• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – aktualne i planowane nabory KPO

Uwaga! Przy zgłoszeniu do dnia 17 czerwca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy najbardziej aktualne oraz najważniejsze dla potencjalnych wnioskodawców kwestie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Skupimy się na możliwości dofinansowania projektów tymi środkami, które jeszcze nie zostały rozdysponowane w formie zaliczek. Przekażemy informacje dotyczące naborów aktualnych na dzień szkolenia i harmonogramu naborów na bieżący rok. Uczestnicy zajęć po szkoleniu będą mieć szerszy przegląd dostępnych możliwości, na co uzyskać wsparcie w ramach KPO, jakie warunki trzeba spełnić.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy usystematyzują wiedzę nt. możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków z KPO na projekty, m. in. dotyczące ochrony środowiska, rewitalizacji, zdrowia, edukacji, transformacji cyfrowych instytucji czy transportu.
•  Uczestnicy zapoznają się z naborami projektów aktualnymi na dzień szkolenia.
• Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować wniosek projektowy, aby był on wysoko oceniony oraz jak kalkulować budżet w ramach KPO.
 Wytłumaczymy uczestnikom kwestie linii demarkacyjnej pomiędzy KPO a programami Polityki Spójności – na co środki z KPO a na co wyłącznie z programów Polityki Spójności.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Odblokowane środki KPO – zaliczkowanie.
2. Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Oporności – co jeszcze nie zostało wstępnie rozdysponowane.
3. Dofinansowanie: na co dotacje a na jakie projekty pożyczki.
4. Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
5. Adresaci wsparcia.
6. Cele i obszary wsparcia.
7. Główne różnice pomiędzy KPO a programami polityki spójności w zakresie kwalifikowalności, realizacji i rozliczania projektów.
8. Nastawienie na wskaźniki.
9. Kwalifikowalność wydatków.
10. Kiedy bezwzględnie wymagana jest zgodność ze strategiami/programami.
11. Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin.
12. „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” – przykłady tematyki projektów, jakie strategie będą potrzebne, które należy uaktualnić.
13. Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów.
14. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców.
15. Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport.
16. Przykładowe wsparcie – podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów.
17. Polityki horyzontalne, w tym równość szans, zasada DNSH– ważne w projektach.
18. Przegląd naborów aktualnych na dzień szkolenia, w tym B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (pożyczki), A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (program Aktywny Maluch 2022-2029 - wznowienie naboru ciągłego), Krajowy Plan Odbudowy (dotacje).
19. Zapoznanie się z harmonogramem naborów na bieżący rok.
20. Linia demarkacyjna pomiędzy KPO a programami Polityki Spójności.

21. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

potencjalni beneficjenci KPO: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności spółki komunalne, jednostki oświatowe, a także firmy prywatne, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, pracownicy IOI (ministerstw odpowiedzialnych za inwestycje-programy)

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 i już blisko 100 z perspektywy UE 2021-2027 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w minionej perspektywie; posiada ponad 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów UE we wszystkich 3 sektorach; trener i doradca w projektach, ocenia projekty EFS od kilkunastu lat, w tym w ramach procedury odwoławczej; ekspert z listy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. z zakresu innowacji społecznych, także na liście ekspertów oceniających projekty perspektywy UE 2021-2027; stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat; wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych zakresu projektów UE; obecnie prezes spółki konsultingowo-szkoleniowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu do dnia 17 czerwca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 25 czerwca 2024 r.