• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi 990 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu udział w 3-dniowym kompleksowym kursie: Służba Przygotowawcza, który realizowany będzie w ciągu 24 godzin dydaktycznych.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania do pracy w instytucjach samorządowych na stanowisku urzędniczym, który wskazany jest w Ustawie o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma kształcenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa instytucjach.

Proponujemy intensywne spotkania, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów i praktyków w zakresie prawa samorządowego. Kurs zakończony jest testem potwierdzającym zdobytą wiedzę uczestników a jego wyniki zostaną przekazane do instytucji, potwierdzając teoretyczne zaliczenie obowiązkowej Służby Przygotowawczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Kurs na który serdecznie zapraszamy to bardzo dobra przestrzeń do poznania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jst. Omówione zostaną zagadnienia z dziedziny m.in. finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją. Uczestnicy poznają podstawy komunikacji interpersonalnej i zasady pracy w zespole a także Programy Ochrony Powietrza w Polsce i źródła finansowania projektów ekologicznych. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na zadane wykładowcom pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek)
Wprowadzenie do kursu, informacje ogólne.

10.00 – 12.30
I. Ochrona danych osobowych RODO:
1. Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny.
2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.
3. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.
4. Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).
5. Inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 14.15 
II. Akty prawne i ich hierarchia:
1. Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa.
2. Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji).
3. Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia:
• źródła prawa miejscowego,
• źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego,
• źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej.
4. Prawo wewnętrzne.
5. Zasady publikacji i promulgacji źródeł praw.

III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe):
1. Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje.
2. Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej.
3. Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie).
4. Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa).
5. Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne. 

14.15 – 15.45 
IV. Ustawa Prawo zamówień publicznych:
1. Progi ustawowe.
2. Podstawowe zasady udzielania zamówień klasycznych.
3. Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
• ogłoszenie o zamówieniu,
• specyfikacja warunków zamówienia
• wybór najkorzystniejszej oferty
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
5. Środki ochrony prawnej.

15.45 – 17.15
V. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej:
1. Dostęp do informacji publicznej:
• podstawy prawne, informacja publiczna – pojęcia, Biuletyn Informacji Publicznej,
• zasady dostępu do informacji publicznej,
• formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek, 
• ograniczenia w dostępie do informacji publicznej,
• odpowiedzialność karna.
2. Ochrona informacji niejawnych:
• podstawy prawne, zasady klasyfikowania informacji niejawnych,
• postępowanie sprawdzające, postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
• sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” 
• środki ochrony fizycznej informacji niejawnych, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,
• odpowiedzialność karna.

Dzień II – 18 czerwca 2024 r. (wtorek)

9.30 – 13.30 
VI. Kodeks postępowania administracyjnego:
1. Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Wszczęcie postępowania administracyjnego: z urzędu i na wniosek.
3. Strona w postępowaniu administracyjnym.
4. Wniosek – zakres formalny – uzupełnienie wniosku.
5. Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym (rozprawa, oględziny, protokoły, adnotacje).
6. Zawieszenie postępowania: z urzędu i na wniosek.
7. Umorzenie postępowania.
8. Postępowanie „uzgodnieniowe” art. 106 Kpa.
9. Decyzje – wymogi formalne.
10. Obowiązki organów I instancji po wniesieniu odwołania.
11. Postępowanie przed organem II instancji.
12. Zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155 Kpa).
13. Wznowienie postępowania.
14. Stwierdzenie nieważności decyzji.
15. Wydanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej.

13.30 – 13.45 Przerwa

13.45 – 15.15 
VII. Ustawa o finansach publicznych:
1. Zagadnienia ogólne finansów publicznych.
2. Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna w sektorze finansów publicznych – podobieństwa, różnice i zależności.
3. Formy organizacyjne sektora finansów publicznych.
4. Istota i zakres rachunkowości budżetowej w świetle ustawy o finansach publicznych.
5. Planowanie i wykonanie budżetu; klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych, dochody i wydatki, w tym środki z bezzwrotnej pomocy przekazywanej z budżetu Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych.
6. Istota i znaczenie rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości.
7. Podstawy prawne rachunkowości, ogólne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
8. Funkcje rachunkowości, obowiązki kierowników jednostek w zakresie rachunkowości.
9. Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – rola, zadania, obowiązki i uprawnienia w stosunku do innych pracowników jednostki.
10. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
11. Kontrola wewnętrzna w jednostce sektora finansów publicznych, rola i znaczenie w realizacji budżetu jst i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

15.15 – 16.45
VIII. Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej:
1. Prawo archiwalne i przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania z dokumentacją.
2. Systemy kancelaryjne.
3. Rodzaje dokumentacji współczesnej. 
4. Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego prawidłowe stosowanie.

Dzień III – 19 czerwca 2024 r. (środa)

10.00 – 11.30
IX. Programy Ochrony Powietrza w Polsce oraz źródła finansowania projektów ekologicznych JST:
1. Założenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza i POP regionalnych: założenia KPOP; przykładowe rozwiązania w POP regionalnych
2. Fundusze wspierające projekty ekologiczne JST. Fundusze NFO. Fundusze Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Fundusze unijne.

11.30 – 13.00
X. Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe:
1. Instytucje Unii Europejskiej:
• Rada Unii Europejskiej,
• Komisja Europejska i Dyrekcje Generalne,
• Parlament Europejski,
• Europejski Trybunał Obrachunkowy,
• Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
2. Organizacje międzynarodowe: 
• Rada Europy,
• ONZ i jej agendy,
• NATO.

13.00 – 13.15 Przerwa

13.15 – 14.45 
XI. Komunikacja interpersonalna i praca w zespole:
1. Komunikacja interpersonalna – charakterystyka procesu, czynniki i cechy skutecznej komunikacji.
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna – zasady słuchania, mówienia, zachowywania się w kontakcie indywidualnym i publicznym, postrzegania innych osób.
3. Współpraca z innymi – style pracy grupy, synergia grupowa, techniki pracy grupowej.
4. Zakłócenia kontaktów interpersonalnych – trudne sytuacje, trudni klienci, konflikt, ekspozycja społeczna, radzenie sobie ze stresem.
5. Pozytywne wzorce zachowań – typologia reakcji na sytuacje społeczne, zachowania asertywne we współdziałaniu, w stosunkach pod i nadrzędności oraz w komunikacji.

14.45 – 15.30 
Test sprawdzający wiedzę
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, zobowiązane do odbycia teoretycznej części służby przygotowawczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzący I – radca prawny, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

Prowadzący II – specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

Prowadzący III – trener i wykładowca, wyspecjalizowany w szkoleniach pracowników jednostek administracji publicznej. Specjalista w zakresie dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych (informacji prawnie chronionych) oraz ochrony danych osobowych. Członek Korpusu Służby Cywilnej, posiadający 25-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Prowadzący IV – adwokat, ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2015 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Prowadzący V – pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

Prowadzący VI – politolog, ekspert w dziedzinie badań nad podstawami i mechanizmami życia politycznego, działania państwa i demokracji; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Prowadzący VII – ekspert specjalizujący się w dziedzinie efektywności energetycznej, zmian klimatycznych, odnawialnych źródłach energii i działaniach środowiskowych. Ekspert oceny wniosków Komisji Europejskiej. Współautor wielu strategii rozwoju województw oraz kilkudziesięciu dokumentów strategicznych dla gmin z terenu całej Polski.

Prowadzący VIII – psycholog, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1090 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 3 czerwca 2024 r. cena wynosi 990 PLN netto/os.

Zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.