W dniach 29-30 września 2020 r. odbyło się dwudniowe szkolenie online dla polsko-ukraińskiej grupy w ramach projektu dofinansowanego przez Radę Europy „Akademii Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” (ang. Leadership Academy for Cross Border Cooperation).

Od 2019 roku prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich oraz ukraińskich gmin i miast biorą aktywny udział w spotkaniach grupy liderów samorządowych, aby wspólnie doskonalić umiejętności przywódcze potrzebne do rozwoju lokalnych społeczności. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaprosiliśmy wszystkich uczestników do kontynuacji serii spotkań w wersji on-line. Internetowa formuła warsztatów nie przeszkodziła w dzieleniu się wiedzą ani w merytorycznej rozmowie. Wiodącym tematem spotkania były kwestie związane z przywództwem i partnerstwem, z kulturą organizacyjną i pracą zespołową, a także z partycypacją obywatelską. Została podniesiona również kwestia wzmacniania sieci podmiotów współpracy transgranicznej oraz współpracy przy konkretnych projektach i inicjatywach. 

„Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” to program rozwoju kompetencji liderskich, platforma wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sekretarzy gmin i powiatów. Akademia realizowana jest w trzech sesjach warsztatowych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w oparciu o program Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządowych Rady Europy (ang. Centre of Expertise for Local Government Reform). Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Rady Europy: Katarzynę Bryczkowską, Iwanę Ibrahimową i Ludmiłę Malimon.

Akademia jest propozycją nowego spojrzenia na dobre rządzenie na poziomie lokalnym, w oparciu o doświadczenia wspólnoty krajów należących do Rady Europy. Dobre i skuteczne przywództwo to szansa dla społeczności lokalnej na wszechstronny rozwój: społeczny, gospodarczy i kulturalny oraz wzmacnianie poczucia wspólnot i wzrost poziomu jakości życia.

Projekt został dofinansowany przez Radę Europy.