• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przeciwdziałanie mobbingowi - nagrane szkolenie do odtworzenia (VOD)

Potwierdzone
Miejsce
Nagrane szkolenie
Termin
12 sierpnia - 31 grudnia 2025
Czas trwania
00:00 - 00:00
Cena
199 zł
Zapisz się na szkolenie

Nagrane szkolenie dostępne na platformie www.vod.frdl.pl

Ważne informacje o szkoleniu

Przeciwdziałanie mobbingowi w administracji publicznej to szkolenie VOD, czyli nagrany materiał, który mogą Państwo oglądać w dogodnym dla siebie terminie i na dowolnym sprzęcie (komputer, telefon). Szkolenie składa się z dwóch modułów. Moduł I – dla pracowników, moduł II – dla kadry kierowniczej. Cena każdego z modułów to: 199 zł netto/os. 
Szkolenie świetnie sprawdza się również, jako szkolenie zamknięte. Istnieje  możliwość zakupienia dostępu do szkolenia dla dowolnej liczby pracowników urzędu/jednostki jst na uzgodnioną ilość czasu (np. 1 miesiąc). Cena zakupu produktu, jest wówczas ustalana indywidualnie z klientem.
Szkolenie może być częścią obowiązującej w jednostce procedury antymobbingowej związanej z obowiązkiem pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uświadomienie istnienia instrumentów ochrony prawnej dla osób poszkodowanych wskutek mobbingu, skutków mobbingu dla pracodawcy.
 • Zapoznanie się z korzyściami płynącymi ze zwalczania zjawiska mobbigu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz z zagrożeniami płynącymi z lekceważenia takich zjawisk, zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników.
 • Szkolenie może być częścią obowiązującej w jednostce procedury antymobbingowej związanej z obowiązkiem pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu.


SzkoIenie VOD - (Video On Demand - wideo na żądanie) jest to nagrane szkoIenie, które mogą Państwo oglądać w dogodnym dla siebie terminie i na dowolnym sprzęcie (komputer, telefon). Materiał można odtwarzać wielokrotnie, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie. Po odbyciu szkoIenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkoIenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu, jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę. Istnieje możliwość zakupienia dostępu do szkoIenia dla dowolnej liczby pracowników urzędu/jednostki jst na uzgodnioną ilość czasu (np. 1 miesiąc). Cena zakupu produktu, jest ustalana indywidualnie z klientem, w zależności od ilości wykupionych dostępów do szkoIenia. 

W ramach zakupionego produktu uczestnicy otrzymają:

 • Dostęp do platformy vod.frdl.pl, na której znajduje się mat. video.
 • Materiały szkoIeniowe w formie elektronicznej. 
 • Możliwość konsultacji poszkoIeniowych z trenerem (konsultacje mailowe, przez cały czas trwania dostępu do zakupionego szkoIenia). 
 • Wsparcie techniczne pracowników FRDL w zakresie obsługi platformy https://vod.frdl.pl/
 • zwiń
  rozwiń
  Program

  MODUŁ I - DLA PRACOWNIKÓW

  • Wstęp
  • Zjawisko mobbingu  w zatrudnieniu – pojęcie, charakterystyka i skala problemu.
  • Płaszczyzny mobbingu. 
  • Mobber  i ofiara mobbingu.
  • Przebieg mobbingu.
  • Skutki mobbingu dla pracownika.
  • Rozwiązania prawne w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. Znaczenie zmian przepisów Kodeksu pracy w 2019 roku w zakresie dyskryminacji i mobbingu (Dz. U. 2019 poz. 1043)
  • Mobbing, a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice.
  • Praca zdalna, a mobbing i dyskryminacja.
  • Identyfikacja – co jest, a co nie jest mobbingiem – przykłady orzeczeń sądowych.
  • Konflikt w miejscu pracy i skutki jego utrwalenia.  
  •  Jak radzić sobie z mobbingiem ? Działanie pracownika/świadka mobbingu. Wewnętrzne i zewnętrzne instytucje wsparcia i ochrony prawnej.
  • Roszczenia pracownicze w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. Sytuacja prawna pracownika w zakresie ciężaru dowodu w procesie o mobbing lub dyskryminację.
  • Przeciwdziałanie  mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przez pracodawcę.
  • Skutki prawne nieprzestrzegania przez pracowników zasad współżycia społecznego w miejscu pracy lub działań o charakterze mobbingowym. 
  • Znaczenie ankiet ukierunkowanych na identyfikację mobbingu i możliwe działania pracodawcy w oparciu o dane uzyskane z ankiet.
  • Czy warto uczestniczyć w mediacjach mobbingowych jako strona?
  • Jak skorzystać z pomocy pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu lub innej formuły wsparcia (np. konsultant, obserwator, trener relacji interpersonalnych)?
  •  Zgłaszający mobbing/świadek/ podejrzany przed Komisją Antymobbingową. Przebieg posiedzeń, przyjmowanie wyjaśnień od wnioskodawców, świadków i osób podejrzewanych o mobbing, wiążące ustalenia Komisji

  Szczegóły dotyczące tego szkolenia

  MODUŁ II - DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ

  • Wstęp
  • Zjawisko mobbingu  w zatrudnieniu – pojęcie, charakterystyka i skala problemu.
  • Płaszczyzny mobbingu. Pojęcie staffingu i bossingu.
  • Przebieg mobbingu.
  • Mobber  i ofiara mobbingu – charakterystyka.
  • Skutki mobbingu dla pracodawcy.
  • Rozwiązania prawne w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.  Znaczenie zmian przepisów Kodeksu pracy w 2019 roku w zakresie dyskryminacji i mobbingu (Dz. U. 2019 poz. 1043)
  • Praca zdalna, a mobbing i dyskryminacja.
  • Mobbing, a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
  • Identyfikacja – co jest, a co nie jest mobbingiem.  Przykłady orzeczeń sądowych.
  • Reagowanie pracodawcy i kadry kierowniczej na przejawy mobbingu, dyskryminacji i molestowania, w tym molestowania seksualnego. 
  • Zarządzanie zespołem pracowników. Konflikt w miejscu pracy i skutki jego utrwalenia. 
  • Działania pracodawcy i kadry kierowniczej w zmierzające do rozwiązania sytuacji konfliktowej.
  • Jak radzić sobie z mobbingiem ? Działanie pracodawcy/przełożonego w przypadku zidentyfikowania mobbingu. Wewnętrzne i zewnętrzne instytucje wsparcia oraz ochrony prawnej.
  • Roszczenia pracownicze w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. Sytuacja prawna pracodawcy w zakresie ciężaru dowodu w procesie o mobbing lub dyskryminację.
  • Przeciwdziałanie  mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. 
  • Znaczenie zasad współżycia społecznego w zakładzie i kształtowanie właściwych relacji pomiędzy pracownikami w oparciu o te zasady.
  • Korzyści z wprowadzenia kodeksu etycznego u pracodawcy.
  • Mediacja mobbingowe – znaczenie.
  • Przykłady ankiet ukierunkowanych na identyfikację mobbingu. Możliwe działania pracodawcy w oparciu o dane uzyskane z ankiet.
  • akie korzyści daje organizacja konsultacji dla pracowników i wprowadzenie obserwatora w zakresie identyfikacji zjawiska mobbingu?
  • Zadania pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu.
  • Jak skutecznie realizować wewnętrzną procedurę antymobbingową, w ramach prac powołąnej Komisji Antymobbingowej? Przebieg posiedzeń, przyjmowanie wyjaśnień od wnioskodawców, świadków i osób podejrzewanych o mobbing, wiążące ustalenia Komisji.

  Szczegóły dotyczące tego szkolenia

  zwiń
  rozwiń
  Adresaci

  Kadra zarządzająca i kierownicy jst i jednostek podległych, osoby stosujące przepisy prawa, w tym sekretarze, pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, zainteresowani pracownicy, członkowie komisji antymobbingowych, przedstawiciele związków zawodowych.

  zwiń
  rozwiń
  Informacje o prowadzącym

  Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

  zwiń
  rozwiń
  Lokalizacja
  Nagrane szkolenie

  Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie
  www.vod.frdl.pl

  Koordynatorzy
  Weronika Zwolska (nagrane szkolenia)
  specjalista ds szkoleń
  tel. 12 623 72 44
  kontakt@vod.frdl.pl
  Magdalena Stawiarska (nagrane szkolenia)
  Kierownik Działu Szkoleń
  tel. 12 6237244, 575 850 930
  kontakt@vod.frdl.pl