ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORUM

13 grudnia => Przygotowania do zamknięcia roku budżetowego2022. Inwentaryzacja 2022/2023

19 grudnia => Kwalifikowanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji księgowej projektów dofinansowanych ze środków UE w tym zasady kwalifikowania podatku VAT

Szanowni Państwo,
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego
Główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zaprasza na STACJONARNE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 13 grudnia 2022r. w godz. 9:00-15:00 do Hotelu Ibis Styles Stare Miasto w Lublinie

Przygotowania do zamknięcia roku budżetowego 2022.
Inwentaryzacja 2022/2023

Cele: szkolenie konsultacyjne w ramach Forum  ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie czynności poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2022 oaz otwarcie roku 2023, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, poprawnego przygotowania się, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Omówione też będą zasady otwierania i zamykania spisu z natury, kto i za co odpowiada – w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.

Korzyści: szkolenie przyczyni się do ugruntowania wiedzy na temat ważności dotrzymania terminów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa - szczególnie w kontekście czynności przed, w trakcie jak i poinwentaryzacyjnych oraz wskaże możliwe uproszczenia i rozwiązania. Uczestnicy otrzymają obszerny materiał z wieloma załącznikami oraz wyjaśnienia i przykłady rozwiązań.

Grupa docelowa: skarbnicy, ich zastępcy i inni pracownicy merytoryczni biorący udział w różnych czynnościach związanych z inwentaryzacją oraz poprzedzających zamknięcie i otwarcie roku budżetowego 2022/2023.

Ekspertką będzie ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trenerka w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowczyni na uczelni wyższej. Praktyk, która dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb Księgowych od lat współpracując z regionalnymi ośrodkami FRDL w całej Polsce.

PROGRAM

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2022 oraz otwar-ciem roku 2023.
2. Plan sytuacyjny – jakie są zasady opracowania i czy jest obowiązek stosowania.
3. Czy główny księgowy ma obowiązek opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej, czy może po-prawiać błędy w arkuszach spisu z natury i czy może być członkiem zespołu spisowego/komisji.
4. Organizacja prac i podział czynności przed zamknięciem ksiąg rachunkowych – przykładowy
harmonogram, a w tym:
• określenie terminu spływu do komórki księgowości dowodów księgowych podlegających
ujęciu w księgach rachunkowych danego roku – oświadczenie,
• wykaz czynności do wykonania w:
- ostatnim kwartale 2022 r.,
- od 1.10.2022 r. do 15.01.2023 r.,
- od 1 stycznia do 26 marca 2022 r. i do końca marca 2023 r.
- dni wolne od pracy i ich wpływ na dotrzymanie ustawowych terminów.
• skorygowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• rozliczenie zaliczek stałych i jednorazowych oraz dotacji,
• rozliczenia z budżetami, w tym odprowadzenie do odpowiedniego budżetu pobranych
dochodów i niewykorzystanych środków na wydatki.
• rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
• koszty i zobowiązania na przełomie roku,
5. Księgowania na koniec roku w tym: odsetki za zwłokę, odpisy aktualizujące wartość należności, od-pisy z tytułu trwałej utraty wartości, zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i przy-szłych lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umorzenie/amortyzacja.
6. Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, a w tym:
• metody, częstotliwość i terminy inwentaryzacji,
• etapy prawidłowo przeprowadzonego spisu z natury,
• niezbędne warunki do kompensaty nadwyżek i niedoborów,
• uzgodnienie sald z bankami i kontrahentami - etapy,
• czy jednostka może wprowadzić tzw. milczące uzgodnienie salda,
• najczęstsze przyczyny powstawania różnic inwentaryzacyjnych w stanie należności jednostki,
• weryfikacja sald z dokumentacją źródłową – etapy, przykłady,
7. Wycena składników odpisanych w koszty, a stanowiących zapas na dzień bilansowy.
8. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych.
9. Przeksięgowania roczne.
10. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald oraz trwałe zamknięcie ksiąg rachunko-wych.
11. Panel dyskusyjny.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 449 zł.,
przy zgłoszeniu do 1 grudnia br. – 399 zł.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i przerwę obiadową, e-certyfikat.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 8 grudnia br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl 


Szanowni Państwo,
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego
Główni księgowi oraz pracownicy działów budżetowych

FRDL RO w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Skarbników zaprasza na online spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w dniu 19 grudnia 2022r. w godz. 10:00-14:00 

Kwalifikowanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji księgowej projektu dofinansowanych ze środków UE w tym zasady kwalifikowania podatku VAT
– wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia finansowego projektu dofinansowanych z UE z uwzględnieniem obowiązujących zmian z uwzględnieniem zasad kwalifikowania podatku VAT.

Korzyści: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy skarbników, głównych księgowych, kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowanych osoby. Na szkoleniu mile widziane grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.

Ekspertką będzie wieloletnia trenerka prowadząca szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych oraz monitoringu projektów UE,. Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Podstawa prawna kwalifikowania wydatków oraz prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.
 2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków:
 1. Roboty budowlane i budowlano montażowe
 2. Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
 3. Wartości niematerialne i prawne.
 4. Personel projektu - bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
 5. Koszty pośrednie w tym min. wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem, promocja projektu, koszty administracyjne i inne.
 6. Koszty rozliczane ryczałtem np. projekty Erasmus plus
 7. Wkład niepieniężny.

3. Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowej w tym wdrożenie procedur dotyczących obsługi finansowo-księgowej projektu, obiegu dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.

 1. Cel prowadzenia księgowości projektu.
 2. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
 3. Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?
 4. Wdrażanie procedur
 5. Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie - na przykładach.

4. Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów.
a. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia
b. Wyodrębnienie ewidencji inwestycji
c. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
d. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
e. Wyodrębniona ewidencja przychodów
f. Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym

5. Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora finansów publicznych/wzór oraz błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego na przykładach.
6. Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.
7. Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w tym opodatkowanie dotacji oraz odzyskiwanie podatku VAT – wskazanie ewentualnego zagrożenia w związku z zapytaniem do TSUE i NSA.
8. Panel dyskusyjny

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 359 zł., przy zgłoszeniu do 9 grudnia br. 329 zł.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl  

*******************************************************************************************************

W imieniu FRDL Lublin zapraszam do przystąpienia do Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz w zakładce: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow

W ramach opłaty miesięcznej można wziąć udział w jednym spotkaniu stacjonarnym (koszt 250 zł.) przy cenie online szkolenia otwartego od 329 zł w zależności od tematu. Cena szkolenia stacjonarnego dla osób niezrzeszonych - od 449 zł..

Przy FRDL działa Krajowa Rada Forów Skarbników, której głównymi celami działalności są:

 • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym;
 • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
 • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
 • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
 • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego