ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORUM w 2024

13 czerwca => Środki trwałe w praktyce. Zdolność kredytowa JST w obliczu napływu środków z KPO i nowej perspektywy UE 2021-2027 

5 lipca => Kwalifikowalność podatku VAT w nowym okresie programowania 2021-2027 

pod koniec sierpnia => Aktualności w KSeF

3-4 września/ Mikołajki => Komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy Skarbnika w urzędzie. Prawo pracy dla Skarbnika.
więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/tematy/finanse-rachunkowosc-podatki/komunikacja-wewnetrzna-i-efektywnosc-pracy-skarbnika-w-urzedzie-prawo-pracy-dla-skarbnika-wyjazdowe-forum-skarbniko/80932 

18 września => Problemy z zakresu planowania budżetu i WPF na rok 2025

Szanowni Państwo,
Skarbnicy, zastępcy skarbników, główni księgowi gmin, miast i powiatów woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza do udziału w sesji szkoleniowo-konsultacyjnej Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 13 czerwca 2024r. w godz. 8:30-14:00
Hotel IBIS Styles Lublin

temat przewodni: Środki trwałe w praktyce.
dodatkowy temat od AESCO Group: Zdolność kredytowa JST w obliczu napływu środków z KPO i nowej perspektywy UE 2021-2027

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/finanse-rachunkowosc-podatki/srodki-trwale-w-praktyce-zdolnosc-kredytowa-jst-w-obliczu-naplywu-srodkow-z-kpo-i-nowej-perspektywy-ue-2021-2027-lu/79379 

• Środki trwałe w JST i jej jednostkach podległych funkcjonuje w wielu aspektach według nieco odmiennych zasad niż w zwykłych podmiotach gospodarczych. To majątek nas wszystkich i musi być traktowany szczególnie uważnie.
• Podczas spotkania przeanalizujemy specyficzne zasady funkcjonowania majątku publicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te obszary, gdzie najczęściej popełniane są błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK.

Ekspertką prowadząca temat "Środki trwałe w praktyce" będzie Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Program spotkania

1. Majątek trwały a polityka rachunkowości i inne wewnętrzne procedury w jednostce.
2. Proces inwestycyjny w jednostce:

a. sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ według ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów, VAT,
b. obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - protokoły OT, PT – terminy, zasady.
3. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
a. wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, wartość godziwa,
b. ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a remont,
c. moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
d. księgi inwentarzowe – istota, zasady prowadzenia.
4. Odpowiedzialność za majątek trwały po szczególnych pracowników.
5. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
6. Zasady likwidacji majątku - protokół LT – kiedy postawić w stan likwidacji, kiedy zdjąć ze stanu.
7. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
8. Inne sprawy.

INFORMACJE dot. części od AESCO Group: Zdolność kredytowa JST w obliczu napływu środków z KPO i nowej perspektywy UE 2021-2027

Większość samorządów w Polsce korzysta z finansowania dłużnego. Rok 2024 to otwarcie dostępu do projektów i środków z kolejnej perspektywy UE na lata 2021-2027 i z KPO, w związku z tym rekordowo dużo samorządów będzie planowało zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych na finansowanie wkładów własnych. Jak sobie poradzić z koniecznością finansowania inwestycji kredytem w sytuacji niepewności dochodowej? Szkolenie dotyczyło będzie bezpiecznego zarządzania długiem JST w warunkach spadku nadwyżek operacyjnych w samorządach. Omówione zostaną sposoby na zarządzanie i kreowanie zdolności kredytowej oraz na bezpieczne zarządzanie długiem i WPF.

Korzyści: 
 Zapoznanie uczestników z pojęciem zdolności kredytowej,
 Zapoznanie uczestników ze sposobami na zwiększanie zdolności kredytowej,
 Zapoznanie uczestników z metodologią oceny zdolności kredytowej samorządów w największych polskich bankach.

Program: 
1. Wprowadzenie: sposoby finansowania inwestycji w JST
2. Optymalizator A.E.S.C.O. – metoda na bezpieczny i optymalny wybór instrumentów finansowania
3. Finansowanie budżetowe: kredyt, obligacje komunalne, obligacje przychodowe
4. Finansowanie strukturyzowane: spółki komunalne / SPV
5. Zdolność kredytowa – omówienie głównych czynników ją kształtujących
6. Jak liczyć i kreować zdolność kredytową w kryzysowych czasach?
7. Jak banki patrzą na zdolność kredytową samorządów?
8. Problemy samorządów z zadłużeniem – co może je spowodować i jak ich uniknąć?
9. Pytania od uczestników

Prowadzący: Mariusz Gołaszewski – Ekspert i praktyk rynku kapitałowego, twórca i współwłaściciel Aesco Group – lidera rynku usług doradztwa finansowego dla JST. W swoim ponad  15-letnim dorobku zawodowym zrealizował ponad 800 projektów pozyskiwania finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Doświadczony menadżer sektora finansów i bankowości. Współzałożyciel pierwszego w Polsce banku dla sektora publicznego. W swojej zawodowej karierze zarządzał Domem Maklerskim oraz nadzorował projekty pozyskiwania finansowania zewnętrznego poprzez rynek kapitałowy, kredytowy i sekurytyzację. Autor książki „Wpływ kryzysu COVID-19 na finanse JST” oraz szeregu publikacji w periodykach związanych z finansami sektora publicznego. Prowadzi szkolenia i wykłady z finansów JST. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Rachunkowość i zarządzanie” na SGH oraz „Prawo podatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Professional Risk Manager oraz ACCA. Posiada również kwalifikacje zawodowe Księgowy budżetowy wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym w Hotelu IBIS Styles Lublin - 549 zł*
Przy zgłoszeniu do 15 maja – 499 zł. 

Koszt udziału dla Forumowiczów/osób oddelegowanych: w ramach opłaty czerwcowej

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń; przy udziale stacjonarnym: przerwy kawowe i lunch.

**************************************************************************************************

Szanowni Państwo,
Skarbnicy, zastępcy skarbników, osoby odpowiedzialni za prawidłowe kwalifikowanie i rozliczanie podatku VAT w projektach UE oraz wszyscy zainteresowani danym tematem z woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza do udziału w sesji szkoleniowo-konsultacyjnej 
Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 5 lipca 2024r. w godz. 9:00-13:30

Hotel IBIS Styles Lublin

Kwalifikowalność podatku VAT w nowym okresie programowania 2021-2027

Zapraszamy Państwa na spotkanie z zakresu kwalifikowania podatku VAT w projektach dofinansowanych z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przyniesie bardzo istotne zmiany, które powinny znaczne ułatwić zasady kwalifikowania podatku VAT, ale jednocześnie mogą wzbudzać wśród beneficjentów niepokój i niepewność. W trakcie spotkania zostaną przedstawione nowe zasady, wskazane zostanie ryzyko z tym związane oraz jak beneficjent może zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem.
 
Ekspertką będzie: wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli projektów UE, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych, monitoringu projektów, sprawozdawczości oraz wiele innych z tego zakresu. Oprócz wskazanej tematyki prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozyskuje dofinansowanie . Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych. Niezależny konsultant z zakresu pozyskiwania dofinansowanie, rozliczania projektów UE oraz prowadzenia ewidencji księgowej. Przeprowadziła ponad 6 tys. godzin szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 17 tys. osób. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

PROGRAM

 I..Ogólne zasady kwalifikowalności podatku VAT określone w unijnych i krajowych aktach prawnych.
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. oraz inne rozporządzenia UE.
2. Ustawa z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
II. Kwalifikowalność podatku VAT - podział wartościowy
1. Projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) do kwoty 5.000.000 euro oraz projekty unijne o wartości brutto (z VAT) powyżej 5.000.000 euro
2. Wytyczne z 18.11.2022 r. dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 
3. Wytyczne ze września 2023 r. - Zasady finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
III. Status podatnika VAT a zasady i terminy ustalania i rozliczania podatku VAT z US i/lub kwalifikowania podatku VAT w projektach UE
1. Status podatnika VAT – podatnik VAT czynny, podatnik zwolniony podmiotowo lub/oraz przedmiotowo, reżim publicznoprawny.
2. Ustawowe wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT.
3. Rezygnacja przez Beneficjenta z prawa do odliczenia podatku VAT art. 90 ust. 10 pkt.2 
4. Faktury rzetelne, nierzetelne, wadliwe - a prawo do obniżki VAT
5. Zakupy towarów i usług przyporządkowanych do czynności:
a) opodatkowanych, 
b) zwolnionych z VAT i/lub niepodlegających opodatkowaniu 
c) „mieszanych”
6. Odliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych a korekty 5-cio lub 10-cio letnie (art. 90c i art. 91).
7. Korekty odliczenia podatku VAT przy zmianie przeznaczenia zakupionych towarów a zwrot środków.
IV. Ocena i kontrola kwalifikowalności podatku VAT na różnych etapach
1. Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.10.2022 r. dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027, w tym:
a) weryfikacja wniosków o dofinansowanie
b) weryfikacja wniosków o płatność
c) kontrola na zakończenie realizacji Projektu
d) kontrola trwałości projektu
V. Ryzyko Beneficjenta w zakresie odzyskania podatku VAT i kwalifikowania podatku w projektach UE w tym:
1. Niejasne przepisy.
2. Zmiany w sytuacji prawnopodatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu
3. Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe jako wpływ na rozliczanie podatku VAT w projektach UE na podstawie najnowszych wyroków NSA, TSUE min. dotacje OZE, cyberbezpieczeństwo gminy z uwzględnieniem stanowiska MF.
4. Decyzje Instytucji Zarządzającej o zwrocie środków przeznaczonych na realizację progra-mów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek,
VI. Zagadnienia problematyczne/panel dyskusyjny.

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym w Hotelu IBIS Styles Lublin - 549 zł
Przy zgłoszeniu do 29 maja – 499 zł.

Koszt udziału dla Forumowiczów/osób oddelegowanych: w ramach opłaty lipcowej

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń; przy udziale stacjonarnym: przerwy kawowe i lunch.

E-ZGŁOSZENIA
https://frdl.lublin.pl/tematy/finanse-rachunkowosc-podatki/kwalifikowalnosc-podatku-vat-w-nowym-okresie-programowania-2021-2027-lubelskie-forum-skarbnikow-lublin/80687

***********************************************************************************

W imieniu FRDL Lublin zapraszam do przystąpienia do Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz w zakładce: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow

W ramach opłaty miesięcznej można wziąć udział w jednym spotkaniu stacjonarnym (koszt 330 zł.) przy cenie online szkolenia otwartego od 339 zł w zależności od tematu. Cena szkolenia stacjonarnego dla osób niezrzeszonych - od 459 zł..

Przy FRDL działa Krajowa Rada Forów Skarbników, której głównymi celami działalności są:

  • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym;
  • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
  • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
  • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
  • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego