ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORUM w 2024

Szanowni Państwo,
Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów rachunkowo-księgowych JST i jednostek podległych

FRDL Lublin zaprasza do udziału w Forum Skarbników Województwa Lubelskiego ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 27 luty 2024r. w godz. 10:00-14:00

Wybrane zagadnienia dokumentów elektronicznych w systemach rachunkowości JST

Digitalizacja procesów księgowych w rachunkowości JST powoduje, że coraz częściej spotyka się dowody księgowe i inne dokumenty systemu rachunkowości w formie elektronicznej. Podczas zajęć omówimy w szczególności dokumenty elektroniczne oraz ich wpływ na politykę rachunkowości i dekretację w księgach rachunkowych JST.

Ekspertką będzie doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni ekspert w FRDL, ceniony przez uczestników szkoleń.

Program:

1. Wymogi prawne w zakresie e-dowodów księgowych.
2. Ujęcie w księgach rachunkowych e -dowodów księgowych: zasady kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz dekretacji.
3. Inne dokumenty w formie elektronicznej w rachunkowości JST, w tym dokumentacja inwentaryzacyjna, sprawozdania budżetowe oraz finansowe.
4. Zasady przechowywania e-dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji rachunkowości w formie elektronicznej.
5. Dyskusja.

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/lubelskie-forum-skarbnikow-wybrane-zagadnienia-dokumentow-elektronicznych-w-systemach-rachunkowosci-jst/75011

Koszt udziału w spotkaniu ONLINE: 439 zł.
Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników/osób oddelegowanych: 250 zł.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń.


W imieniu FRDL Lublin zapraszam do przystąpienia do Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz w zakładce: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow

W ramach opłaty miesięcznej można wziąć udział w jednym spotkaniu stacjonarnym (koszt 250 zł.) przy cenie online szkolenia otwartego od 339 zł w zależności od tematu. Cena szkolenia stacjonarnego dla osób niezrzeszonych - od 459 zł..

Przy FRDL działa Krajowa Rada Forów Skarbników, której głównymi celami działalności są:

  • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym;
  • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
  • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
  • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
  • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego