W dniu 5.10.2023 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków w konkursie na duże granty w ramach projektu Projekt” Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”.

W trakcie naboru wpłynęły 204 wnioski. 169 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej, a 10 z nich otrzymało dofinansowanie.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w Konkursie na duże granty wynoszą 600 000 euro. Grant przyznano 10 najwyżej ocenionym wnioskom, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 97,5 pkt i wyżej, a łączna kwota dofinansowania wynosi 597 058,60 euro (2 627 058,00 zł). Pozostałe wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, nie otrzymają dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonej na konkurs.

Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na duże granty, projekty powinny wpisywać się w dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:

  1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  3. Wspieranie grup docelowych.
  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez 2 niezależnych Ekspertów, powołanych przez Operatora.
Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów, niezależnie oceniających dany projekt
Karty oceny merytorycznej zostaną udostępnione dla Wnioskodawców po opublikowaniu wyników w generatorze witkac.pl w dniu 5.10.2023

Gratulujemy naszym Grantobiorcom!

Zapraszamy do udziału w Konkursie na małe granty. Nabór wniosków do Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 6 października na stronie projektu www.bb.frdl.pl.

Do pobrania: lista wniosków po ocenie merytorycznej