• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. Arkusz organizacyjny oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych. - Lubelskie Forum Oświaty Samorządowej

Koszt udziału dla osób z JST zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych: 250 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza Państwa do współtworzenia
i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty Samorządowej.
Więcej informacji na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-oswiaty-samorzadowej/dolacz-do-forum-3 

Zbliża się czas, kiedy szkoły i przedszkola będą opracowywać projekty arkuszy organizacyjnych na rok
szkolny 2024/2025, a organy prowadzące będą dokonywać ich analizy i zatwierdzenia. Podczas spotkania pokażemy niezbędne informacje z zakresu opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Prawidłowe zrozumienie i czytanie arkusza pozwoli Państwu ułożyć go w sposób optymalny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas sesji szkoleniowo-konsultacyjnej:
• Pokażemy niezbędne informacje z zakresu opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
• Omówimy przepisy i terminy obowiązujące przy przygotowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Dzięki udziałowi szkoleniowo-konsultacyjnej:
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu przygotowania arkuszy organizacyjnych.
• Nabędziesz umiejętności ułożenia zadań w arkuszu tak, aby było to optymalne i zgodne z planem rekrutacji. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zadania związane z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2024/2025.
• Tworzenie szkolnych planów nauczania w szkołach, przedszkolach oraz innych form
wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
• Planowanie zajęć wynikających i innych przepisów prawa i rozporządzeń oświatowych:
wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia świetlicowe.
• Warunki i sposób organizowania nauki religii/ etyki w publicznych przedszkolach i szkołach.
• Realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz tworzenie oddziałów i szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
• Realizacja zajęć w klasach łączonych, tworzenia oddziałów, podziały na grupy na różnych zajęciach.
• Sposoby i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
• Zasady organizowania kształcenia specjalnego dla uczniów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania na podstawie właściwych dokumentów.
2. Zatrudnianie nauczycieli w nowym roku szkolnym.
• Różne formy zatrudnienia, etaty łączone, godziny ponadwymiarowe.
• Uzupełnienia i ograniczenia etatów, grupy uprzywilejowane, specjaliści, pomoc nauczyciela, stanowiska kierownicze, obniżki godzin, stan nieczynny.
• Wyliczenie ilości etatów dla specjalistów realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
• Warunki zatrudnienia nauczycieli niepełnosprawnych.
• Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami.
3. Wytyczne w sprawie działania szkół i przedszkoli – nowo obowiązujące rozporządzenie MEN.
• Opiniowanie organizacji pracy szkoły: jakie dokumenty opiniujemy, z kim i w jakim czasie.
• Harmonogram zasięgania opinii do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025.
• Zatwierdzania arkusza organizacji i jego zmian.
4. Dyskusja, wymiana doświadczeń i odpowiedzi na pytania uczestników.  
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty oraz jednostek podległych (CUWy, ZEASy itd.)

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Praktyk z ponad dwudziestoletnim
doświadczeniem pracy w jednostce samorządu terytorialnego w dziedzinie zarządzania organizacją i
finansami jednostek oświatowych oraz zagadnień z zakresu finansów publicznych. Dyrektor jednostki
oświatowej odpowiedzialnej za zarządzanie w oświacie oraz realizację budżetu oświaty w JST. Twórca
i koordynator projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS. Trener ds.
szkoleń z zakresu planowania wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności zarządzania
środkami publicznymi w samorządach oraz tworzenia organizacji pracy jednostek oświatowych.
Certyfikowany Ekspert ds. rozwoju oświaty oraz ekspert w ogólnopolskim forum dla samorządowców
z dziedziny zarządzania i finansowania oświaty. Doradca w jednostkach samorządu terytorialnego w
zakresie organizacji i optymalizacji wydatków w oświacie. Autor kilku recenzowanych publikacji
naukowych z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych obowiązujących jednostki samorządu
terytorialnego i ich wpływu na wykorzystanie funduszy unijnych, a także publikacji dotyczącej
budżetowania zadaniowego jako elementu procesu przemian w zarządzaniu finansami publicznymi
jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń