• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu po reformie planowania przestrzennego

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, KPA i zmiany w prawie budowlanym, podczas zajęć podjęta będzie również tematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień związanych z procedurami wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Prezentowane zagadnienia będziemy popierali licznymi przykładami z praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę w zakresie przepisów z zakresu planowania przestrzennego w przedmiocie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
• Poznasz zasady prawidłowego przeprowadzenia analizy urbanistycznej do decyzji o warunkach zabudowy.
• Dowiesz się:
- Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy na gruntach rolnych klasy I-III?
- Czy decyzja wz do momentu wejścia w życie planu ogólnego musi być zgodna ze studium?
- Czy warunki zabudowy można wydać poza obszarem uzupełnienia zabudowy?
- Kiedy decyzje wz będą terminowe?
- Jak wyznacza się obszar analizowany dla ustalenia warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych do 70 m2 po wejściu w życie reformy?
- Czy farmy fotowoltaiczne muszą być lokalizowane tylko w drodze planu miejscowego?
- Czy wnioski o wz, które wpłynęły do organu po 24 września musimy umieszczać na BIP?
- Czy wszystkie decyzje WZ i LICP należy uzgadniać z Państwową Inspekcją Sanitarną?
• Dostosujesz wiedzę do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz zdobędziesz umiejętności stosowania przepisów.
• Podniesiesz kwalifikacje oraz kompetencje w zakresie tematyki szkolenia.
• Poznasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz omówienie kwestii problemowych.
• Otrzymasz obszerne materiały – prezentację z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie, a także wzorami wniosków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres zmian dokonanych ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Przepisy przejściowe.

3. Określenie inwestycji celu publicznego.
4. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, formularz wniosku.
5. Ustalanie stron postępowania.
6. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu.
7. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Zmiany w katalogu inwestycji wymagających uzyskania WZ.
• Zmiany w sporządzaniu analizy urbanistycznej.
• Zmiany w zawartości decyzji WZ.
• Termin ważności decyzji WZ – jakich decyzji dotyczy?
8. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.
9. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.
10. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.
11. Uzasadnienie decyzji.
12. Samowola urbanistyczna – procedura z art. 59 ust. 3 u.p.z.p.
13. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, licencjonowany pośrednik nieruchomości i zarządca nieruchomości, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy i Towarzystwa Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 marca 2024 r.