• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla osób, prowadzących kadry w oświacie

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

5 i 8 grudnia 2023r.

Zapraszamy do udziału w 2-dniowym spotkaniu w zakresie spraw kadrowych i płacowych w szkołach i placówkach oświatowych. Udział w kursie gwarantuje zdobycie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Często zmieniające się regulacje prawne, konieczność stosowania przepisów prawa pracy oraz Karty Nauczyciela, a także zawiłość stosunków pracy nauczycieli sprawiają, że prowadzenie spraw kadrowych w szkołach, placówkach oświatowych oraz w jednostkach je obsługujących jest niezwykle trudne i wymaga ciągłego poszerzania oraz aktualizacji wiedzy. W związku z tym, polecamy Państwu udział w 2 dniowym szkoleniu, które pozwoli zdobyć informacje o zmienionych przepisach oraz uzupełnić kwalifikacje, niezbędne do właściwego i rzetelnego prowadzenia spraw osobowych w oświacie.

Program zajęć jest dostosowany do potrzeb zarówno pracowników dopiero zaczynających pracę związaną z obsługą kadrową w placówkach oświatowych, jak i tych bardziej doświadczonych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie aktualnej wiedzy, podniesienie kompetencji, niezbędnych do prowadzenia spraw kadrowych w szkołach, placówkach oświatowych oraz jednostkach je obsługujących.
 • Część teoretyczna zostanie wzbogacona praktycznymi przykładami, napotykanymi w codziennej pracy.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, konsultacji kwestii trudnych i zawiłych z trenerami i innymi uczestnikami podczas zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

I DZIEŃ. 5.12.2023 r. STOSUNKI PRACY NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH


I. Stosunek pracy nauczyciela.
1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów:

 • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela,
 • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony.

2. Zmiana warunków zatrudnienia:

 • zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy”, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania),
 • zmiana wymiaru etatu, przeniesienie do innej jednostki, zmiany innych warunków pracy.

3. Wynagradzanie: dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy; dodatek za wychowawstwo; świadczenie „na start”; dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka); wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
4. Rozwiązanie stosunku pracy:

 • przyczyny leżące po stronie nauczyciela: rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela; przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby; niezdolność do pracy; cofnięcie skierowania do nauczania religii; negatywna ocena pracy; niewykonanie badań profilaktycznych,
 • przyczyny organizacyjne (terminy wypowiedzenia, kryteria doboru do zwolnienia).


II. Stosunki pracy pracowników niepedagogicznych.
1. Źródła pracowniczego prawa pracy w jednostkach samorządowych.
2. Nawiązanie stosunku pracy:

 • z pracownikami z uwzględnieniem odrębności na stanowiskach urzędniczych,
 • treść umowy o pracę i informacji dodatkowej,
 • ocena pracy pracownika samorządowego.

3. Zmiana treści stosunku pracy: porozumienie stron; wypowiedzenie zmieniające; awans wewnętrzny; przeniesienie służbowe; zmiana stanowiska w związku z reorganizacją.
4. Rozwiązanie stosunku pracy: z przyczyn dotyczących pracownika (wypowiedzenie, bez wypowiedzenia); z przyczyn dotyczących pracodawcy.
5. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych: składniki wynagrodzenia (w tym dodatki); ochrona wynagrodzenia za pracę; potrącenia w wynagrodzenia.
6. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej: okres przechowywania dokumentacji; kontynuacja akt osobowych przy ponownym zatrudnieniu pracownika.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadrowi i pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, jednostek obsługujących (CUW, ZEAS) oraz przedstawiciele organów prowadzących, odpowiedzialni za sprawy kadrowe w oświacie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

- Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.


- Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru pedagogicznego i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 689 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.