Spotkania w ramach Forum w 2024r.

FRDL Lublin zrealizował stacjonarną sesję konsultacyjno-szkoleniową
w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych 
4 kwietnia br. 

 Wdrażanie zasad bezpiecznej rekrutacji personelu oraz Standardów Ochrony Małoletnich przez publiczne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów. Procedury, zadania oraz zakres odpowiedzialności dyrektora jednostki. 

W związku z nowym zagadnieniem pt. „Standardy ochrony małoletnich” wprowadzonym ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym pojawił się obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Obowiązek dotyczy m.in. placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych. To pierwszy taki program w Polsce.

Na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://standardy.fdds.pl/baza-wiedzy  dostępny jest podręcznik pt. „Standardy ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych” a w nim przykładowy wzór Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Na stronie https://standardy.fdds.pl/standardy/zlobki znajdują się "Standardy Ochrony Dzieci — Żłobek".

Wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe, prowadzące działalność oświatową opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r., poz.1606) w terminie do dnia 15 lutego 2024 r. Za niewdrożenie standardów ochrony małoletnich ustawa przewiduje sankcje. Brak wprowadzonej Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem może skutkować np. odmową przyznania środków pieniężnych, w tym z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych, których odbiorcą są dzieci.

Ekspert: Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, w tym ustroju oświaty, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dyrektorów jednostek systemu oświaty a także dla firm i instytucji szkoleniowych. Ekspert i autor materiałów w projektach z obszaru opieki żłobkowej, w projekcie Doskonale-nie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management.. Autor wielu opracowań i publikacji, m. innymi książki:” Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom i właścicielom żłobków, klubów dziecięcych, jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

*************************************************************************************************************

Spotkania w ramach Forum w 2023r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała warsztatowe szkolenie 20 grudnia 2023r. w Biurze Regionalnego Ośrodka FRDL w Lublinie

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 – nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Ekspertka: dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka, dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, pedagog, psycholog i filozof przyrody, trener i doradca w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programów edukacji wczesnoszkolnej oraz programów wychowania przedszkolnego. Autor opracowań naukowych i wykładowca akademicki na kierunkach psychologia i pedagogika.

Szkolenie warsztatowe miało na celu zapoznanie uczestników z wytycznymi dotyczącym sprawowania opieki nad dzieckiem w ujęciu nowo wprowadzonego aktu prawnego oraz wskazanie kierunków realizacji tychże standardów w placówkach żłobkowych. Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzie diagnostycznych i zasad dokumentowania procesu opieki, pielęgnacji i edukacji.

Spotkanie warsztatowe dotyczyło analizy zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3


FRDL Lublin zrealizował online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych 25 października 2023r.

Instytucjonalne formy opieki - samorządowe i prywatne żłobki i kluby dziecięce w zapewnieniu standardów funkcjonowania opieki dzieci do lat 3 - uporządkowanie zadań i dokumentacji żłobków i klubów dziecięcych.

WAŻNE INFORMACJE:

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 proponujemy Państwu szkolenie, pozwalające poznać te standardy oraz zaktualizować i uporządkować zadania dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego czy pracowników.
Podczas spotkania przedstawimy także dobre praktyki, sposoby dokumentowania pracy organów żłobka oraz przykłady dokumentacji.

Ekspertka: Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

CEL szkolenia: W związku ze zmianami wprowadzonymi w pragmatyce funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech tematyka szkolenia obejmuje aktualizację i możliwość uporządkowania zadań i najważniejszych dokumentów: dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego oraz pracowników.

W trakcie szkolenia zostały omówione wymagane przepisami prawa standardy funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, najważniejsze dokumenty obowiązujące dyrektora żłobka/kierownika klubu dziecięcego i pracowników, przykłady dobrych praktyk oraz przykłady dokumentacji kancelaryjnej i dokumentowanie pracy organów żłobka.

Część teoretyczna wzbogacona została praktycznymi przykładami wymaganych wzorów dokumentów obowiązujących w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: dokumentacji pracowniczej, dokumentacji sanitarnej, dokumentacji wynikającej z zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników, zakresu wystandaryzowanych zadań pracowników w żłobku /klubie dziecięcym, niezbędnej dokumentacji organizacyjnej, spektrum dokumentacji pracowniczej i form nadzoru i kontroli dyrektora jako przełożonego wszystkich pracowników.


FRDL Lublin zrealizowała dodatkową stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną
w ramach Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych 21 października 2023r. w Żłobku Happy Kids w Puławach

Zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku od 1-3 roku życia, jak je dostrzec i jak przekazać informacje o trudnościach opiekunom, rodzicom?

Zaburzenia rozwoju u dzieci to bardzo szerokie pojęcie. Mogą one dotyczyć tylko jednej sfery rozwojowej lub każdej z nich. Często mają one bardzo niespecyficzne objawy, dlatego wielu rodziców ich nie zauważa. Warto więc dowiedzieć się, jak mogą objawiać się zaburzenia rozwoju u dzieci. Dzięki temu będzie można szybko zareagować w razie potrzeby. Co najważniejsze podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jak przekazać informacje o trudnościach opiekunom i/lub rodzicom.

Ekspertka: dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka, dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, pedagog, psycholog i filozof przyrody, trener i doradca w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programów edukacji wczesnoszkolnej oraz programów wychowania przedszkolnego. Autor opracowań naukowych i wykładowca akademicki na kierunkach psychologia i pedagogika.

********************************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała dodatkową wyjazdową stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych w dniu 24 sierpnia 2023r. 
Miejsce: Żłobek Stonoga, Kraśnik Fabryczny

Zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku od 1-3 roku życia, jak je dostrzec i jak przekazać informacje o trudnościach opiekunom, rodzicom?

Ekspertka spotkania była dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka, dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, pedagog, psycholog i filozof przyrody, trener i doradca w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programów edukacji wczesnoszkolnej oraz programów wychowania przedszkolnego. Autor opracowań naukowych i wykładowca akademicki na kierunkach psychologia i pedagogika.

PROGRAM FORUM:

1. Norma rozwojowa wieku poniemowlęcego (zadania rozwojowe okresu, kamienie milowe rozwoju) – dokumentowanie sytuacji dziecka

  • kwestionariusze obserwacji dziecka w wieku poniemowlęcym – ocena normy
  • sygnały niepokojące
  • arkusze obserwacji zachowań dziecka w placówce

2. Zaburzenia rozwojowe – kryteria diagnostyczne według DSM-V – praktyczne wskazówki dotyczące  diagnozowania zaburzeń
3. Postępowanie z rodzicami dziecka, którego rozwój budzi niepokój opiekunów:

  • rozmowa konsultacyjna
  • zadania żłobka – zadania rodzica
  • przekazanie wskazówek do pracy
  • warunki prawidłowej rozmowy, konsultacje ze specjalistami
  • dokumentowanie spotkania z rodzicami

*************************************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych
w dniu 17 lipca 2023r.

TEMAT 1: Zatrudnianie pracowników w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 (samorządowych i niesamorządowych) 
–  status, kwalifikacje, wynagradzanie, kompetencje, dokumentacja pracownika

TEMAT 2: Standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w instytucjach opieki 
 – założenia projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 – założenia, wdrożenie, przykłady praktyk 

Trenerem spotkania był ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Autor wielu opracowań i publikacji, m. innymi książki „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

*******************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizował stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych
10 lipca 2023r.

Zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku od 1-3 roku życia. Jak je dostrzec i gdzie zgłaszać? Jak przekazać to opiekunom, rodzicom?

Ekspertką spotkania była dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka, dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, pedagog, psycholog i filozof przyrody, trener i doradca w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programów edukacji wczesnoszkolnej oraz programów wychowania przedszkolnego. Autor opracowań naukowych i wykładowca akademicki na kierunkach psychologia i pedagogika.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała
Konferencję Inaugurującą Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych

19 maja 2023r. w Hotelu ibis Styles Lublin Stare Miasto 

Współpraca na rzecz najmłodszych źródłem radości i pozytywnego myślenia

Inicjatywa powołania Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego pojawiła się w trakcie realizacji Programu podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim (w ramach POWER), w ramach którego przeszkoliliśmy 490 przedstawicieli władz samorządowych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin woj. lubelskiego. Podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Patronat nad Konferencją objęli Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.
Partnerzy wydarzenia: 

  

Wiodącymi ekspertami Konferencji byli Maria Utracka i Tadeusz Konarski, którzy są doświadczonymi doradcami, wykładowcami, trenerami szkoleń i projektów w sferze edukacji, w tym od lat współpracują z samorządami, jednostkami podległymi, instytucjami oraz FRDL.
Podczas konferencji inaugurującej FORUM odbyła się także Debata dot. praktycznych aspektów funkcjonowania żłobków I klubów dziecięcych w Polsce i ich rolą w lokalnym społeczeństwie, w której udział wzięli:
Michał Krawczyk - Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3
Agata Gliwka oraz Tomasz Woś, Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, odpowiadający za program MALUCH+ 2022-2029 
Renata Leszcz - Sekretarz Gminy Niedrzwica Duża,
Anna Adamiak - Dyrektorka Żłobka Gminnego Maluszek Gminy Wólka,
Dariusz Turzyniecki - Sekretarz Gminy Siennica Różana,
dr Artur Olszewski – ekspert prawa oświatowego
Anna Głogowska-Maj - właścicielka Żłobka Szczęśliwych Maluchów, stworzyła 6 żłobków dla 250 Maluszków

Cele działalności Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego to: spotkania szkoleniowe, działalność konsultacyjna i opiniotwórcza, dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnej działalności (przepisy finansowe, merytoryczne oraz umiejętności zarządcze) i wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Forum, dzięki aktywności członków, ma szansę spełniać ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa dotyczącego działalności placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3. Podczas konferencji inaugurującej FORUM, która odbędzie się 19 maja 2023r. w Hotelu ibis Styles Lublin Stare Miasto zapraszamy wszystkich zainteresowanych także do dyskusji w swoim gronie i obrad wyznaczających kierunki działania Forum, które zostaną zapisane w Statucie. Statut zostanie przyjęty przez uprawionych do głosowania Członków Forum. Zgodnie z zapisami statutu wybrany zostanie zarząd Forum.

Eksperci konferencji "Współpraca na rzecz najmłodszych źródłem radości i pozytywnego myślenia"

Michał Krawczyk
Poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego. W ramach działalności parlamentarnej zajmuje się obszarami związanymi z edukacją, szkolnictwem, a także wychowaniem i rozwojem dzieci i młodzieży. Członek m.in. sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży, komisji polityki społecznej i regionalnej czy Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3. W latach 2010-2019 Radny Miasta Lublin. Pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka oraz przewodniczącego komisji budżetowo-ekonomicznej Rady Miasta.
Tomasz Woś
Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego od 2023 r. Kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w administracji na szczeblu Urzędu Wojewódzkiego.
Agata Gliwka
pracownik samorządowy w latach 1997-2019, w tym na stanowisku Sekretarza Gminy Wojciechów. Od 2020 r. zajmuje się obsługą programu MALUCH+ w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Dodatkowo od maja 2022 r. doradca w Związku Miast Polskich.
Artur Olszewski 
Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, radca prawny, ukończył aplikację sądową; w latach 2006–2010 dyrektor działu prawnego ogólnopolskiej sieci szkół, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa oświatowego.
Tadeusz Konarski
doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.
Maria Utracka
Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.
Anna Adamiak
Dyrektorka Żłobka Gminnego Maluszek w Gminie Wólka, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w administracji publicznej, w tym na stanowiskach kierowniczych.
Anna Głogowska-Maj
Właścicielka Żłobka Szczęśliwych Maluchów, posiadająca doświadczenie w tworzeniu żłobków prywatnych od 2009 r., stworzyła 6 żłobków dla 250 Maluszków
Renata Leszcz
Sekretarz Gminy Niedrzwica Duża; praktyk, pracownik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem praktycznym na stanowiskach kierowniczych w samorządzie, od 2014r. Sekretarz Gminy. Audytor jednostek sektora finansów publicznych oraz Inspektor Ochrony Danych w instytucjach publicznych. Dodatkowo doświadczenie p.o. Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej podczas organizacji i rozpoczęciu działalności.
Dariusz Turzyniecki
Sekretarz Gminy Siennica Różana; związany zawodowo z samorządem od 1990 r. W przeszłości zajmował stanowisko sekretarza Miasta Krasnegostawu (1992-2002) i zastępcy burmistrza w tym samorządzie (2002-2015), sekretarza Gminy Opole Lubelskie (2015-2018). Radny II kadencji Rady Miasta w Krasnymstawie i I kadencji Rady Powiatu w Krasnymstawie, obecnie radny Rady Miasta w Krasnymstawie - przewodniczący Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów.