W dniu 14 maja 2024 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków złożonych w drugim naborze konkursu na Małe Granty. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wynoszą 400 000 euro.

W trakcie naboru wpłynęło 170 wniosków149 spośród nich uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Grant przyznano 20 najwyżej ocenionym wnioskom, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 91,5 pkt i wyżej, a łączna kwota dofinansowania wynosi 389 073,85 euro (1 559 895,40 zł). Pozostałe wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, nie otrzymają dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonej na konkurs.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu projekty powinny wpisywać się w co najmniej dwa obszary tematyczne:

  1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  3. Wspieranie grup docelowych.
  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.

Każdy z wniosków został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów, powołanych przez Operatora.  

Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dwóch Ekspertów, niezależnie oceniających dany projekt.

Karty oceny merytorycznej zostaną udostępnione dla Wnioskodawców po opublikowaniu wyników w generatorze witkac.pl w dniu 15.05.2024

Gratulujemy naszym Grantobiorcom!

Był to ostatni konkurs grantowy w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities.

Lista rankingowa wniosków na małe granty - drugi nabór