SPOTKANIA FORUM SKARBNIKÓW 2024

FRDL Lublin zrealizował sesję szkoleniowo-konsultacyjną Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 13 maja 2024r. 

Planowanie a rzeczywistość w finansach samorządów

Ekspertem był Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. 
Doradca samorządowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami oraz finansowaniu inwestycji komunalnych. Współautor kilkuset opracowań z zakresu analiz budżetu JST, emisji obligacji oraz restrukturyzacji zobowiązań. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów komunalnych. Współtwórca wydawnictwa pt. „Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne.

Program spotkania

1. Wczoraj-dzisiaj-jutro w finansach JST
- zmiany w finansach publicznych
- aktualna sytuacja finansowa lubelskich JST
- czy stać nas jeszcze na dług?
2. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego
- limity i upoważnienia określone w uchwale budżetowej, obowiązek aktualizacji WPF;
- relacje określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i ocena aktualnej sytuacji finansowej JST (zdolność do realizacji ustawowych zadań publicznych)
3. Efektywne planowanie finansowania zadań w JST
- czy i jak możemy zaoszczędzić na wydatkach
- wskaźniki a płynność czy i jak możemy pozytywnie na nie wpłynąć
- czy któryś dług jest lepszy – pożyczki, kredyty czy obligacje


FRDL Lublin zrealizował ONLINE sesję szkoleniowo-konsultacyjną Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 17 kwietnia 2024r. 

Aktualne zmiany w VAT dotyczące JST – przegląd orzecznictwa

Ekspertką była Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

Obszary, które zostały omówione podczas szkolenia:

 1. VAT w oświacie:
  - zakres wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT usług edukacyjnych;
  - rady rodziców;
  - wyżywienie w stołówkach szkolnych – posiłki dla uczniów i personelu pedagogicznego i niepedagogicznego;
  - opłaty dodatkowe;
  - udostępnianie sal sportowych – właściwa stawka podatku VAT.
 2. Obowiązek podatkowy w transakcjach realizowanych przez JST: 
  - refaktury mediów,
  - najem, dzierżawa, transakcje związane z nieruchomościami.
 3. Dotacje:
  - opodatkowanie dotacji podatkiem VAT – analiza dotacji otrzymywanych przez JST.
  - zagadnienie kwalifikowalności podatku VAT.
 4. Fotowoltaika:
  - obowiązki na gruncie podatku akcyzowego związane z produkcja energii;
  - zakaz odsprzedaży energii wyprodukowanej;
  - rozliczenie faktury za energię netmetering i netbilling.

*******************************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z Centrum Mazowsze FRDL zrealizował ONLINE szkolenie 20 marca 2024r. 

Bilans z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe JST
- wyjaśnienie ostatnich wątpliwości

Sprawozdania finansowe zwykle stanowią wyzwanie dla pracowników księgowości, z uwagi na fakt, że podsumowują całość rachunkowości rocznej oraz ze względu na istnienie szeregu różnic interpretacyjnych dotyczących ich wykonania. Bilans z wykonania budżetu jest szczególny: bazuje na ewidencji organu, która cały czas sprawia księgowym jst wiele problemów. Podczas sesji porozmawiamy o najczęściej popełnianych błędach w tym zakresie, zarówno związanych z zamknięciem ksiąg organu, jak i przygotowaniem samych sprawozdań. Powiemy też jak im przeciwdziałać. Szkolenie jest również okazją do wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytania w zakresie tematu spotkania.

Ekspertką była praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Ramowy program:

1. Najczęściej popełniane błędy dotyczące zamknięcia ksiąg organu
2. Bilans wykonania budżetu, co w poszczególnych pozycjach powinno się znaleźć
3. Sprawozdania finansowe łączne JST.


FRDL Lublin zrealizował ONLINE Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 27 luty 2024r.

Wybrane zagadnienia dokumentów elektronicznych w systemach rachunkowości JST

Digitalizacja procesów księgowych w rachunkowości JST powoduje, że coraz częściej spotyka się dowody księgowe i inne dokumenty systemu rachunkowości w formie elektronicznej. Podczas zajęć omówimy w szczególności dokumenty elektroniczne oraz ich wpływ na politykę rachunkowości i dekretację w księgach rachunkowych JST.

Ekspertką była doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni ekspert w FRDL, ceniony przez uczestników szkoleń.


FRDL Lublin zrealizował sesję szkoleniowo-konsultacyjną Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 20 lutego 2024r. w Hotelu IBIS Styles Lublin

PRAWO PRACY DLA SKARBNIKA

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania. Wśród Państwa Skarbników wciąż żywa jest jednak dyskusja na temat tego, czy podstawa nawiązania stosunku pracy nie powinna ulec zmianie, a to dlatego, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie wskazuje się na to, że stosunek pracy z powołania, w porównaniu z innymi stosunkami pracy, jest stosunkiem pracy najmniej stabilnym. Dlatego też zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym przedstawione zostaną cechy zarówno stosunku pracy z powołania, jak i umownego stosunku pracy.
Poza tym, z uwagi na rolę, jaką Państwo Skarbnicy odgrywają w Urzędach, w czasie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące skarbnika, jako osoby kierującej pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z zakresu prawa pracy.

Ekspertką była prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem PIP. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy czy Forów Pracowników Kadr w całej Polsce przy FRDL. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.


FRDL Lublin zrealizował spotkanie Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 26 stycznia 2024r. 

Roczna sprawozdawczość budżetowa i najczęściej popełniane błędy związane z zamknięciem roku w JST

 • Przedstawienie rodzajów, form oraz sposobów sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych po zmianach.
 • Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych.
 • Przedstawienie przykładów nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.
 • Omówienie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.
 • Seminarium jest również okazją do wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytania w zakresie tematu spotkania.

Ekspertką była praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.


SPOTKANIA FORUM SKARBNIKÓW 2023

FRDL Lublin zrealizowała stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną 
8 grudnia 2023r. w Hotelu IBIS Styles Lublin 

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak wypalenie zawodowe wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomili sobie, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który zapobiega temu zjawisku. Przekonali się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomili sobie negatywny wpływ wypalenia zawodowego na zdrowie: kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia oraz funkcjonowanie intelektualno-emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczyli się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień. 

Cel szkolenia: Poznanie przyczyn i objawów wypalenia zawodowego, metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji zmiany. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej i osobistej. Wzmocnią pewności siebie, poczucia własnej wartości, uświadomią sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Świadome budowanie odporności psychicznej.

Ekspertką była Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 w jej szkoleniach wzięło udział ponad 6000 osób. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, prowadzi również szkolenia biznesowe. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat prowadziła szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

Korzyści dla instytucji: Uczestnicy dowiedzą się czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki. Równocześnie wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.  Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie  wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy/instytucji, w której uczestnik pracuje.

Korzyści dla pracownika: Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na wypalenie zawodowe, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować wpływać na ich stan psychofizyczne. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną, co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznają narzędzia pozwalające  zapobiegać wypaleniu zawodowemu, co znacząco przyczyni się do lepszej i efektywniejszej pracy.


Forum Skarbników Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Mazowsze FRDL zrealizował ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 4 grudnia 2023r. 

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej – zagadnienia podatkowe i techniczne

Ekspertką była Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy i jednostki administracji państwowej mogą fakultatywnie skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy Systemu e- Faktur ma na celu umożliwienie skuteczniejszego przeciwdziałania nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, ale również w podatkach dochodowych. Według kolejnych, planowanych zmian stosowanie KSeF będzie obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. i wtedy jest planowane wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, dlatego by należycie przygotować się do tego obowiązku, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawidłowego przygotowania do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i właściwej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga na kwestie techniczne i praktyczne dotyczące m. in. ze strukturą JPK-FA, zostaną omówione podstawowe formaty i części faktury na konkretnych przykładach. Prowadząca przedstawi stosowne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania związane z rozpoczęciem pracy w ramach systemu KSeF.

*****************************************************************************

FRDL Lublin zrealizował ONLINE sesję szkoleniowo-konsultacyjną 23 listopada 2023r. 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i prawidłowość sprawozdań finansowych za 2023 rok

Ekspert spotkania: były Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JST, od lat także współpracujący z FRDL.

************************************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wraz FRDL POST 
zrealizowała dwudniową wyjazdową sesję szkoleniowo-konsultacyjną 
23-24 listopada 2023r. w Janowie Lubelskim

Zagadnienia merytoryczne:

Pierwszego dnia rozmawialiśmy o pełnomocnictwach i upoważnieniach, zwrócimy szczególnie uwagę na kwestie związane z kontrasygnatą i odpowiedzialnością za dyscyplinę finansów publicznych. W drugiej części - o udzielaniu, rozliczaniu, kontroli dotacji, z wyszczególnieniem kwestii problemowych oraz najczęstszych błędów, wątpliwości.

Prowadzący: realizuje szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Drugiego dnia omówiono najistotniejsze aspekty związane z e-doręczeniami, które wejdą w życie już od 10 grudnia 2023 r. Wskazano, z praktycznego punktu widzenia, te kwestie, na które Skarbnik jako osoba zarządzająca finansami i podatkami w jednostce powinna zwrócić szczególną uwagę. Omówiono najważniejsze zmiany w zakresie doręczeń oraz ich wpływ na pracę Skarbnika i jego wydziału.

Prowadząca: Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

Spotkanie było kontynuacją corocznych, organizowanych pod koniec roku, dwudniowych zjazdów. Będzie ono okazją do podzielenia się w swoim gronie wiedzą i doświadczeniem z zakresu najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją skarbnicy w nadchodzącym roku. W sesji również uczestniczyli Skarbnicy z woj. podkarpackiego.

*************************************************************************

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealizowało HYBRYDOWE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 6 października 2023r. w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej
– zagadnienia podatkowe i techniczne

Ekspertką była Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy i jednostki administracji państwowej mogą fakultatywnie skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy Systemu e- Faktur ma na celu umożliwienie skuteczniejszego przeciwdziałania nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, ale również w podatkach dochodowych. Według kolejnych, planowanych zmian stosowanie KSeF będzie obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. i wtedy jest planowane wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, dlatego by należycie przygotować się do tego obowiązku, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawidłowego przygotowania do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i właściwej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Podczas spotkania została zwrócona uwaga na kwestie techniczne i praktyczne dotyczące m. in. ze strukturą JPK-FA, zostały omówione podstawowe formaty i części faktury na konkretnych przykładach. Prowadząca przedstawiła stosowne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania związane z rozpoczęciem pracy w ramach systemu KSeF.

*******************************************************************************************

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealizował spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 15 września 2023r.

Problemy planowania budżetu i WPF na rok 2024

Kolejne planowanie budżetu i WPF to kolejne mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i wynikającymi z nich konsekwencjami, ale również bardzo trudną sytuacją w kraju i na świecie. Na szkoleniu, również  podczas dyskusji, spróbowano odnaleźć się w tej sytuacji, aby najbardziej rzetelnie, jak to możliwe w tej sytuacji przygotować budżet i WPF na rok 2024.

Ekspertką była wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.


Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealizował ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 4 lipca 2023r. 

Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych – procedury postępowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Podczas szkolenia omówiliśmy zasady i aktualne zagadnienia dotyczące skutecznej likwidacji zaległości i nadpłat oraz dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Prowadząca dokona charakterystyki wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości, a także przeanalizuje możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych. Omówi także rodzaje odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych oraz wskaże, jak ujmować przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych.

W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymali m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną.

Ekspertką była doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.


Forum Skarbników Województwa Lubelskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Forum Skarbników zrealizował dodatkowe ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 19 czerwca 2023r. 

Bieżące problemy rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego

Prowadząca: Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej.

**************************************************

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealizowało STACJONARNE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 14 czerwca 2023r. 

Jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

Szkolenie miało na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników ale również przedyskutowanie różnych problematycznych tematów gospodarki finansowej i majątkowej JST zaproponowanych przez członków Forum Skarbników.

Ekspertką była wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

******************************************************************************* 

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Forum Skarbników zrealizowli ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 14 czerwca 2023r. 

Zagadnienia praktyczne związane z funkcjonowaniem Grup VAT

Prowadzący: Współzałożyciel Kancelarii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze podatku VAT; ośmiokrotny zdobywca tytułu najlepszego Doradcy Podatkowego w Polsce/Lidera w kategorii VAT (Ranking Rzeczpospolitej), Band I w rankingu Chambers & Partners; Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Najbardziej doświadczony w Polsce pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (m.in. C313/05 Brzeziński, C-414/07 Magoora, C-318/11 Oasis East).


Forum Skarbników Województwa Lubelskiego we Współpracy z Mazowieckim Forum Skarbników zrealizował ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 25 maja 2023r.

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Zagadnienia podatkowe i techniczne

Celem spotkania było uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dot. charakterystyki i procesu wdrożenia faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu eFaktur, w tym zmian które zaczną obowiązywać od 2024 r.

Ekspertką była prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.


Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealizował HYBRYDOWE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 3 kwietnie 2023r. 

Zmiany w VAT w JST 2023

W 2023 r. wchodzi w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone podatkowi VAT w JST z uwzględnieniem aktualnych zmian. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu rozliczania podatku VAT w 2023 r. - przeanalizujemy zmiany i aktualne problemy w tym zakresie. Prowadząca, ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu podatku VAT, wskaże jak prawidłowo rozliczać VAT z uwzględnieniem specyfiki jst i omówi kwestie, które przysparzają samorządom najwięcej trudności w zakresie: preferencyjnej sprzedaży węgla osobom fizycznym, dotacji, Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponadto zostaną omówione planowane zmiany m. in. w zakresie faktur ustrukturyzowanych czy opodatkowania dotacji. Podczas spotkania poruszone zostaną najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z zakresu tematyki szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Ekspertką była pawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

Ramowy program szkolenia:

1. SLIM VAT 3 – zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2023:
2. Sprzedaż węgla:
3. Opodatkowanie dotacji – planowany wyrok TSUE:
4. Rządowy Fundusz Polski Ład. Czy wolno nam odliczyć VAT od zakupów pokrytych z dofi-nansowania, co z zakazem podwójnego finansowania?
5. Faktura ustrukturyzowana – zasady wdrożenia faktur przyjęte przez Rząd


Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealizowało hybrydowe spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 15 marca 2023r. w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto

=> Co z finansowaniem własnym projektów inwestycyjnych od roku 2023?

=> Spółki gminne. Możliwości i ograniczenia - praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania i finansowania spółek komunalnych

Ekspertem był Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

Doradca samorządowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami samorządowymi, przygotowywaniu Wieloletnich Planów Finansowych, biznesplanów i opracowań analitycznych dla JST i Spółek Komunalnych oraz finansowaniu inwestycji komunalnych.
Współautor kilkuset opracowań z zakresu analiz budżetu JST, emisji obligacji oraz optymalizacji i restrukturyzacji zobowiązań. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów komunalnych. Współtwórca wydawnictwa pt. „Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne.

ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług konsultingowych z zakresu ekonomii i finansów dla JST oraz przedsiębiorstw komunalnych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie, wsparte nowoczesnymi narzędziami optymalizacji finansowej zapewnia bezpieczeństwo, stabilizację i przejrzystość w rozwoju Partnerów.

Ramowe programy:

Co z finasowaniem własnym projektów inwestycyjnych od roku 2023?
- czy stać nas jeszcze na dług?
- czy któryś dług jest lepszy?
- zmiany w sposobie naliczania oprocentowania od zaciągniętego długu.
- jak finansować projekty inwestycyjne?

Spółki gminne. Możliwości i ograniczenia - praktyczne aspekty tworzeni i funkcjonowania i finasowania spółek komunalnych

- czy w Mojej gminie spółka komunalna ma sens?
- zasady i sposoby powierzania zadań spółkom. Co można i na co uważać
- finansowanie spółek komunalnych. Możliwości, sposoby, ryzyka
- pomoc publiczna w działalności spółek. Jak nie wpaść w kłopoty
- podstawy i zasady nadzoru właścicielskiego. Jak pilnować własnego „biznesu”

*******************************************************************************************************

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealizował STACJONARNE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w dniu 27 stycznia 2022r. w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto

AUDYT I KONTROLA W JEDNOSTCE
oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych od 2023 roku

• Podczas spotkania omówiono kwestie związane z prowadzeniem w jednostce audytów i kontroli, wskażemy na rolę kontroli, system jej organizacji oraz sposób nadzoru nad tym procesem w jednostce.

• Przedmiotem spotkania było również przeanalizowanie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie wydatkowania środków i audytu wewnętrznego.

Ekspertką była Audytor sektora finansów publicznych od 2002 roku, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, radca prawny. Przeprowadził liczne audyty i kontrole w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych na każdym szczeblu JST. Ocenia i doradza we wdrażaniu, utrzymaniu i przeglądzie systemów zarządzania w tym zarządzania ryzykiem w podmiotach administracji samorządowej tj. w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich a także w ich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych.

Ramowy program sesji:

 1. Rola kontroli wewnętrznej w organizacji a status audytora i jego zadania w jednostce.
 2. Rola Skarbnika w funkcjonowaniu kontroli zarządczej i audytu, uprawnienia Skarbnika wobec audytora wewnętrznego.
 3. Aspekty audytu finansowego w jednostce – jakie zagadnienia powinny być przedmiotem audytu w zakresie finansów.
 4. Nadzór i kontrola kierownictwa jednostki nad realizacją zadań w jednostce, wykorzystanie informacji systemu kontroli wewnętrznej w tym audytu wewnętrznego dla wprowadzania zmian i ewaluacji systemu
 5. Właściwa i bieżąca informacja oraz komunikacja w jednostce kluczem do pozytywnych zmian w organizacji
 6. Omówienie projektowanych zmian ustawy o finansach publicznych dot. zasad wydatkowania środków i audytu wewnętrznego.

******************************************************************************************************

SPOTKANIA FORUM SKARBNIKÓW 2022

Forum Skarbników Województwa Lubelskiego zrealzowało hybrydowe spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 13 grudnia 2022r. 

Przygotowania do zamknięcia roku budżetowego 2022.
Inwentaryzacja 2022/2023

Cele: szkolenie konsultacyjne w ramach Forum ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie czynności poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2022 oaz otwarcie roku 2023, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, poprawnego przygotowania się, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Omówione też będą zasady otwierania i zamykania spisu z natury, kto i za co odpowiada – w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.

Korzyści: szkolenie przyczyni się do ugruntowania wiedzy na temat ważności dotrzymania terminów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa - szczególnie w kontekście czynności przed, w trakcie jak i poinwentaryzacyjnych oraz wskaże możliwe uproszczenia i rozwiązania. Uczestnicy otrzymają obszerny materiał z wieloma załącznikami oraz wyjaśnienia i przykłady rozwiązań.

Ekspertką była ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb Księgowych od lat współpracując z regionalnymi ośrodkami FRDL w całej Polsce.

PROGRAM:

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2022 oraz otwarciem roku 2023.
2. Plan sytuacyjny – jakie są zasady opracowania i czy jest obowiązek stosowania.
3. Czy główny księgowy ma obowiązek opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej, czy może poprawiać błędy w arkuszach spisu z natury i czy może być członkiem zespołu spisowego/komisji.
4. Organizacja prac i podział czynności przed zamknięciem ksiąg rachunkowych – przykładowy harmonogram,
5. Księgowania na koniec roku w tym: odsetki za zwłokę, odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i przyszłych lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umorzenie/amortyzacja.
6. Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów
7. Wycena składników odpisanych w koszty, a stanowiących zapas na dzień bilansowy.
8. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych.
9. Przeksięgowania roczne.
10. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald oraz trwałe zamknięcie ksiąg rachunkowych.
11. Panel dyskusyjny.


FRDL RO w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Skarbników zrealizowała ONLINE spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w dniu 19 grudnia 2022r. (listopadowe spotkanie)

Kwalifikowanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji księgowej projektu dofinansowanych ze środków UE w tym zasady kwalifikowania podatku VAT
– wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia finansowego projektu dofinansowanych z UE z uwzględnieniem obowiązujących zmian z uwzględnieniem zasad kwalifikowania podatku VAT.

Korzyści: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy skarbników, głównych księgowych, kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowanych osoby. Na szkoleniu mile widziane grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.

Ekspertką była wieloletnia trenerka prowadząca szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych oraz monitoringu projektów UE,. Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Podstawa prawna kwalifikowania wydatków oraz prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.
 2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków:
 1. Roboty budowlane i budowlano montażowe
 2. Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
 3. Wartości niematerialne i prawne.
 4. Personel projektu - bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
 5. Koszty pośrednie w tym min. wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem, promocja projektu, koszty administracyjne i inne.
 6. Koszty rozliczane ryczałtem np. projekty Erasmus plus
 7. Wkład niepieniężny.

3. Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowej w tym wdrożenie procedur dotyczących obsługi finansowo-księgowej projektu, obiegu dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.

 1. Cel prowadzenia księgowości projektu.
 2. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
 3. Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?
 4. Wdrażanie procedur
 5. Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie - na przykładach.

4. Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów.
a. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia
b. Wyodrębnienie ewidencji inwestycji
c. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
d. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
e. Wyodrębniona ewidencja przychodów
f. Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym

5. Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora finansów publicznych/wzór oraz błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego na przykładach.
6. Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.
7. Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w tym opodatkowanie dotacji oraz odzyskiwanie podatku VAT – wskazanie ewentualnego zagrożenia w związku z zapytaniem do TSUE i NSA.
8. Panel dyskusyjny


Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie, Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL oraz Świętokrzyskie Centrum FRDL w dniach 21-22 listopada 2022r. zrealizowali wyjazdową sesję szkoleniowo - konsultacyjną Forum Skarbników, która odbyła się w Hotelu Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness w Busko Zdroju 

Spotkanie było kontynuacją corocznych, organizowanych pod koniec roku, dwudniowych zjazdów i okazją do podzielenia się w swoim gronie wiedzą i doświadczeniem z zakresu najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją skarbnicy w nadchodzącym roku. W sesji uczestniczyli Skarbnicy z woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Tematyka wydarzenia dotyczyła praktycznych aspektów zarządzania zadłużeniem jest i prowadzenia inwestycji; zmian i problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT oraz błędów i nieprawidłowości, wynikających po kontroli RIO. Wątpliwości i problemy, uczestnicy mogli rozwiązać w gronie fachowców – Skarbników, przy udziale ekspertów.

Wydarzenie było impulsem do dalszych działań, a dzięki zdobytemu doświadczeniu, omówieniu nowych regulacji oraz prezentowanym dobrym praktykom, uczestnicy będą mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę w nadchodzącym 2023 roku.

Sesja szkoleniowa ma w sposób praktyczny przybliżyłą problematykę bezpiecznego zarządzania zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego i finansowania nim inwestycji, a także podatku VAT. W drugim dniu przeanalizowane zostały regulacje dotyczące podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dokumentowania transakcji oraz odliczenia podatku.

Sesja szkoleniowa miała na celu poznanie uregulowań prawnych po zmianach przepisów, a tym samym pomóc Skarbnikom w praktycznym ich stosowaniu. Omówienie tych zagadnień wyjaśniło wiele problemów, które nie raz budzą wątpliwości interpretacyjne, a w przyszłości mogą stać się przedmiotem kontroli różnych organów. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji oraz rozwiązywania kwestii problemowych, w gronie Skarbników województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Trenerzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dołożyli wszelkich starań, by sesje w ramach naszego spotkania zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, z możliwością omówienia zagadnień praktycznych i problemowych.


FRDL RO w Lublinie zrealizowł spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w ramach Lubelskiego Forum Skarbników 11 października 2022r. w Hotelu ibis Styles Lublin 

Przed spotkaniem szkoleniowym odbyła się prezentacja raportu nt. windykacji i egzekucji należności prowadzonych przez samorząd, którą przeprowadziły dla nas przedstawicielki firmy Krajowy Rejestr Długów Raport jest objęty Patronatem FRDL i przy jego publikacji został uwzględniony głos ekspertów FRDL i Krajowej Rady Forów Skarbników.

Uchwała budżetowa 2023r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Kolejne planowanie budżetu i WPF to kolejne mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i wynikającymi z nich konsekwencjami, ale również bardzo trudną sytuacją rynkową naszego kraju. Na szkoleniu, również podczas dyskusji, spróbujemy znaleźć „złoty środek”, aby w tym gąszczu zmian spróbować się odnaleźć i najbardziej rzetelnie, jak to możliwe w tej sytuacji przygotować budżet i WPF na rok 2023.

CELE I KORZYŚCI:

 • uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków, 
 • poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST,
 • dowiesz się jakie dotychczasowe zmiany w różnych przepisach należy uwzględnić, z uwzględnieniem tych najświeższych, aby prawidłowo i rzetelnie zaplanować budżet i WPF na rok 2023.

Ekspertką była wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji


FRDL RO w Lublinie we współpracy z MISTiA FRDL zrealizował online spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w ramach Lubelskiego Forum Skarbników 20 września 2022r. 

Aktualne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Celem spotkania szkoleniowo-konsultacyjnego w ramach Forum było wskazanie zasad prawidłowego klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas zajęć omówione zostaną również najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone lipcowym rozporządzeniem. Szczególną uwagę zwrócimy na nowe paragrafy dochodowe i wydatkowe związane z pomocą Ukrainie, jak również z „Polskim Ładem”. Ponadto, przeanalizowano obowiązek jaki wynika z nowych regulacji w zakresie dostosowania uchwał budżetowych w roku 2022. Podczas omawiania zagadnień, prowadząca wskazano także najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej, zarówno w jst, jak i w jednostkach, które pojawiają się w trakcie stosowania klasyfikacji na bieżąco.

Ekspertka - praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie (była skarbnikiem), od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, ceniony wykładowca w FRDL i innych instytucjach szkoleniowych.

**********************************************************************************

FRDL RO w Lublinie zrealizowało stacjonarne dwumodułowe spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne
w ramach Lubelskiego Forum Skarbników w dniu 13 września 2022r. 

Zmiany w przepisach podatku VAT w 2022r. i w latach kolejnych

Spotkanie było poświęcone zagadnieniom podatku VAT. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku VAT już wprowadzone jak i planowane w kolejnych latach. Uczestnicy zostali zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wpływające na sposób rozliczania podatku. 

CELE I KORZYŚCI:
=> omówienie pakietu zmian, które obowiązują w 2022 r. oraz  od 2023 r. 
=> omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.

Ekspertką była praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT, w tym od lat współpracuje z FRDL. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Wpływ inflacji i rosnących stóp procentowych na prognozowanie WPF, finansowanie inwestycji i bezpieczne zarządzanie zadłużeniem. 
Jak ciąć koszty i wydatki?

Od roku samorządy funkcjonują w warunkach podwyższonej inflacji, która dotyka wszystkich aspektów działalności JST: wydatków bieżących, wartości planowanych i realizowanych inwestycji i możliwości korzystania z kredytów czy obligacji, co przekłada się też na sposób konstruowania WPF. 

Ekspertem był Pan Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Aesco Group. 

Ramowy program:
=> Inflacja i zmienne stopy procentowe - Armagedon czy „business as usual”?
=> Prognozowanie wybranych kategorii dochodów i wydatków w warunkach inflacji
=> Wpływ inflacji i wzrostu stóp procentowych na wskaźnik z art. 243 ufp - główne ryzyka
=> Możliwości oszczędzania na wydatkach - gdzie szukać i w jaki sposób?
=> Koszty inwestycji i zadłużenie a ujemne realne stopy procentowe - brać kredyt czy czekać?

*********************************************************************************************

FRDL RO w Lublinie wspólnie z Centrum Mazowsze FRDL w ramach Lubelskiego Forum Skarbników zrealizował online spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 24 sierpnia 2022r. 

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian z 2022 r. oraz wybrane problemy w jej stosowaniu

Celem spotkania Forum było wskazanie zasad prawidłowego klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas zajęć omówione zostaną również najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone lipc