Spotkania w ramach FORUM w 2024 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała pierwsze w 2024 roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności 26 stycznia 

Tematem spotkania była dostępność cyfrowa

Ekspertem prowadzącym spotkanie był Tomasz Nidziński, trener, szkoleniowiec oraz audytor z długoletnim doświadczeniem z zakresu dostępności cyfrowej i architektonicznej. Dyplomowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji w administracji I biznesie.


Spotkania w ramach FORUM w 2023 roku

Strategia wdrażania dostępności w jednostce.
Uniwersalne projektowanie a ustawa o dostępności. Najważniejsze kwestie dotyczące uniwersalnego projektowania w pracy Koordynatora ds. dostępności. / 14 grudnia 2023r.

Ekspertami prowadzącymi spotkanie byli znane Państwu z poprzednich spotkań Forów Państwo:

 • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, członek Rady Dostępności
 • Małgorzata Jędrzejewska, Doradca zawodowy, coach, wieloletni trener

Pierwsza część spotkania skupiona była wokół tematyki strategii wdrażania dostępności w jednostce jako narzędziu, służącemu prawidłowemu wypełnianiu zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności. Podczas spotkania przypomnimy też o realizacji dostępności poprzez wdrażanie idei projektowania uniwersalnego. Spotkanie będzie też okazją do zadawania pytań ekspertowi, który postara się wyjaśnić kwestie dotyczące najważniejszych wyzwań, stojących przed koordynatorami dostępności.

Druga część została poświęcona problematyce projektowania uniwersalnego. Podczas zajęć przypomnimy czym są zasady projektowania uniwersalnego i zastanowimy się jak je skutecznie wdrożyć w życie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała siódme w 2023 roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych 27 października 2023 r.

=> Plan na rzecz zapewniania poprawy dostępności. Na co zwrócić uwagę i jak sobie pomóc w jego przygotowaniu i wdrażaniu?

=> „Nic o nas, bez nas - Koordynatorów ds. dostępności”. Dyskusja i przygotowanie stanowiska Forum Koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie proponowanych zmian w ustawie o zapewnieniu dostępności.

Ekspertkami prowadzącymi spotkanie były znane Państwu z poprzednich spotkań Forów Panie:

 • Agata Gawska, ekspertka rynku pracy i w zakresie niepełnosprawności oraz dostępności. Managerka z wieloletnim doświadczeniem, była Prezeska Fundacji Aktywizacja. Badaczka i ewaluatorka, aktywistka. Aktywnie wspiera podmioty publiczne we wdrażaniu dostępności.
 • Ewa Plesnarowicz-Durska, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych

=> Pierwsza część spotkania dotyczyła przygotowania i wdrażania planu na rzecz zapewniania poprawy dostępności jako jednego z kluczowych zadań koordynatora ds. dostępności.

=> Druga część poświęcona konsultacjom Członków Forum z ekspertem, który pomoże wypracować stanowisko Forum w zakresie proponowanych przez nas zmian do ustawy o zapewnieniu dostępności. Głosy na temat wyrażenia opinii jako Forum w zakresie stosowania przepisów ustawy i propozycji jej zmiany pojawiały się niejednokrotnie podczas spotkań, dlatego wychodząc naprzeciw nim, proponujemy Państwu możliwość wyrażenia opinii, zebrania głosu środowiska Koordynatorów, zrzeszonych w ramach naszego Forum i przesłania ich do Ministerstwa.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w dniu 22 września 2023 r. 

Koordynatorzy ds. dostępności – narzędzia i inne formy wsparcia.
Wdrażanie dostępności - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Ekspertkami na spotkaniu były:

 • Magdalena Olszewska, Naczelnik Wydziału Dostępności w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Agata Gawska, ekspertka rynku pracy i w zakresie niepełnosprawności oraz dostępności. Managerka z wieloletnim doświadczeniem, była Prezeska Fundacji Aktywizacja. Badaczka i ewaluatorka, aktywistka. Aktywnie wspiera podmioty publiczne we wdrażaniu dostępności.

 Pierwsza część spotkania dotyczyła omówienia narzędzi i form wsparcia, pomocnych w codziennej pracy koordynatorów ds. dostępności. Druga część była zaś próbą podsumowania dotychczasowej pracy koordynatora ds. dostępności w jednostce.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała w dniu 14 lipca 2023 r. piąte spotkanie dot. dwóch istotnych kwestii:

 • Konkursy ofert i realizacja zadań zlecanych NGO z uwzględnieniem zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności

Forumowicze dowiedzieli się jakie są najczęstsze problemy i propozycje rozwiązań w zakresie konieczności zapewniania dostępności w konkursach ofert, zlecanych przez jst organizacjom pozarządowym. Prowadzący omówi także przykładowe zapisy, które powinny znaleźć się w takich umowach I podpowie, na które kwestie należy zwracać szczególną uwagę.

Zajęcia poprowadził Artur Gluziński, doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec.

 • Dostępność w prawie zamówień publicznych

Podczas spotkania uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie m. in. tworzenia prawidłowych zapisów w procedurach zamówień publicznych, w tym w ogłaszanych postępowaniach przetargowych, w SWZ. Spotkanie ma przyczynić się do rozwoju umiejętności, przydatnych w konsultacjach/pracach z zespołem zamówień publicznych, a dotyczących np. ogłaszania zamówień publicznych, w tym wskazania obowiązków zamawiającego, wynikających z uzod i Pzp, uzgodnienia przykładowych zapisów o dostępności.

Zajęcia poprowadziła Karolina Swoboda-Bosak, prawnik z 10-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizująca się w Prawie zamówień publicznych, ochronie danych osobowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała czwarte spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 19 czerwca 2023 r. 

Tematem spotkania były 3 istotne kwestie:

 1. Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Planowane zmiany ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Proste testy dostępności cyfrowej do wykorzystania w jsfp.

Zajęcia poprowadził Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Członek Rady Dostępności, działającej .

Pierwsza część spotkania dotyczyła nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej, która weszła w życie 17 kwietnia 2023 r. Prowadzący, wskaał zmiany w tym zakresie, odpowie na pytania i wątpliwości z nimi związane.

Kolejna część spotkania była poświęcona planowanym zmianom ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzący, jako Członek Rady Dostępności, na bieżąco ma dostęp do informacji dotyczących planowanych przez ustawodawcę zmian, którymi chętnie się z Członkami Forum podzieli.

**************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 19 maja 2023 r. 

Fundusz Dostępności - aspekty praktyczne.
Dostępność, przymus czy potrzeba - jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w JSFP? Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

Podczas spotkania uczestnicy nabyli umiejętności przydatne w codziennej pracy Koordynatora, związane ze skutecznym komunikowaniem potrzeb dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę, wzmocnieniem kompetencji z zakresu negocjacji czy dialogu, wspierającym rozmowy o/i na rzecz dostępności w jednostce oraz zdobędą wiedzę w zakresie możliwości aplikowania o środki z Funduszu Dostępności.
Forumowicze poznali techniki, metody oraz korzyści, płynące z wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu CSR przez jednostki sektora finansów publicznych, dowiedzą się jak je zastosować by zarazić ideą dostępności szersze grono odbiorców.


FRDL w dniu 24 marca b.r. zrealizowała spotkanie w ramach Forum Koordynatorów dz. dostępności

Dostępność wczoraj, dostępność dziś, dostępność jutro. 
Jak ją właściwie i skutecznie realizować w instytucji? Najważniejsze wyzwania oraz rozwiązania w praktycznym zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prowadzący spotkanie:

Dariusz Gosk - ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji I przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

Agata Spała-Zakrzewska - ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej I informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

***********************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała pierwsze w 2023 roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP w dniu 24 lutego 2023 r. 

PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Prowadzącym warsztaty był Tomasz Nidziński, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia na kierunku Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez TUV NORD. Audytor wewnętrzny Systemu Jakości PN-EN ISO/IEC 90001 wydany przez PCC Cert. Audytor i szkoleniowiec WCAG 2.1 dla sektora publicznego oraz biznesu. Trener i wykładowca z długoletnim doświadczeniem, propagator dostępności cyfrowej.


Spotkania w ramach FORUM w 2022 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała ostatnie w tym roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP w dniu 16 grudnia 2022r. 

Monitoring dostępności w jednostce.
Wniosek o zapewnienie dostępności a postępowania skargowego na brak dostępności.

Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała już 7 z 8 spotkań w 2022r. w ramach Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych w dniu 25 listopada 2022r. 

Dostępność cyfrowa w życiu instytucji w praktyce

Prowadzący spotkanie doświadczony ekspert, praktyk w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach Pan Tomasz Hupało, specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

********************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP w dniu 30 września 2022r. 

Temat 1.  Pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.

Temat 2. Tworzenia dokumentów dostępnych, powstałych w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Celem pierwszej części sesji było przedstawienie wymagań prawnych w zakresie organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji; poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o graniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych; przedstawienie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji; omówienie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.

Celem drugiej części sesji forum było uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności dokumentów i przypomnienie czym dostępność jest, a także sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów dostępnych. Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, w jaki sposób unikać pułapek związanych z zapewnieniem dostępności.

Prowadzący: Marek Mróz - Główny specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej oraz Manager Bezpieczeństwa Informacji. Szkoleniowiec i praktyk, obsługujący doradczo podmioty publiczne i prywatne, koordynator ds. dostępności. Prowadzi szkolenia z zakresu BHP, bezpieczeństwa ppoż, ochrony danych osobowych.

Prowadzący: Adam Parysz - Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych w dniu 14 lipca 2022r. 

 Dostępność wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo i praktyka.

Planując działania, wydarzenia lokalne należy zapewnić ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas spotkania zostaną przedstawione aspekty prawne obowiązków jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jst i jednostek podległych w zapewnieniu dostępności podczas wydarzeń typu: spotkania, szkolenia, konferencje, wydarzenia masowe (np. piknik rodzinny), wydarzenia realizowane przez biblioteki i inne jednostki. Uczestnicy Forum poszukają dobrych praktyk w zakresie zapewniania dostępności i wspólnie zastanowią się nad tym, jak sprawiać, by w tych wydarzeniach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy.

Prowadząca: Monika Szczygielska - specjalistka ds. dostępności, szkoleniowiec, szefowa zespołu Dostępni.eu. Specjalizuje się w prawnych aspektach dostępności oraz dostępności multimediów i wydarzeń. Autorka poradników i wytycznych m.in. Dostępne wydarzenia w praktyce (2015), Standardu cyfrowego m.st. Warszawy (2020), Wytycznych zapewniania  dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy (2021), Dostępność cyfrowa oraz dostępność wydarzeń online (2021) dla Urzędu Zamówień Publicznych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie w dniu 25 maja 2022r. 
Konferencję Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Podczas Konferencji:

 • Zostały przedstawione kwestie związane z nowelizacją ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Wskażemy zagadnienia dotyczące zapewnienia dostępności seniorom.
 • Prowadzący omówił również najczęstsze problemy, wynikające  ze stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciekontekście wymagań konkursowych przy organizacji otwartych konkursów ofert w zakresie dostępności.
 • Ponadto rozmawiano na temat skuteczności wykorzystania procedur dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 18 marca 2022r. 

Plany działania w kontekście zapewniania dostępności. Aktualizacja, wnioski na przyszłość.
Dobre praktyki dotyczące zastosowania praktycznych sposobów, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.
Wskazanie najczęstszych problemów, wynikających z doświadczeń audytowych i przedstawienie propozycji rozwiązań. 

 • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności  architektonicznej i komunikacyjnej.
 • Prowadzący omówią najczęstsze problemy, wynikające z ich doświadczeń audytowych i wskażą propozycje rozwiązań.
 • Następnie zostanie przedstawiona problematyka aktualizacji planów dostępności i wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami w związku z nimi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadzący: Marcin Halicki, trener szkolący przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnościami ,prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Od 2012r. przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ciała konsultacyjno-doradczego Prezydenta Miasta Poznania. Od 2006r. zaangażowany w organizację dostępnych wydarzeń kulturalnych, Ekspert ds. dostępności w ramach projektów „Dostępna kultura” oraz „Sport Dostępny” w Poznaniu. Współautor „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań́ na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020. Jako ekspert ds. dostępności współpracował m.in. z NIK.
Prowadzący: Katarzyna Maćkiewicz, absolwenta Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej, posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Procesy inwestycyjne, zagadnienia projektowe i wykonawcze miała możliwość poznawać „od kuchni” pracując w charakterze inżyniera budowy, architekta i konsultanta do spraw budownictwa zrównoważonego. W trakcie realizacji działań doradczo-projektowych w pierwszej kolejności zwraca uwagę na dopasowanie rozwiązań do potrzeb użytkowników. Obszar jej zawodowych zainteresowań związany jest przede wszystkim z budynkami i przestrzeniami dostępnymi, zdrowymi i stworzonymi w sposób odpowiedzialny względem środowiska naturalnego. 

Prowadzący: Ewa Plesnarowicz- Durska, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzająca audyty dostępności. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.
14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 11 lutego 2022r.

Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją

 • Podczas sesji Forum rozmawiano na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Podczas spotkania przeanalizowano raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć.
 • W szczegółowy sposób omówiono potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadzący: Marek Pietras, Koordynator ds. Dostępności Cyfrowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Prowadzący: Paweł Potakowski, dyrektor www.migam.org, prezes agencji pracy www.pracabezbarier.eu, członek rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

************************************************************************************

Spotkania w ramach FORUM w 2021 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 10 grudnia 2021 r. 

Tworzenie planu zapewniania dostępności oraz Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

Podczas grudniowego Forum omówione zostały zagadnienia związane z przygotowaniem i monitorowaniem wdrażania planów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewakuacją.

Na Forum poruszone zostały zagadnienia, które pozwoliły na zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jak przygotować plan zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Jakich narzędzi audytowych należy użyć do przygotowania planu?
 • Jak rozpisać plan i jak właściwie monitorować jego wdrażanie?
 • Jak zaplanować proces ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami?
 • Jak stworzyć podstawową procedurę ewakuacji? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak ująć temat ewakuacji w planie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzeb?

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadząca: Agata Spała - specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce.

 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 5 listopada 2021r. 

Zapewnienie dostępności w zamówieniach publicznych oraz praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1 w dokumentach przygotowywanych w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej

Podczas listopadowego spotkania Forum omówione zostały dwa istotne zagadnienia:

 • Pierwsze, ważne ze względu na termin wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od 6 września 2021 r. podmioty publiczne muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w ustawy.
 • W drugiej części spotkania zostały omówione praktyczne aspekty realizacji ustawy o dostępności cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów zgodnie ze standardami WCAG 2.1 w najczęściej wykorzystywanych formatach pakietu MS Office i Adobe. Podczas spotkania prowadzący wskaże konkretne rozwiązania problemów związanych z redagowaniem tekstów dostępnych cyfrowo.

*********************************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum w dniu 17 września 2021 r. 

Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostały zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r.:
• zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
• zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadzące:

Katarzyna Dinst - socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

Agata Spała - specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkaniu on-line Forum 16 lipca 2021 r. 

Przedmiotem spotkania była problematyka dotycząca obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 18 czerwca 2021 r. 

Przedmiotem spotkania była problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Gościem specjalnym na spotkaniu był Pan Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, który odpowiada za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów.

Prowadzący: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za kreowanie polityki dostępności cyfrowej państwa, pełni nadzór nad prawidłową realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prowadzi szkolenia w tematyce dostępności cyfrowej, prowadzenie pod kątem merytorycznym rządowej strony www poświęconej dostępności cyfrowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 28 maja 2021 r. 

Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności

Przedmiotem spotkania była dyskusja poświęcona naszym doświadczeniom w zakresie wdrażania dostępności. Podczas Forum podsumujemy dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślimy, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Spotkanie miało charakter warsztatowy

Prowadzący: Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Posiada wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim wspieraniu osób z niepełno sprawnościami. Przez wiele lat związany z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, współpracował z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Eudajmonia, Fundacją Imago oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim w zakresie dostępności) w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Prowadzący: specjalista ds. dostępności, ds. HR. Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w agencjach zatrudnienia oraz organizacji pozarządowej. Aktualnie zajmuje się edukacją i wprowadzaniem zasad z zakresu dostępności. Organizuje i prowadzi szkolenia z obszaru rekrutacji i niepełnosprawności. Praktyk działań rekrutacyjnych. Pasjonat nowoczesnych trendów w wyszukiwaniu kandydatów oraz innowacyjnych narzędzi wspierających osoby z niepełnosprawnościami w pracy. Autor artykułów i publikacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
Dariusz Gosk - ekspert ds. rynku pracy, HR Manager. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością. Pracuje jako coach i doradca. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy i niepełnosprawności.

Moderatorzy:
Dariusz Gosk, ekspert ds. rynku pracy.
Sebastian Czech, specjalista ds. dostępności.
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum.


Spotkania w ramach FORUM w I kwartale 2021 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie w ramach Forum w dniu 5 marca 2021 r. 

Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona najbardziej problematycznym kwestiom z zakresu przegotowania i opracowania raportu o stanie dostępności, a samo spotkanie będzie prowadzone w oparciu o najczęściej zadawane, przez Państwa pytania w tym zakresie. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie opracowywanych raportów w swoich jednostkach z ekspertkami prowadzącymi spotkanie oraz członkami Forum. 

Prowadząca: Agata Spała - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów
z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Prowadząca: Ewa Plesnarowicz – Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.