Wraz z Radą Europy i naszymi ukraińskimi partnerami pracujemy nad Strategią Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej.

Początek procesu - zbieranie informacji od strony ukraińskiej

Prace nad przygotowaniem całego procesu rozpoczęliśmy we wrześniu 2022 r. Z ramienia Fundacji w spotkaniach uczestniczyli polscy konsultanci (Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu FRDL, Wojciech Odzimek - Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Dawid Hoinkis). Na wstępie opracowania całego procesu otrzymaliśmy szereg ważnych informacji dotyczących:

  • genezy i historii dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej,
  • tła organizacyjnego, politycznego i lokalnego dotychczasowych działań,
  • analizy strategii gromad, wchodzących w skład Aglomeracji Lwowskiej, wyników badań społecznych realizowanych na jej terenie,
  • problemów i trudności natury politycznej,
  • sprzecznych interesów Miasta Lwowa i pozostałych gromad Aglomeracji,
  • sytuacji w mieście i otaczających gromadach spowodowanych wojną w Ukrainie.

Polskie doświadczenia

Polscy konsultanci przedstawili swoje doświadczenia z zakresu budowy strategii rozwoju dla jst, w tym w gromadach ukraińskich (program DOBRE, projekty w ramach Polskiej Pomocy MSZ), a także w oparciu o przygotowane przez nich opracowania merytoryczne (m.in.: Toolkit z zakresu planowania strategicznego w jst na zamówienie Rady Europy, Poradnik przygotowania strategii rozwoju dla samorządów gminnych w Polsce na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). 

Ukraińska specyfika

Eksperci FRDL przedstawili ukraińskim partnerom najważniejsze założenia wykorzystywanego przez Fundację partycypacyjnego procesu budowy strategii rozwoju dla struktur samorządowych. Konsultanci FRDL wykorzystują polskie doświadczenia z budowy strategii dla struktur metropolitalnych (Metropolia Krakowska, Otulina Podkrakowska). Wspólnie z ukraińskimi partnerami zaakceptowano przyjęcie planu prac nad Strategią dla Aglomeracji Lwowskiej, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji wojennej regionu (ograniczenia organizacyjne, badawcze itp.). Pod uwagę wzięto wymagającą, skomplikowaną strukturę administracyjną, skupiającą wiele odrębnych samorządów oraz administrację państwową (16 gromad, Miasto Lwów oraz administracja obwodowa). Spotkania w gromadach posłużyły również temu, aby rozmawiać o rządowym projekcie ustawy aglomeracyjnej, z którym nie zgadzają się liczni przedstawiciele gromad, a nawet władze samego Miasta Lwowa. 

Mapa drogowa zmian

W ramach dalszych prac opracowano tzw. mapę drogową zmian w jęz. ukraińskim. Zaproponowano m.in. zorganizowanie spotkań z przedstawicielami sektora MŚP i dużego biznesu oraz z pracownikami NGO-sów i uczelni wyższych. W dalszych pracach nad Strategią postanowiono uwzględnić również takie czynniki, jak: transport, przepływy ludzkie, mobilność, edukacja, administracja czy handel. Mapa drogowa w ostatecznej wersji uzyskała akceptację Rady Europy.

Warsztaty pod bombami

Pierwsze warsztaty ze wszystkimi grupami roboczymi przeprowadzono stacjonarnie w grudniu 2022 r. Warsztaty prowadzili ukraińscy konsultanci Rady Europy, którzy przyjęli rolę konsultantów - moderatorów grup. Wszystkie spotkania grup roboczych odbyły się w pomieszczeniach Politechniki Lwowskiej (która dysponuje schronami lub piwnicami niezbędnymi w razie alarmów bombowych). W wyniku licznych spotkań konsultantów polskich i ukraińskich, przygotowano formularze do zbierania danych statystycznych i informacji od gromad i od samego Miasta Lwów. Zebrane dane zostaną wykorzystane w dalszej części prac nad Strategią.

Dalsze plany prac na 2023 r.

Prace nad Strategią będziemy kontynuować w tym roku. W I kwartale zaplanowaliśmy następujące działania:

  • Spotkania grup roboczych w ramach Komitetu Sterującego, powołanego do opracowania Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej w 2023 r.
  • Opracowanie przewodników do przeprowadzenia 6 grup fokusowych, poświęconych rozwojowi gospodarczemu w Aglomeracji Lwowskiej.
  • Przeprowadzenie grup fokusowych, poświęconych rozwojowi gospodarczemu w Aglomeracji Lwowskiej.
  • Przygotowanie dokumentu strategicznego Perspektywy rozwoju aglomeracji lwowskiej: analiza społeczno-gospodarcza i scenariusze.

Strategia powstaje w ramach Programu realizowanego przez Radę Europy pt. "Wzmacnianie decentralizacji i reformy administracji publicznej na Ukrainie" w ramach Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest partnerem projektu.