KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego powołana została 27 listopada 2018 r. w odpowiedzi na potrzebę sieciowej ponadregionalnej współpracy Skarbników JST zrzeszonych w ramach regionalnych Forów Skarbników JST funkcjonujących przy Ośrodkach FRDL (11 Forów skupiających blisko 1000 członków - dane z czerwca 2022r).

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE O PRACY KRAJOWEJ RADY dostępne na stronie: 
https://frdl.org.pl/fora-frdl/krajowe-rady-forow/krajowa-rada-forow-skarbnikow/praca-krajowej-rady 

Głównymi celami działalności Krajowej Rady Forów Skarbników JST są:

 • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym; 
 • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
 • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
 • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw; 
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
 • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

   

Rada poprzez swoją działalność pragnie być aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów konsultacyjno-legislacyjnych, mającym bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych oddziałujących na funkcjonowanie samorządu. Skupia się na sprawach, które są najważniejsze z punktu widzenia jej członków, czyli sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Skarbnicy na co dzień mają do czynienia z tymi problemami, dzięki czemu potrafią formułować nie tylko trafne opinie, ale również i konstruktywne rozwiązania przez co chcą mieć większy wpływ na sposób kształtowania tej sfery życia publicznego.

Obecnie Fora Skarbników działające przy FRDL liczą blisko 1000 członków, co stanowi ponad 1/3 wszystkich skarbników pracujących w gminach, powiatach i województwach. Fora Skarbników stanowią doskonałą platformę współpracy, integracji środowiska zawodowego, wymiany doświadczeń i informacji, jak również zdobywania nowej wiedzy. Oprócz cyklicznych spotkań organizowanych w ramach regionalnych struktur Forów Skarbników, Krajowa Rada Forów Skarbników JST jest współorganizatorem odbywających się corocznie ogólnopolskich Kongresów Forów Skarbników JST, które każdego roku gromadzą blisko 500 uczestników – skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów, przedstawicieli samorządu, świata nauki i instytucji działających na rzecz administracji publicznej.

Członkami Krajowej Rady Forów Skarbników JST są reprezentanci Forów Skarbników JST działających przy Ośrodkach regionalnych FRDL, zaś pracami Rady kieruje Zarząd wybierany na dwuletnią kadencję.

Skład Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST na kadencję 2021–2023:

Przewodnicząca: Małgorzata Kern – Skarbnik Miasta Chorzów,
I Wiceprzewodniczący: Janusz Zagórski Skarbnik Miasta Police,
II Wiceprzewodniczący: Piotr Budziak Skarbnik Gminy Zabierzów.
Aneta Maciążek Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki
Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu Otwockiego.

Skład Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST na kadencję 2018–2020:

 • Przewodniczący: Łukasz Dłubacz – Skarbnik Miasta Nowy Targ,
 • I Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Czarnecka – Skarbnik Gminy Smętowo Graniczne,
 • II Wiceprzewodnicząca: Aneta Maciążek – Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki,
 • Wiesław Miłkowski – Skarbnik Powiatu Otwockiego,
 • Janusz Zagórski – Skarbnik Gminy Police.