• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 29 marca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 1140 PLN netto/os.

 

Zapraszamy Państwa na XXV edycję 4 - dniowego kursu kancelaryjno - archiwalnego I stopnia w formule on-line.
Kurs w dniach 15-18 kwietnia 2024 r., w godzinach 10:00-15:00.
Kurs dodatkowo obejmuje 4 godziny konsultacji w godzinach 9:00 – 10:00.

Ważne informacje o szkoleniu
  • W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników
  • Czterodniowy kurs zostanie zakończony końcowym testem kwalifikacyjnym
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).

Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji:

„Dobrze przygotowany program, ciekawie prowadzony”
„Bardzo dużo ważnych wiadomości przekazanych w sposób zrozumiały”
„Bardzo podobało mi się szkolenie. Świetnie, że były zadania praktyczne”
„Wszystko na wysokim poziomie profesjonalizmu”
„Super specjalistka, ciekawie opowiada, na przykładach, opowiada interesująco, bez nudy”
„Rewelacja w przekazie wiedzy, komunikacji i podejściu do uczestników”

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 17 czerwca 2024 r.


1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją: (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, akty prawne wydane na podstawie ustawy archiwalnej).
2. Słowniczek kancelaryjno-archiwalny (podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne):
• archiwum zakładowe – składnica akt;
• koordynator czynności kancelaryjnych – archiwista zakładowy;
• materiały archiwalne – dokumentacja niearchiwalna;
• system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy;
• rejestr korespondencji – rejestr kancelaryjny;
• rodzaje dokumentacji współczesnej itp.
3. Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej).
4. Archiwalne bazy danych oraz zapoznanie się z zawartością stron internetowych jednostek polskiej sieci archiwalnej.


DZIEŃ 2 – 18 czerwca 2024 r.


1. Czynności kancelaryjne w jednostce:
• obieg dokumentacji: wpływ i rejestracja korespondencji,
• dekretacja, tworzenie akt spraw,
• kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
2. Zasady redagowania pism urzędowych.
• Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.
3. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.
4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.


DZIEŃ 3 – 19 czerwca 2024 r.


1. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji. Kryteria wartościowania dokumentacji. Konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
• Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.
2. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt. Lokal i zasady rozmieszczania dokumentacji w magazynach archiwalnych. Prawa i obowiązki archiwisty zakładowego.
3. Zasób archiwalny i środki ewidencyjne dokumentacji (rodzaje spisów zdawczo - odbiorczych, druki i formularze archiwalne). Konstrukcja sygnatury archiwalnej i rola wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.
• Ćwiczenia praktyczne - sporządzenie przykładowej ewidencji w formie spisu zdawczo-odbiorczego.
4. Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym (wypożyczenia na potrzeby wewnętrzne, kwerendy archiwalne). Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.


DZIEŃ 4 – 20 czerwca 2024 r.


1. Porządkowanie dokumentacji:
• etapy prac porządkowych,
• przynależność zespołowa,
• segregacja i systematyzacja,
• spis teczek rzeczowych,
• inwentaryzacja.
• identyfikacja dokumentacji własnej, odziedziczonej i obcej.
2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (cel i realizacja procedury niszczenia dokumentacji).
3. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego wg. obowiązujących standardów:
• opis teczek rzeczowych,
• zabezpieczenie techniczne materiałów,
• ewidencja,
• przygotowanie notatki informacyjnej.
• Ćwiczenia praktyczne – opis teczek rzeczowych.
4. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Postępowanie z informacją na nośnikach elektronicznych.
5. Testowy egzamin kwalifikacyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione zwłaszcza w JST i publicznych instytucjach i podmiotach (referentów, inspektorów); pracownicy prowadzący biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych; personel odpowiedzialny za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne); osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych; osoby zatrudnione w podmiotach prywatnych odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1250 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniach do 29 marca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 1140 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 9 kwietnia 2024 r.