KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego powołana została 27 listopada 2018 r. w odpowiedzi na potrzebę sieciowej ponadregionalnej współpracy Skarbników JST zrzeszonych w ramach regionalnych Forów Skarbników JST funkcjonujących przy Ośrodkach FRDL (14 Forów skupiających ponad 1000 członków - dane z czerwca 2023r).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2024 - PRACE KRAJOWEJ RADY

PISMO KRAJOWEJ RADY FORÓW SKARBNIKÓW z 22 LIPCA 2024 R. DO MINISTRA FINANSÓW Z UWAGAMI DOTYCZĄCYMI ZMIAN W FINANSOWANIU SAMORZĄDÓW 

Link do pisma


PISMO KRAJOWEJ RADY FORÓW SKARBNIKÓW DOTYCZĄCE STATUSU SKARBNIKA 

Pismo zostało skierowane do: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji, Krajowej Rady Regionalnych Izba Obrachunkowych i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Link do pisma
Link do odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


PISMO KRAJOWEJ RADY FORÓW SKARBNIKÓW DO MINISTRA FINANSÓW 

Przedstawiamy pismo skierowane do Ministra Finansów Pana Andrzeja Domańskiego dotyczące stanowiska Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL w zakresie zmian w definiowaniu budowli. Krajowa Rada wyraża poparcie dla propozycji zmian do ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przedstawionych przez Zespół Roboczy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w piśmie datowanym 15 marca 2024 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

WYNIKI PRACY KRAJOWEJ RADY po VI Krajowym Kongresie Forów Skarbników

WNIOSKI i POSTULATY Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL do pobrania na dole strony (cztery załączniki).

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowej Rady Forów Skarbników z wielkimi podziękowaniami za udział i zaangażowanie merytoryczne w VI Krajowym Kongresie Forów Skarbników przekazujemy zebrane i opracowane wnioski i postulaty, które w przyszłym tygodniu zostaną oficjalnym pismem przekazane do Ministerstw, parlamentarzystów i ekspertów. Jesteście Państwo autorami tych wniosków, bo zostały wypracowane podczas dyskusji i debat kongresowych. Jeszcze raz zachęcamy do składania propozycji, które wymagają zmian lub nowych przepisów.
Wnioski zostały także przekazane do KR RIO oraz redaktorów Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej.

=> Wnioski i postulaty z debaty „Dochody samorządu terytorialnego”
=> Postulaty w zakresie odbiurokratyzowania pracy Skarbników JST
=> Postulaty w zakresie zmian w finasowaniu zadań oświatowych
=> Postulaty skarbników JST w sprawie zadań zleconych dla JST

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE O PRACY KRAJOWEJ RADY dostępne na stronie: 
https://frdl.org.pl/fora-frdl/krajowe-rady-forow/krajowa-rada-forow-skarbnikow/praca-krajowej-rady 

Głównymi celami działalności Krajowej Rady Forów Skarbników JST są:

 • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym; 
 • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
 • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
 • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw; 
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
 • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

Rada poprzez swoją działalność pragnie być aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów konsultacyjno-legislacyjnych, mającym bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych oddziałujących na funkcjonowanie samorządu. Skupia się na sprawach, które są najważniejsze z punktu widzenia jej członków, czyli sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Skarbnicy na co dzień mają do czynienia z tymi problemami, dzięki czemu potrafią formułować nie tylko trafne opinie, ale również i konstruktywne rozwiązania przez co chcą mieć większy wpływ na sposób kształtowania tej sfery życia publicznego.

Obecnie Fora Skarbników działające przy FRDL liczą blisko 1000 członków, co stanowi ponad 1/3 wszystkich skarbników pracujących w gminach, powiatach i województwach. Fora Skarbników stanowią doskonałą platformę współpracy, integracji środowiska zawodowego, wymiany doświadczeń i informacji, jak również zdobywania nowej wiedzy. Oprócz cyklicznych spotkań organizowanych w ramach regionalnych struktur Forów Skarbników, Krajowa Rada Forów Skarbników JST jest współorganizatorem odbywających się corocznie ogólnopolskich Kongresów Forów Skarbników JST, które każdego roku gromadzą blisko 500 uczestników – skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów, przedstawicieli samorządu, świata nauki i instytucji działających na rzecz administracji publicznej.

Członkami Krajowej Rady Forów Skarbników JST są reprezentanci Forów Skarbników JST działających przy Ośrodkach regionalnych FRDL, zaś pracami Rady kieruje Zarząd wybierany na dwuletnią kadencję.

  

Skład Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST na kadencję 2023–2025:

 • Przewodnicząca: Małgorzata Kern – Skarbnik Miasta Chorzów,
 • I Wiceprzewodniczący: Janusz Zagórski Skarbnik Miasta Police,
 • II Wiceprzewodniczący: Piotr Budziak Skarbnik Gminy Zabierzów.
 • Aneta Maciążek Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki
 • Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu Otwockiego.

Reprezentatkami Forum Skarbników Województwa Lubelskiego do prac przy KRFS są:

 •  Anna Krzysztofik, Skarbnik Powiatu Puławskiego - Przewodnicząca Zarządu oraz
 • Joanna Przednowek, Skarbnik Gminy Końskowola - Wiceprzewodnicząca Zarządu

Zapraszamy wszystkich skarbników woj. lubelskiego do nadsyłania propozycji petycji, stanowisk czy uwag na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl, które będziemy przekazywać do KRFS.

**************************************************************************

W dniu 20 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników JST, w którym uczestniczyli dyrektorzy regionalnych ośrodków i koordynatorzy forów skarbników, przedstawiciele zarządu FRDL. Zarząd KRFS przedstawił sprawozdanie z działalności za 2023 oraz podsumowanie prac w kadencji 2021-2023. Po wyborach zarządu (w tym samym składzie) na kolejną dwuletnią kadencję odbyła się dyskusja dot. kolejnych etapów i propozycji tematów spotkania na wrzesień 2023r., jak i wstępne planowanie VI Krajowego Kongresu Skarbników.

****************************************************************************

Skład Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST na kadencję 2021–2023:

Przewodnicząca: Małgorzata Kern – Skarbnik Miasta Chorzów,
I Wiceprzewodniczący: Janusz Zagórski Skarbnik Miasta Police,
II Wiceprzewodniczący: Piotr Budziak Skarbnik Gminy Zabierzów.
Aneta Maciążek Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki
Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu Otwockiego.

   

Skład Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST na kadencję 2018–2020:

 • Przewodniczący: Łukasz Dłubacz – Skarbnik Miasta Nowy Targ (na foto niżej)
 • I Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Czarnecka – Skarbnik Gminy Smętowo Graniczne,
 • II Wiceprzewodnicząca: Aneta Maciążek – Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki,
 • Wiesław Miłkowski – Skarbnik Powiatu Otwockiego,
 • Janusz Zagórski – Skarbnik Gminy Police.