• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie postępowania w sprawach naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich z omówieniem przepisów rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie opłata adiacencka oraz renta planistyczna w kontekście planowanych zmian przepisów i orzecznictwa sądowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie przepisów prawa regulujących tryb postępowania i wymogi formalne dotyczące:
• wydawania decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna,
• decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału nieruchomości oraz budowy urządzenia infrastruktury technicznej.
Przedstawimy obowiązki organów administracji publicznej w zakresie oceny operatu szacunkowego. Omówimy treści decyzji ustalającej rentę planistyczną lub opłatę adiacencką. Prezentowane i analizowane zagadnienia prawne będą poparte licznymi przykładami praktycznymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
• Poznasz analizę przepisów intertemporalnych w ustawie z 20 lipca 2017 r. zmieniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz pojawiające się propozycje zmian terminów wydawania decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej.
• Poznasz regulacje wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości.
• Dowiesz się:
- Czy obowiązek uiszczenia opłaty z tytuły wzrostu wartości nieruchomości przechodzi na spadkobierców?
- Czy możliwe jest wyegzekwowanie opłaty ustalonej w decyzji wydanej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz czy operat sporządzony na potrzeby tego postępowania może zostać wykorzystany w postępowaniu w przedmiocie naliczenia renty planistycznej po zbyciu nieruchomości?
- Jak ustalać dzień stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej?
• Poznasz poglądy sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu szkolenia, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania związane z wyceną nieruchomości oraz naliczania opłaty adiacenckiej.
• Otrzymasz obszerną prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.
2. Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
3. Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
4. Prowadzenie postępowania – wymogi formalne: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism.
5. Operat szacunkowy - zakres badania operatu szacunkowego przez organ administracji publicznej, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego.
6. Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
7. Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
8. Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) - tzw. decyzja informacyjna.
9. Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej tj. w sytuacji, gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem.
10. Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
11. Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
12. Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucją opłat planistycznej i adiacenckiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne) oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 marca 2024 r.