• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatnik w upadłości i w restrukturyzacji w 2024 r. Upadłość konsumencka

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli uczestnikom zrozumieniu procesu upadłościowego w kontekście jednostek podatniczych. Osoby biorące udział w zajęciach uzyskają kompleksową wiedzę na temat upadłości konsumenckiej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawienie od podstaw postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście:
• udziału organu podatkowego,
• obowiązków i praw gminy jako wierzyciela w tych postępowaniach,
• dochodzenia od dłużników w upadłości i restrukturyzacji należności (zaległości) publicznoprawnych i cywilnoprawnych.
Omówiona zostanie także tematyka upadłości konsumenckiej oraz zmiany w postępowaniach, jakie zaszły w ostatnim czasie. W celu uporządkowania wiedzy uczestników i kompleksowego omówienia przedstawionych zagadnień, zostały one podzielone na cztery bloki: podatnik w restrukturyzacji, podatnik w upadłości, upadłość konsumencka oraz ewidencja i sprawozdawczość w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz niezbędną wiedzę dotyczącą postępowania upadłościowego i restrukturyzacji. Dowiesz się, jak wyglądają – krok po kroku – te postępowania, czym różnią się od siebie poszczególne postępowania.
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności stosowania przepisów prawa upadłościowego w zakresie egzekwowania dochodów.
• Uzyskasz wskazówki, jakie działania powinien podjąć wierzyciel, aby w jak największym stopniu wyegzekwować należności.
• Poznasz, jakie czynności powinien podjąć organ podatkowy (wierzyciel), aby nie narazić się na zarzut bezczynności, czy niepodjęcia skutecznych działań wobec podatnika w upadłości bądź restrukturyzacji i nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego.
• Dowiesz się między innymi:
- Czy podatnik w upadłości i restrukturyzacji może korzystać z programów pomocowych w 2024 r.?
- Czy wobec podatnika w restrukturyzacji można podejmować działania egzekucyjne?
- Co z wcześniej dokonanymi zajęciami?
- Czy otwarcie restrukturyzacji przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
- Czy zgłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wobec podatnika w upadłości?
- Jak weryfikować konto podatnika w 2024 r.? Które zobowiązania przedawniają się w trakcie 2024 r. Jak liczyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?
- Jak aktualnie wygląda zgłoszenie wierzytelności? Co się zmieniło w ostatnim czasie i do kogo zgłaszamy naszą wierzytelność? Jaką rolę w tym zakresie odgrywa Krajowy Rejestr Zadłużonych? Czym jest ten rejestr i czy gminy muszą z niego korzystać?
- Czy wobec podatnika w restrukturyzacji, który ma zaległości podatkowe, organ podatkowy (wierzyciel) powinien wystawić tytuły wykonawcze, a jeżeli tak, to czy całość zaległości może być objęta postępowaniem egzekucyjnym?
- W jakich sytuacjach niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
- Kto jest stroną postępowania: zarządca, nadzorca, syndyk czy podatnik w upadłości (restrukturyzacji)?
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, a także przykładowe wzory: skargi do sędziego komisarza na syndyka, decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z urzędu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podatnik w restrukturyzacji:
• Otwarcie restrukturyzacji wobec podatnika. Co powinien zrobić organ podatkowy z informacją o otwarciu restrukturyzacji, aby nie narazić się na zarzut niepodjęcia działań, mających na celu zabezpieczenie należności podatkowych?
• Co powinien wiedzieć organ podatkowy o postępowaniu restrukturyzacyjnym? Prawidłowy sposób postępowania organu podatkowego wobec podatnika w restrukturyzacji. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: charakter, skutki dla budżetu gminy w przypadku otwarcia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, podstawowe różnice pomiędzy czterema rodzajami postępowań restrukturyzacyjnych; formy udzielenia wsparcia przedsiębiorcy w wyniku postępowań restrukturyzacyjnych.
• Z jakich dokumentów dowiemy się o restrukturyzacji podatnika?
• Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych? Znaczenie tego rejestru dla organu podatkowego.
• Czym jest spis wierzytelności i jak powstaje? Czy spis wierzytelności i zgłoszenie wierzytelności to pojęcia tożsame? Czy gmina jako wierzyciel sporządza spis wierzytelności? Jakie wierzytelności umieszczane są w spisie i za jaki okres? Co z odsetkami? Czy można uzupełnić "po czasie" spis wierzytelności?
• Co z należnościami, które powstały przed otwarciem i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego? Czy możemy ich dochodzić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego? Konsekwencje zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.
• Stosowanie Ordynacji podatkowej wobec podatnika w restrukturyzacji. Czy zarządca podatnika w restrukturyzacji może dobrowolnie regulować zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem otwarcia restrukturyzacji?
• Postępowanie egzekucyjne wobec podatnika w restrukturyzacji. Co z postępowaniami egzekucyjnymi wszczętymi przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego? Czy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego można wszcząć postępowanie egzekucyjne? Co z wcześniej dokonanymi zajęciami?
• Czy sprzedaż nieruchomości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej? Czy możliwe jest zabezpieczenie wierzytelności przez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach podatnika w restrukturyzacji?
• Postępowanie sanacyjne. Specyfika tego postępowania.
• Czy jest możliwe przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wobec podatnika w restrukturyzacji? Czy jest możliwe przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wobec podatnika w restrukturyzacji? Ćwiczenia.
2. Podatnik w upadłości:
• Kilka wersji prawa upadłościowego, które przepisy stosować?
• Czym jest masa upadłości dłużnika? Co wchodzi w skład masy upadłości dłużnika?
• Ogłoszenie upadłości podatnika. Jak ustalić datę ogłoszenia upadłości? Konsekwencje podatkowe dla organu podatkowego. Co z udzielonymi pełnomocnictwami?
• Sposób postępowania z należnościami, powstałymi do dnia ogłoszenia upadłości i po tej dacie. Co z odsetkami od tych należności?
• Rodzaje postępowania upadłościowego. Kiedy występuje syndyk, a kiedy zarządca? Czy ma to jakieś znaczenie dla organu podatkowego?
• Zgłoszenie wierzytelności. Czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i należności cywilnoprawnej? Do kiedy sporządzane jest zgłoszenie wierzytelności? Czy możemy je poprawić, uzupełnić? Sposób postępowania.
• Kolejność zaspokajania wierzycieli? Kategorie wierzytelności. Co z wierzytelnościami zabezpieczonymi rzeczowo (hipoteką bądź zastawem)?
• Stosowanie Ordynacji podatkowej wobec podatnika w upadłości. Jak księgować wpłaty syndyka?
• Postępowanie egzekucyjne wobec podatnika w upadłości. Co z postępowaniami egzekucyjnymi wszczętymi przed dniem ogłoszenia upadłości?
• Czy możliwe jest zabezpieczenie wierzytelności przez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach podatnika w upadłości?
• Czy jest możliwe przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wobec podatnika w upadłości? Czy jest możliwe przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wobec podatnika w upadłości? Ćwiczenia.
• Przedawnienie zobowiązania podatkowego i roszczeń cywilnoprawnych wobec podatnika w upadłości. Ćwiczenia.
• Skutki dla organu podatkowego w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości należących do podatnika w upadłości? Czy nabywca przejmuje długi podatnika?
3. Upadłość konsumencka, w tym:
• Co to znaczy upadłość konsumencka. Do jakich zdarzeń i podmiotów ma zastosowanie?
• Kto jest podatnikiem w przypadku upadłości konsumenckiej? Czy syndyk?
• Do kogo kierować pisma procesowe: decyzje, postanowienia, wezwania. Czy do podatnika czy syndyka?
• Czy zgłaszamy wierzytelność, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
• Jakie są odrębności w przypadku upadłości osoby fizycznej?
• Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką? Czy małżonkowie mogą ogłosić upadłość konsumencką?
• Czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
• Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?
• Czy z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej komornik w dalszym ciągu będzie prowadził postępowanie egzekucyjne.
• Czy w ramach upadłości konsumenckiej zostaną umorzone wszystkie długi?
• Jak postępować w przypadku upadłości konsumenckiej, jak księgować wpłaty podatnika? Co w przypadku, gdy Urząd Skarbowy nie przystępuje do egzekucji lub umarza toczące się postępowanie?
4. Ewidencja księgowa:
• Umorzenie z urzędu zaległości podatnika w upadłości (wzór).
• Czy możemy odpisać zaległości podatnika w restrukturyzacji / w upadłości? Kiedy?
• Czy możemy/musimy dokonać odpisu aktualizującego należności wobec podatnika w restrukturyzacji / w upadłości?
• Ewidencja księgowa podatnika w restrukturyzacji/upadłości. Prezentacja w sprawozdaniach: Rb- 27S i Rb- N, a także o zaległościach przedsiębiorców „w zakresie należności” i „zaległości netto” wobec podatnika w restrukturyzacji i w upadłości. Prezentacja odsetek za zwłokę (podatkowych i cywilnoprawnych) w Rb- 27S w kolumnie „należności ogółem” i „zaległości netto”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla skarbników, pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy, księgowych podatkowych oraz osób zajmujących się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego i innych opłat, a także czynszu najmu, dzierżawy i innych należności cywilnoprawnych. W szkoleniu nie mogą brać udziału pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Mazowieckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, pomocy publicznej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 kwietnia 2024 r.