NAJBLIŻSZE SPOTKANIA FORÓW SAMORZĄDOWYCH w 2024

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na online szkolenie 25 kwietnia 2024r. w godz. 10:00-12:30 w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym – aktualności

Ekspertem prowadzący zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

PROGRAM:

I. Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku:

• Jakie są prawidłowe zasady ponoszenia wydatków?
• W jaki sposób dokonywać przesunięcia środków między pozycjami kosztorysu?
• Jak należy postąpić, jeśli organizacja wydatkowała dotację w terminie zgodnym z umową, jednak przekroczyła umowny termin poniesienia wydatków finansowanych ze środków finansowych własnych?
• Jak dokumentować zmiany w zakresie realizowanego zadania?
• W jaki sposób prawidłowo dokumentować wydatki, działania i rezultaty?
• Jak wykazać i rozliczyć rezultaty zadania i działania w przypadku niepełnego osiągnięcia rezultatów?
• Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie i rozlicznie dotacji: czynności po stronie urzędu i terminy?
• Czym jest tryb uproszczony - małe granty?

II. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/kultura-sport-ngo-promocja/realizacja-zadan-zleconych-organizacjom-pozarzadowym-aktualnosci-lubelskie-forum-samorzadowe/78865

Cena zawiera: udział w spotkaniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanych wydarzeniach!

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego