Inicjatywa powołania Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego pojawiła się w trakcie realizacji w latach 2021-2022 Programu podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim (w ramach POWER), w ramach którego przeszkoliliśmy 490 przedstawicieli władz samorządu, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gminy woj. lubelskiego.
Podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego zrzesza osoby zarządzające żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów, osoby reprezentujące organy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, pracowników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej” w województwie lubelskim.

Cele działalności Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego to: spotkania szkoleniowe, działalność konsultacyjna i opiniotwórcza, dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnej działalności (przepisy finansowe, merytoryczne oraz umiejętności zarządcze) i wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Forum, dzięki aktywności członków, ma szansę spełniać ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa dotyczącego działalności placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum (załącznik Forum ŻiKDWL zasady), projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa.

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację dwoma kanałami:

  • pocztą tradycyjną na adres: Biuro FRDL RO w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin
  • pocztą elektroniczną na adresy: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl oraz barbara.wilkolazka@frdl.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Barbarą Wilkołazką, Koordynatorem Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego.