Wielu mieszkańców nie wie, że może mieć wpływ na zagospodarowanie przestrzeni ich miejscowości. To może się zmienić w gminach, które organizują pogłębione konsultacje społeczne dokumentów planistycznych – oferujemy wsparcie finansowe i eksperckie w tym procesie.

Zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie ładu przestrzennego nie zawsze jest duże. Niejednokrotnie osoby mieszkające i pracujące w danej miejscowości nie wiedzą, że mogą brać udział w procesach planistycznych, wnosić uwagi i komentarze do projektów proponowanych przez decydentów, mieć wpływ na ostateczny kształt dokumentów.

W zwiększeniu świadomości i zaangażowania mieszkańców może pomóc projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. W ramach tego projektu, finansowanego ze środków UE (PO WER, działanie 2.19), gminy mogą otrzymać grant w wysokości do 31 500 złotych na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Pogłębionych, czyli takich, które wykraczają poza wymogi podyktowane ustawą z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 – Celem projektu jest przede wszystkim wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – mówi Małgorzata Zielińska, kierowniczka projektu. – Konsultacje społeczne dają możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym osobom i stanowią ważny głos w dyskusji o przyszłości miejscowości, w której mieszkają.

Prowadzenie takich konsultacji przyczynia się nie tylko do poprawy jakości dokumentów planistycznych przyjmowanych przez JST, lecz także do zwiększenia umiejętności pracowników JST w zakresie włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Umożliwia gminom zdobycie doświadczenia i kontaktów z innymi JST uczestniczącymi w projekcie, a tym samym wspiera ich potencjał instytucjonalny w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego.

Granty w ramach projektu są przyznawane na konsultacje społeczne dotyczące nowych lub zmienionych dokumentów planistycznych, takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oprócz środków finansowych oferujemy przedstawicielom urzędów pakiet szkoleniowo-warsztatowy oraz wsparcie ekspertów na etapie przygotowania i przeprowadzenia procesu konsultacyjnego, w sumie nawet 100 godzin doradztwa i konsultacji indywidualnych!

Ze środków w ramach projektu skorzystało już 21 gmin, które na bazie przygotowanego przez siebie Indywidualnego Planu Konsultacji realizują poszczególne działania, m.in. badania ankietowe, spotkania otwarte, warsztaty przyszłościowe, punkty konsultacyjne, panele obywatelskie, zespoły robocze, spacery badawcze, mapy interaktywne, wywiady indywidualne i grupowe. W wybranych formach partycypacji biorą udział różne grupy społeczne, ale też podmioty współpracujące z gminami, w tym lokalne organizacje pozarządowe.

Dzięki zróżnicowanym narzędziom konsultacje można prowadzić pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem. – W dobie zagrożenia wywołanego COVID-19 umożliwiamy gminom realizację zaplanowanych działań w formie zdalnej lub przez zastosowanie alternatywnych technik, które pozwolą osiągnąć założone cele – uspokaja Małgorzata Zielińska.

Jeszcze co najmniej 4 gminy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach projektu. Czekamy na zgłoszenia do 30 listopada 2020 r.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: NOWA JAKOŚĆ KONSULTACJI.