Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie zrealizowała szóstą edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny.
 Wyniki Rankingu zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali w dniu 9 grudnia 2022 r. w Hotelu Wincentów koło Lubartowa, w który uczestniczyło prawie 100 decydentów JST województwa lubelskiego.

Gmina Puchaczów Liderem Województwa Lubelskiego oraz Liderem w kategorii gmin wiejskich! W kategorii gmin miejsko-wiejskich została Gmina Ryki, a w kategorii gmin miejskich Miasto Świdnik. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym samorządom!

Panorama Lubelska o Rankingu

FOTORELACJA DOSTĘPNA na Facebooku FRDL Lublin 

Pełna lista wyróżnionych wg kilku kategorii na dole strony.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Naszą intencją jest aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

Kolejny rok Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego kontynuuje współpracę z Urzędami Statystycznymi w pozostałych województwach i dzięki temu nasze regionalne ośrodki zrealizują unikalną inicjatywę w całej Polsce. 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2022 został objęty Patronatem Honorowym przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patroni medialni: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Tygodnik Nowy Tydzień, Tygodnik Podlaski, Słowo Podlasia, Kronika Tygodnia, Super Tydzień oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy. Partnerzy biznesowi: Bank Gospodarstwa Krajowego - główny partner branżowy, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Kingspan Water & Energy.

Lista wskaźników służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019-2021)
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019-2021)
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2019-2021)
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019-2021)
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w %
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.

Kontakt:
Natalia Gmurkowska, 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl, tel. +48 502 525 121