• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura podziału nieruchomości. Najczęściej występujące problemy i wątpliwości

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego tematem będą podziały nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka podziałów nieruchomości występuje zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i ma miejsce w przypadku rozpatrywania wniosku prywatnych właścicieli nieruchomości. Jest dość powszechnym, ale i skomplikowanym zagadnieniem w gospodarce nieruchomościami i w dużej mierze zależy od przyświecającego celu przeprowadzenia podziału oraz podjętego trybu podziału. Wydając decyzję lub opiniując dany podział należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, co powoduje liczne pytania i wątpliwości.

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia dotyczące podziałów nieruchomości i odpowiemy na te, które pojawiają się najczęściej:

 • Jak prawidłowo prowadzić postępowanie o podział nieruchomości:
 • Czy można wydać postanowienie negatywnie opiniujące podział?
 • Czy można wydać postanowienie warunkowe?
 • Jakie są przesłanki odmowy zatwierdzenia podziału?
 • Czy organ procedując ma obowiązek zweryfikować wstępny projekt podziału w zakresie możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej stanowiącej dostęp dla projektowanych do wydzielenia działek?
 • Jeżeli fragment dzielonej nieruchomości jest przeznaczony w planie miejscowym pod drogę publiczną, to czy istnieje obowiązek jego wydzielenia?
 • Czy zgodność podziału z planem miejscowym należy rozumieć jako wydzielenie działek według linii rozgraniczających funkcje o różnym przeznaczeniu?
 • Co należy rozumieć przez wnioskowanie o podział w celu realizacji roszczeń art. 95 pkt 4 UGN, kto może wystąpić z wnioskiem o podział w tym trybie?
 • Czy użytkownik wieczysty może niezależnie wnioskować o podział czy wymagana jest zgoda właściciela?
 • Czy w ramach badania dostępu do drogi publicznej organ powinien weryfikować czy projektowane do wydzielenia działki posiadają zgodę na lokalizację zjazdu?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.
 • Poznanie zasad i celów podziału nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego wraz z zastosowaniem odpowiedniego trybu.
 • Zapoznanie z zagadnieniami związanymi ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a szczególnie weryfikacji w ramach badania dostępu do drogi publicznej.
 • Możliwość konsultacji zagadnień budzących wątpliwości. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość udostępnienia swoich dokumentów celem zobrazowania problemu, tak aby prowadząca mogła rzetelnie odnieść się do zgłaszanych pytań i wątpliwości.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Charakterystyka trybów umożliwiających podział nieruchomości.
 2. Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział, strony postępowania.
 3. Różnice w procedowaniu podziału na wniosek i z urzędu.
 4. Materialnoprawne podstawy podziału:
 • Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Zgodność z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Zgodność z przepisami odrębnymi.
 1. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
 2. Podział nieruchomości rolnych w celu:
 • Powiększenia nieruchomości sąsiedniej.
 • Regulacji granic między nieruchomościami niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
 1. Wydzielenie działki dla przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości w aspekcie trybu wynikającego z art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. połączenie i ponowny podział.
 2. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako przesłanka warunkująca zatwierdzenie podziału.
 3. Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.
 4. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, geodeci gminni i powiatowi, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 445 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 czerwca 2024 r.