Spotkania w ramach FORUM w 2023 roku
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała siódme w 2023 roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych 27 października 2023 r.

=> Plan na rzecz zapewniania poprawy dostępności. Na co zwrócić uwagę i jak sobie pomóc w jego przygotowaniu i wdrażaniu?

=> „Nic o nas, bez nas - Koordynatorów ds. dostępności”. Dyskusja i przygotowanie stanowiska Forum Koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie proponowanych zmian w ustawie o zapewnieniu dostępności.

Ekspertkami prowadzącymi spotkanie były znane Państwu z poprzednich spotkań Forów Panie:

 • Agata Gawska, ekspertka rynku pracy i w zakresie niepełnosprawności oraz dostępności. Managerka z wieloletnim doświadczeniem, była Prezeska Fundacji Aktywizacja. Badaczka i ewaluatorka, aktywistka. Aktywnie wspiera podmioty publiczne we wdrażaniu dostępności.
 • Ewa Plesnarowicz-Durska, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych

=> Pierwsza część spotkania dotyczyła przygotowania i wdrażania planu na rzecz zapewniania poprawy dostępności jako jednego z kluczowych zadań koordynatora ds. dostępności.

=> Druga część poświęcona konsultacjom Członków Forum z ekspertem, który pomoże wypracować stanowisko Forum w zakresie proponowanych przez nas zmian do ustawy o zapewnieniu dostępności. Głosy na temat wyrażenia opinii jako Forum w zakresie stosowania przepisów ustawy i propozycji jej zmiany pojawiały się niejednokrotnie podczas spotkań, dlatego wychodząc naprzeciw nim, proponujemy Państwu możliwość wyrażenia opinii, zebrania głosu środowiska Koordynatorów, zrzeszonych w ramach naszego Forum i przesłania ich do Ministerstwa.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w dniu 22 września 2023 r. 

Koordynatorzy ds. dostępności – narzędzia i inne formy wsparcia.
Wdrażanie dostępności - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Ekspertkami na spotkaniu były:

 • Magdalena Olszewska, Naczelnik Wydziału Dostępności w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Agata Gawska, ekspertka rynku pracy i w zakresie niepełnosprawności oraz dostępności. Managerka z wieloletnim doświadczeniem, była Prezeska Fundacji Aktywizacja. Badaczka i ewaluatorka, aktywistka. Aktywnie wspiera podmioty publiczne we wdrażaniu dostępności.

 Pierwsza część spotkania dotyczyła omówienia narzędzi i form wsparcia, pomocnych w codziennej pracy koordynatorów ds. dostępności. Druga część była zaś próbą podsumowania dotychczasowej pracy koordynatora ds. dostępności w jednostce.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała w dniu 14 lipca 2023 r. piąte spotkanie dot. dwóch istotnych kwestii:

 • Konkursy ofert i realizacja zadań zlecanych NGO z uwzględnieniem zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności

Forumowicze dowiedzieli się jakie są najczęstsze problemy i propozycje rozwiązań w zakresie konieczności zapewniania dostępności w konkursach ofert, zlecanych przez jst organizacjom pozarządowym. Prowadzący omówi także przykładowe zapisy, które powinny znaleźć się w takich umowach I podpowie, na które kwestie należy zwracać szczególną uwagę.

Zajęcia poprowadził Artur Gluziński, doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec.

 • Dostępność w prawie zamówień publicznych

Podczas spotkania uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie m. in. tworzenia prawidłowych zapisów w procedurach zamówień publicznych, w tym w ogłaszanych postępowaniach przetargowych, w SWZ. Spotkanie ma przyczynić się do rozwoju umiejętności, przydatnych w konsultacjach/pracach z zespołem zamówień publicznych, a dotyczących np. ogłaszania zamówień publicznych, w tym wskazania obowiązków zamawiającego, wynikających z uzod i Pzp, uzgodnienia przykładowych zapisów o dostępności.

Zajęcia poprowadziła Karolina Swoboda-Bosak, prawnik z 10-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizująca się w Prawie zamówień publicznych, ochronie danych osobowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała czwarte spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 19 czerwca 2023 r. 

Tematem spotkania były 3 istotne kwestie:

 1. Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Planowane zmiany ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Proste testy dostępności cyfrowej do wykorzystania w jsfp.

Zajęcia poprowadził Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Członek Rady Dostępności, działającej .

Pierwsza część spotkania dotyczyła nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej, która weszła w życie 17 kwietnia 2023 r. Prowadzący, wskaał zmiany w tym zakresie, odpowie na pytania i wątpliwości z nimi związane.

Kolejna część spotkania była poświęcona planowanym zmianom ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzący, jako Członek Rady Dostępności, na bieżąco ma dostęp do informacji dotyczących planowanych przez ustawodawcę zmian, którymi chętnie się z Członkami Forum podzieli.

**************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 19 maja 2023 r. 

Fundusz Dostępności - aspekty praktyczne.
Dostępność, przymus czy potrzeba - jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w JSFP? Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

Podczas spotkania uczestnicy nabyli umiejętności przydatne w codziennej pracy Koordynatora, związane ze skutecznym komunikowaniem potrzeb dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę, wzmocnieniem kompetencji z zakresu negocjacji czy dialogu, wspierającym rozmowy o/i na rzecz dostępności w jednostce oraz zdobędą wiedzę w zakresie możliwości aplikowania o środki z Funduszu Dostępności.
Forumowicze poznali techniki, metody oraz korzyści, płynące z wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu CSR przez jednostki sektora finansów publicznych, dowiedzą się jak je zastosować by zarazić ideą dostępności szersze grono odbiorców.


FRDL w dniu 24 marca b.r. zrealizowała spotkanie w ramach Forum Koordynatorów dz. dostępności

Dostępność wczoraj, dostępność dziś, dostępność jutro. 
Jak ją właściwie i skutecznie realizować w instytucji? Najważniejsze wyzwania oraz rozwiązania w praktycznym zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prowadzący spotkanie:

Dariusz Gosk - ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji I przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

Agata Spała-Zakrzewska - ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej I informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

***********************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała pierwsze w 2023 roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP w dniu 24 lutego 2023 r. 

PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Prowadzącym warsztaty był Tomasz Nidziński, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia na kierunku Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez TUV NORD. Audytor wewnętrzny Systemu Jakości PN-EN ISO/IEC 90001 wydany przez PCC Cert. Audytor i szkoleniowiec WCAG 2.1 dla sektora publicznego oraz biznesu. Trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej.


Spotkania w ramach FORUM w 2022 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała ostatnie w tym roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP w dniu 16 grudnia 2022r. 

Monitoring dostępności w jednostce.
Wniosek o zapewnienie dostępności a postępowania skargowego na brak dostępności.

Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała już 7 z 8 spotkań w 2022r. w ramach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych w dniu 25 listopada 2022r. 

Dostępność cyfrowa w życiu instytucji w praktyce

Prowadzący spotkanie doświadczony ekspert, praktyk w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach Pan Tomasz Hupało, specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

********************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP w dniu 30 września 2022r. 

Temat 1.  Pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.

Temat 2. Tworzenia dokumentów dostępnych, powstałych w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Celem pierwszej części sesji było przedstawienie wymagań prawnych w zakresie organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji; poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o graniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych; przedstawienie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji; omówienie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.

Celem drugiej części sesji forum było uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności dokumentów i przypomnienie czym dostępność jest, a także sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów dostępnych. Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, w jaki sposób unikać pułapek związanych z zapewnieniem dostępności.

Prowadzący: Marek Mróz - Główny specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej oraz Manager Bezpieczeństwa Informacji. Szkoleniowiec i praktyk, obsługujący doradczo podmioty publiczne i prywatne, koordynator ds. dostępności. Prowadzi szkolenia z zakresu BHP, bezpieczeństwa ppoż, ochrony danych osobowych.

Prowadzący: Adam Parysz - Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych w dniu 14 lipca 2022r. 

 Dostępność wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo i praktyka.

Planując działania, wydarzenia lokalne należy zapewnić ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas spotkania zostaną przedstawione aspekty prawne obowiązków jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jst i jednostek podległych w zapewnieniu dostępności podczas wydarzeń typu: spotkania, szkolenia, konferencje, wydarzenia masowe (np. piknik rodzinny), wydarzenia realizowane przez biblioteki i inne jednostki. Uczestnicy Forum poszukają dobrych praktyk w zakresie zapewniania dostępności i wspólnie zastanowią się nad tym, jak sprawiać, by w tych wydarzeniach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy.

Prowadząca: Monika Szczygielska - specjalistka ds. dostępności, szkoleniowiec, szefowa zespołu Dostępni.eu. Specjalizuje się w prawnych aspektach dostępności oraz dostępności multimediów i wydarzeń. Autorka poradników i wytycznych m.in. Dostępne wydarzenia w praktyce (2015), Standardu cyfrowego m.st. Warszawy (2020), Wytycznych zapewniania  dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy (2021), Dostępność cyfrowa oraz dostępność wydarzeń online (2021) dla Urzędu Zamówień Publicznych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie w dniu 25 maja 2022r. 
Konferencję Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Podczas Konferencji:

 • Zostały przedstawione kwestie związane z nowelizacją ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Wskażemy zagadnienia dotyczące zapewnienia dostępności seniorom.
 • Prowadzący omówił również najczęstsze problemy, wynikające  ze stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciekontekście wymagań konkursowych przy organizacji otwartych konkursów ofert w zakresie dostępności.
 • Ponadto rozmawiano na temat skuteczności wykorzystania procedur dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 18 marca 2022r. 

Plany działania w kontekście zapewniania dostępności. Aktualizacja, wnioski na przyszłość.
Dobre praktyki dotyczące zastosowania praktycznych sposobów, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.
Wskazanie najczęstszych problemów, wynikających z doświadczeń audytowych i przedstawienie propozycji rozwiązań. 

 • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności  architektonicznej i komunikacyjnej.
 • Prowadzący omówią najczęstsze problemy, wynikające z ich doświadczeń audytowych i wskażą propozycje rozwiązań.
 • Następnie zostanie przedstawiona problematyka aktualizacji planów dostępności i wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami w związku z nimi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadzący: Marcin Halicki, trener szkolący przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnościami ,prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Od 2012r. przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ciała konsultacyjno-doradczego Prezydenta Miasta Poznania. Od 2006r. zaangażowany w organizację dostępnych wydarzeń kulturalnych, Ekspert ds. dostępności w ramach projektów „Dostępna kultura” oraz „Sport Dostępny” w Poznaniu. Współautor „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań́ na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020. Jako ekspert ds. dostępności współpracował m.in. z NIK.
Prowadzący: Katarzyna Maćkiewicz, absolwenta Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej, posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Procesy inwestycyjne, zagadnienia projektowe i wykonawcze miała możliwość poznawać „od kuchni” pracując w charakterze inżyniera budowy, architekta i konsultanta do spraw budownictwa zrównoważonego. W trakcie realizacji działań doradczo-projektowych w pierwszej kolejności zwraca uwagę na dopasowanie rozwiązań do potrzeb użytkowników. Obszar jej zawodowych zainteresowań związany jest przede wszystkim z budynkami i przestrzeniami dostępnymi, zdrowymi i stworzonymi w sposób odpowiedzialny względem środowiska naturalnego. 

Prowadzący: Ewa Plesnarowicz- Durska, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzająca audyty dostępności. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.
14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 11 lutego 2022r.

Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją

 • Podczas sesji Forum rozmawiano na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Podczas spotkania przeanalizowano raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć.
 • W szczegółowy sposób omówiono potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadzący: Marek Pietras, Koordynator ds. Dostępności Cyfrowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Prowadzący: Paweł Potakowski, dyrektor www.migam.org, prezes agencji pracy www.pracabezbarier.eu, członek rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

************************************************************************************

Spotkania w ramach FORUM w 2021 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 10 grudnia 2021 r. 

Tworzenie planu zapewniania dostępności oraz Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

Podczas grudniowego Forum omówione zostały zagadnienia związane z przygotowaniem i monitorowaniem wdrażania planów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewakuacją.

Na Forum poruszone zostały zagadnienia, które pozwoliły na zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jak przygotować plan zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Jakich narzędzi audytowych należy użyć do przygotowania planu?
 • Jak rozpisać plan i jak właściwie monitorować jego wdrażanie?
 • Jak zaplanować proces ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami?
 • Jak stworzyć podstawową procedurę ewakuacji? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak ująć temat ewakuacji w planie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzeb?

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadząca: Agata Spała - specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce.

 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 5 listopada 2021r. 

Zapewnienie dostępności w zamówieniach publicznych oraz praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1 w dokumentach przygotowywanych w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej

Podczas listopadowego spotkania Forum omówione zostały dwa istotne zagadnienia:

 • Pierwsze, ważne ze względu na termin wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od 6 września 2021 r. podmioty publiczne muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w ustawy.
 • W drugiej części spotkania zostały omówione praktyczne aspekty realizacji ustawy o dostępności cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów zgodnie ze standardami WCAG 2.1 w najczęściej wykorzystywanych formatach pakietu MS Office i Adobe. Podczas spotkania prowadzący wskaże konkretne rozwiązania problemów związanych z redagowaniem tekstów dostępnych cyfrowo.

*********************************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 17 września 2021 r. 

Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostały zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r.:
• zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
• zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadzące:

Katarzyna Dinst - socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

Agata Spała - specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkaniu on-line Forum 16 lipca 2021 r. 

Przedmiotem spotkania była problematyka dotycząca obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 18 czerwca 2021 r. 

Przedmiotem spotkania była problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Gościem specjalnym na spotkaniu był Pan Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, który odpowiada za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów.

Prowadzący: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za kreowanie polityki dostępności cyfrowej państwa, pełni nadzór nad prawidłową realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prowadzi szkolenia w tematyce dostępności cyfrowej, prowadzenie pod kątem merytorycznym rządowej strony www poświęconej dostępności cyfrowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 28 maja 2021 r. 

Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności

Przedmiotem spotkania była dyskusja poświęcona naszym doświadczeniom w zakresie wdrażania dostępności. Podczas Forum podsumujemy dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślimy, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Spotkanie miało charakter warsztatowy

Prowadzący: Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Posiada wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim wspieraniu osób z niepełno sprawnościami. Przez wiele lat związany z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, współpracował z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Eudajmonia, Fundacją Imago oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim w zakresie dostępności) w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Prowadzący: specjalista ds. dostępności, ds. HR. Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w agencjach zatrudnienia oraz organizacji pozarządowej. Aktualnie zajmuje się edukacją i wprowadzaniem zasad z zakresu dostępności. Organizuje i prowadzi szkolenia z obszaru rekrutacji i niepełnosprawności. Praktyk działań rekrutacyjnych. Pasjonat nowoczesnych trendów w wyszukiwaniu kandydatów oraz innowacyjnych narzędzi wspierających osoby z niepełnosprawnościami w pracy. Autor artykułów i publikacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
Dariusz Gosk - ekspert ds. rynku pracy, HR Manager. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością. Pracuje jako coach i doradca. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy i niepełnosprawności.

Moderatorzy:
Dariusz Gosk, ekspert ds. rynku pracy.
Sebastian Czech, specjalista ds. dostępności.
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum.


Spotkania w ramach FORUM w I kwartale 2021 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie w ramach Forum w dniu 5 marca 2021 r. 

Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona najbardziej problematycznym kwestiom z zakresu przegotowania i opracowania raportu o stanie dostępności, a samo spotkanie będzie prowadzone w oparciu o najczęściej zadawane, przez Państwa pytania w tym zakresie. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie opracowywanych raportów w swoich jednostkach z ekspertkami prowadzącymi spotkanie oraz członkami Forum. 

Prowadząca: Agata Spała - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów
z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Prowadząca: Ewa Plesnarowicz – Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.