• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego

W ramach projektu 22 jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego otrzymają wsparcie w celu podniesienia dostępności tych jednostek i świadczonych przez nie usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez audyt dostępności, w tym przegląd procedur związany z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie ich we wdrożeniu wypracowanych wniosków/rekomendacji oraz wsparcie szkoleniowe dla pracowników tych jednostek z zakresu rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, w tym dla koordynatorów dostępności.

Cel projektu

Podniesienie dostępności 22 urzędów z terenu województwa lubelskiego i świadczonych przez nie usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez audyt dostępności, w tym przegląd procedur związany z obsługą klienta w tych urzędach pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie ich we wdrożeniu wypracowanych wniosków/rekomendacji oraz wsparcie szkoleniowe dla 66 pracowników tych urzędów z działów zarządzania zasobami ludzkimi/kierownicy komórek organizacyjnych z zakresu rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i koordynatorów dostępności.

Adresaci projektu

Grupą docelową są 22 jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego oraz 66 pracowników samorządowych zatrudnionych w tych jednostkach i należących do poniższych grup:

  1. pracownik działu zarządzania zasobami ludzkimi/kierownik komórki organizacyjnej/pracownik z komórki odpowiedzialnej za obsługę klienta i
  2. osoba wyznaczona przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696, z późn zm.) oraz pracownik samorządowy wspierający koordynatora w wykonywaniu jego zadań, w szczególności określonych w art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.  

Każda jednostka oddeleguje do udziału w projekcie minimum 2 pracowników, po 1 z każdej z ww. grupy.

Główne działania projektu

  • przeprowadzenie audytu we wszystkich jednostkach biorących udział w projekcie, w tym przegląd procedur związanych z obsługą klientów w jednostce pod kątem zapewnienia dostępności – wyniki przedstawione w raporcie dostępności, z którego wnioski i rekomendacje zostaną wdrożone przez jednostki przy wsparciu doradców a także posłużą do stworzenia planu działania jednostki na rzecz poprawy dostępności,
  • doradztwo dla każdej jednostki biorącej udział w projekcie w celu uzyskania kompleksowej wiedzy i narzędzi ułatwiających wdrożenie rozwiązań poprawiających dostępność usług przez nie świadczonych,
  • wsparcie szkoleniowe dla pracowników ww. jednostek w zakresie wspomagania procesu zatrudniania w urzędach osób z niepełnosprawnością,
  • wsparcie szkoleniowe dla koordynatorów dostępności z ww. jednostek

Każdy uczestnik biorący udział we wsparciu szkoleniowym otrzyma: materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik, wyżywienie*, certyfikat. Dla uczestników dojeżdżających z oddalonych miejsc województwa przewidziany jest nocleg z kolacją*.

*w przypadku realizacji szkoleń w formule stacjonarnej.

Planowane efekty projektu

Podniesienie kompetencji u minimum 80% pracowników objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i u minimum 90% koordynatorów dostępności objętych wsparciem.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jednostki i jej pracownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w nim.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres jego realizacji to: 01.10.2020 r. - 30.11.2022 r.

Wartość projektu: 919 852,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 919 852,50 zł

Informacje w sprawie naboru:

Małgorzata Jaszczyńska
tel.: 81 532 64 40
e-mail: malgorzata.jaszczynska@frdl.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.04.2021 r., rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych do udziału w projekcie.

Rekrutacja będzie trwała do 30.04.2021 r.

Wszystkie zainteresowanie Jednostki Samorządu Terytorialnego serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, powodującą pracę w systemie hybrydowym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz na opóźnienia związane z dostarczaniem przez Pocztę Polską, wysłanych przez Państwo dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie, przedłużamy okres przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej do dnia 14.05.2021 r.

Jeśli do tego dnia dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej nie zostaną dostarczone do Biura projektu, wówczas zgłoszenie danej JST zostanie uznane za niekompletne i zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej.

Zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie znajduje się w "Plikach do pobrania".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Komisja rekrutacyjna, na podstawie spełnienia kryteriów formalnych i kryteriów premiujących wyłoniła 22 jednostki samorządu terytorialnego, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu.

Protokół z rekrutacji wraz z Listą podstawową i rezerwową znajdują się w "Plikach do pobrania".

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w związku z rezygnacją z udziału w projekcie, złożona w dniu 16.06.2021 r., przez jedną z gmin, do udziału w projekcie została zakwalifikowana gmina znajdująca się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

W "Plikach do pobrania" znajduje się aktualna lista gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w związku z rezygnacją z udziału w projekcie, złożona w dniu 28.06.2021 r., przez jedną z gmin, do udziału w projekcie została zakwalifikowana kolejna gmina.

W "Plikach do pobrania" znajduje się aktualna lista gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, iż w dniu 15.10.2021 r., odbędzie się szkolenie wewnętrzne dla trenerów, tzw. TOT. Celem szkolenia jest połączenie wyłonionych w drodze zasady konkurencyjności trenerów, w pracy trenerskie, które będą realizować szkolenia w ramach bloku szkoleniowego dotyczącego wdrażania i opracowywania procedur z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz w ramach bloku szkoleń dla Koordynatorów dostępności i osób ich wspierających.

Podczas szkolenia zostaną również opracowane dokładne programy obydwu szkoleń oraz materiały szkoleniowe.

Zajęcia będą realizowane od godz. 12.00 do godz. 17.30, w Zajeździe Marta w Pułankowicach 5a.

Weźmie w nich udział 5 osób: 4-rech trenerów oraz Specjalista ds. dostępności, który poprowadzi to szkolenie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w dniach 25-26.10.2021 r., planowane jest rozpoczęcie realizacji szkolenia z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością dla I-szej grupy szkoleniowej.

Zajęcia będą realizowane w formule stacjonarnej w Zajeździe Marta w Pułankowicach. Zajęcia będą realizowane od godz. 09.00 do godz. 14.45. Weźmie w nich udział 16 osób z dziewięciu JST z województwa lubelskiego.

Kolejny Zjazd dla tej grupy planowany jest w formule o-line w dniach 15-16.11.2021 r.. Zajęcia rozpoczną się o godz. 09.00, a zakończą o godz. 14.45.

Ostatni zjazd w ramach tej grupy planowany jest na 24-25.01.2022 r., w formule stacjonarnej.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż ze względu na sytuacje pandemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo Uczestników szkoleń zajęcia z dnia 24-25.01.2022 r., zostały odwołane. Ich realizacja planowana jest na 28.02-01.03.2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach tej grupy szkoleniowej w dniu 01.03.2022 r., został przeprowadzony egzamin wewnętrzny mający na celu weryfikację wyników nauczania w ramach przedmiotowego szkolenia. Z przyjemnością i dumą informujemy, iż wszystkie osoby biorące w nim udział (16 osób), podniosły poziom kompetencji i zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Wszystkim osobom zostały rozdane certyfikaty potwierdzające nabycie/podniesienie poziomu kompetencji z zakresu stosowania procedur dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkim Państwu bardzo serdecznie gratulujemy :-) :-) :-)

 

Informujemy również iż w dniach 28-29.10.2021 r., rozpocznie się realizacja szkolenia dla gr I-szej Koordynatorów dostępności, osób ich wspierających i osób wykonujących zadania Koordynatora dostępności. Zajęcia odbędą się w formule stacjonarnej w Zajeździe Marta w Pułankowicach w godz. 09.00-14.45.

Kolejne zjazdy w ramach tej grupy planowane są godz.09.00-14.45 w następujący sposób: 

- 23-24.11.2021 r.: zjazd on-line

- 26-27.01.2022 r.: zjazd stacjonarny - ZAMIANA NA ZDALNY

Planowane kolejne terminy szkoleń w ramach tej grupy szkoleniowej:

- 23-24.03.2022 r. - zajęcia stacjonarne

- 13-14.04.2022 r. - zajęcia zdalne

18-19.05.2022 r. - zajęcia stacjonarne

06-07.07.2022 r. - zajęcia on-line

19-20.09.2022 r. - zajęcia stacjonarne - OSTATNI ZJAZD

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.09.2022 r., został przeprowadzony egzamin wewnętrzny sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy na zakończenie cyklu szkoleń dla Koordynatorów dostępności (...).

Z przyjemnością informujemy, iż do egzaminu przystąpiło 17 osób i wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym :-)

Wszystkie osoby otrzymały certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji z zakresu Koordynowania dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Serdecznie wszystkim Państwu gratulujemy!! :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo 

uprzejmie informujemy, iż w dniach 29-30.11.2021 r., rozpoczynamy realizację szkolenia z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością dla drugiej grupy uczestników projektu.

Ze względu na pandemię covid-19 zajęcia w ramach tej grupy realizowane będą w formule hybrydowej, zdalnej i stacjonarnej. Zajęcia w formule stacjonarnej, standardowo realizowane będą w Zajeździe Marta w Pułankowicach.

Kolejne terminy realizacji zajęć w ramach tej grupy szkoleniowej to:

13-14.12.2021 r. - zajęcia zdalne

07-08.02.2022 r. - zajęcia stacjonarne - ze względu na pandemię COVID-19, zajęcia te zostały przełożone na 07-08.03.2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach tej grupy szkoleniowej w dniu 08.03.2022 r., został przeprowadzony egzamin wewnętrzny mający na celu weryfikację wyników nauczania w ramach przedmiotowego szkolenia. Z przyjemnością i dumą informujemy, iż wszystkie osoby biorące w nim udział (16 osób), podniosły poziom kompetencji i zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Wszystkim osobom zostały rozdane certyfikaty potwierdzające nabycie/podniesienie poziomu kompetencji z zakresu stosowania procedur dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkim Państwu bardzo serdecznie gratulujemy :-) :-) :-)

 

Informujemy również, iż od dnia 06-07.12.2021 r., planowane jest rozpoczęcie zajęć dla II-giej grupy Koordynatorów dostępności, osób ich wspierających i dla osób pełniących funkcje Koordynatorów dostępności. Również w ramach tej grupy zajęcia będą realizowane w formule hybrydowej, zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w Zajeździe Marta w Pułankowicach.

Terminy kolejnych zjazdów w ramach tej grupy szkoleniowej to:

15-16.12.2021 r. - zdalnie

02-03.02.2022 r. - stacjonarnie - ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia te zostaną zrealizowane w formule zdalnej.

Kolejne terminy realizacji zajęć w ramach tej grupy to:

♦ 27-28.04.2022 r. - zjazd nr 4 - stacjonarny

♦ 25-26.05.2022 r. - zjazd nr 5 - stacjonarny (zmiana ze zdalnego)

♦ 20-21.06.2022 r. - zjazd nr 6 - stacjonarny - ODWOŁANY (zostanie ustalony nowy termin). Po ustaleniu nowego terminu zostanie dokonana aktualizacja terminu realizacji zjazdu nr 6

♦ 22-23.08.2022 r. - zjazd nr 6 - on-line

♦ 26-27.09.2022 r. - zjazd nr 7 - stacjonarny 

♦ 04-05.10.2022 r. - zjazd nr 8 - stacjonarny - OSTATNI ZJAZD

Zajęcia w ramach wszystkich grup szkoleniowych i w ramach wszystkich formuł są realizowane w godzinach 09.00-14.45 (7h dydaktycznych dziennie), z uwzględnieniem dwóch przerw kawowych i przerwy obiadowej.

Zajęcia w formie stacjonarnej standardowo są realizowane w Zajeździe Marta w Pułankowicach.

Wszystkim Uczestnikom szkoleń życzymy owocnej i miłej nauki :-) 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.10.2022 r., został przeprowadzony egzamin wewnętrzny sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy na zakończenie cyklu szkoleń dla Koordynatorów dostępności (...).

Z przyjemnością informujemy, iż do egzaminu przystąpiło 16 osób i wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym :-)

Wszystkie osoby otrzymały certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji z zakresu Koordynowania dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Serdecznie wszystkim Państwu gratulujemy!! :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo 

uprzejmie informujemy, iż w dniach 17-18.01.2022 r., rozpoczynamy realizację szkolenia z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością dla trzeciej grupy uczestników projektu.

Ze względu na pandemię covid-19 zajęcia w ramach tej grupy realizowane będą w formule hybrydowej, zdalnej i stacjonarnej. Zajęcia w formule stacjonarnej, standardowo realizowane będą w Zajeździe Marta w Pułankowicach.

Kolejne terminy realizacji zajęć w ramach tej grupy szkoleniowej to:

14-15.03.2022 r. - zajęcia zdalne

25-26.04.2022 r. - zajęcia stacjonarne.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.04.2022 r., odbył się egzamin końcowy, badający kompetencje nabyte w ramach szkolenia. do egzaminu przystąpiło 16 osób. Z przyjemnością informuje, iż wszystkie osoby uzyskały pozytywny wynik tego egzaminu i otrzymały certyfikaty potwierdzające nabycie/podniesienie poziomu wiedzy z zakresu procedur związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością :-)

Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję :-)

Informujemy również, iż w dniach 19-20.01.2022 r., planowane jest rozpoczęcie zajęć dla III-ej grupy Koordynatorów dostępności, osób ich wspierających i dla osób pełniących funkcje Koordynatorów dostępności. Również w ramach tej grupy zajęcia będą realizowane w formule hybrydowej, zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w Zajeździe Marta w Pułankowicach.

Terminy kolejnych zjazdów w ramach tej grupy szkoleniowej to:

2) 02-03.03.2022 r. - zdalnie

3) 06-07.04.2022 r. - stacjonarnie.

4) 09-10.05.2022 r. - zdalnie

5) 30-31.05.2022 r. - stacjonarnie

6) 29-30.06.2022 r. - zdalnie (zmiana z 30.06-01.07.2022 r.)

7) 18-19.08.2022 r. - stacjonarny (zamiana z on-line)

8) 06-07.10.2022 r. - stacjonarny - OSTATNI ZJAZD

Zajęcia w ramach wszystkich grup szkoleniowych i w ramach wszystkich formuł są realizowane w godzinach 09.00-14.45 (7h dydaktycznych dziennie), z uwzględnieniem dwóch przerw kawowych i przerwy obiadowej.

Wszystkim Uczestnikom szkoleń życzymy owocnej i miłej nauki :-) 

Informujemy również iż we wszystkich 3 grupach szkoleniowych realizowanych dla Koordynatorów dostępności, osób ich wspierających i osób wykonujących zadania Koordynatora dostępności, na OSTATNICH ZJAZDACH, czyli na zjazdach nr 8, zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające, mające na celu weryfikację poziomu kompetencji wśród Uczestników/czek, po zrealizowanym cyklu szkoleniowym.

Tym osobom, które zdadzą egzaminy wewnętrzne z wynikiem pozytywnym, zostaną rozdane certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji.

Wszystkim Uczestnikom już dzisiaj życzymy "połamania piór" podczas egzaminów :-) :-) :-)

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.10.2022 r., został przeprowadzony egzamin wewnętrzny sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy na zakończenie cyklu szkoleń dla Koordynatorów dostępności (...).

Z przyjemnością informujemy, iż do egzaminu przystąpiło 17 osób i wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym :-)

Wszystkie osoby otrzymały certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji z zakresu Koordynowania dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Serdecznie wszystkim Państwu gratulujemy!! :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję iż od miesiąca lutego 2022 r., rozpoczęliśmy realizację doradztwa z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Doradztwo realizowane jest w wymiarze 30h zegarowych na każdą z 22 JST biorących udział w projekcie.

Na 30h doradztwa składa się 10h doradczych z zakresu dostępności architektonicznej, 10h doradczych z dostępności cyfrowej i 10h doradczych z dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Doradztwo jest realizowane w postaci indywidualnych konsultacji w formule zdalnej. Jednakże gdy wymaga tego sytuacja, dopuszcza się również konsultacje na miejscu w danej jednostce samorządowej.

Doradztwo jest świadczone przez 2 zespoły doradcze, w których w skład każdego z nich wchodzi po 1 specjaliście z danej dostępności. Czyli w każdym zespole doradczym znajduje się specjalista z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Doradztwo jest realizowane z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości czasowych. Doradcy są dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00-16.00.

Preferowana forma kontaktu, to mail. Następnie doradcy kontaktują się z Państwem telefonicznie i ustalacie termin spotkania na platformie (np. zoom, teams).

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z W/W KONSULTACJI DORADCZYCH :-)

Stanowią one dopełnienie przekazywanej Państwu wiedzy dotyczącej zarówno stosowania procedur dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnością, jak również dostosowania Państwa urzędów do standardów dostępności. Podczas konsultacji omawiane są również wytyczne po audytach, które były również u Państwa realizowane, a doradcy wskazują na możliwości wdrożenia zaleceń po audytowych.

Celem doradztwa jest również przygotowanie lub zaktualizowanie planów działania na
rzecz poprawy dostępności JST,
także serdecznie polecamy udział w w/w wsparciu doradczym.

:-) :-) :-)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.06.2022 r., został zwiększona liczba godzin doradczych dla wszystkich JST biorących udział w projekcie.

Obecnie doradztwo jest realizowane w wymiarze 42h doradczych (zwiększenie o 12h) dla każdej JST.

Łączna liczba godzin doradczych dla wszystkich 22 JST biorących udział w projekcie to: 924h.

Każda JST może korzystać z doradztwa z zakresu dostępności architektonicznej w wymiarze 14h, z doradztwa z zakresu dostępności cyfrowej- 14h oraz z doradztwa z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej w wymiarze 14h.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego korzystania z ww. doradztwa :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na 25.11.2022 r., planujemy Konferencję podsumowującą realizację projektu.

Dokładne szczegóły oraz program zostaną podane w terminie późniejszym, jednak już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy na to wydarzenie i prosimy o zarezerwowanie sobie ww. terminu :-) :-) :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, tak jak już informowaliśmy, w dniu 25.11.2022 r., odbędzie się Spotkanie grupowe podsumowujące realizację projektu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 09.00, a zakończy o godz. 14.45. Realizowane będzie w Zajeździe Marta w Pułankowicach.

Wśród zaproszonych gości będą miedzy innymi trenerzy realizujący szkolenia z zakresu stosowania procedur dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, jak i trenerzy realizujący szkolenia dla Koordynatorów dostępności, osób ich wspierających i osób pełniących funkcję Koordynatorów dostępności. W spotkaniu wezmą również doradcy realizujący doradztwo z dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Celem spotkania będzie podsumowanie tego, co udało się Państwu wdrożyć w Państwa JST w zakresie dostępności oraz wskazanie kierunków działania na przyszłość.

Spotkanie prowadzone będzie zarówno w formie wykładów, jak i dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nim :-) :-)

 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy JST
Plik: Formularz_zgloszeniowy-JST.pdf
Rozmiar pliku: 1,39 MB
pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy osoba
Plik: Formularz zgłoszeniowy-OSOBA.pdf
Rozmiar pliku: 389,67 KB
pobierz plik
Klauzula Informacyjna RODO JST
Plik: Klauzula_informacyjna-RODO-JST.pdf
Rozmiar pliku: 1020,01 KB
pobierz plik
Oświadczenie uczestnika RODO
Plik: Osw._Uczestnika-RODO.pdf
Rozmiar pliku: 1,21 MB
pobierz plik
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Plik: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf
Rozmiar pliku: 287,08 KB
pobierz plik
Umowa szkoleniowa JST
Plik: Umowa_szkoleniowa_JST.pdf
Rozmiar pliku: 1,13 MB
pobierz plik
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-AKTUALIZACJA-30.04.2021
Plik: Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie-AKTUALIZACJA-30.04.2021.pdf
Rozmiar pliku: 288,7 KB
pobierz plik
Protokół z rekrutacji
Plik: Protokol_podpisany.pdf
Rozmiar pliku: 294,25 KB
pobierz plik
Załącznik nr 1- Lista podstawowa
Plik: Lista_podstawowa_zakwalifikowanych_JST.pdf
Rozmiar pliku: 232,51 KB
pobierz plik
Załącznik nr 2- Lista rezerwowa
Plik: Lista_rezerwowa_zakwalifikowanych_JST.pdf
Rozmiar pliku: 198,45 KB
pobierz plik
Lista podstawowa zakwal. JST-16.06.2021
Plik: Lista_podstawowa_zakwal._JST-16.06.2021.pdf
Rozmiar pliku: 232,45 KB
pobierz plik
Lista podstawowa zakwal.JST-28.06.2021
Plik: Lista_podstawowa_zakwalifikowanych_JST-28.06.2021.pdf
Rozmiar pliku: 232,52 KB
pobierz plik