SPOTKANIA FORUM w 2023 roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Kierownicy Żłobków i Klubów Dziecięcych (publicznych i niepublicznych),
Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzący tego typu działalność,
Przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 woj. lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na warsztatowe szkolenie 20 grudnia 2023r. w godz. 09:30-14:30 w Biurze Regionalnego Ośrodka FRDL w Lublinie przy ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin

Standardy opieki nad dziećmi do lat 3 – nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Ekspertka: dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka, dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, pedagog, psycholog i filozof przyrody, trener i doradca w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programów edukacji wczesnoszkolnej oraz programów wychowania przedszkolnego. Autor opracowań naukowych i wykładowca akademicki na kierunkach psychologia i pedagogika.

Szkolenie warsztatowe ma na celu zapoznanie uczestników z wytycznymi dotyczącym sprawowania opieki nad dzieckiem w ujęciu nowo wprowadzonego aktu prawnego oraz wskazanie kierunków realizacji tychże standardów w placówkach żłobkowych. Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzie diagnostycznych i zasad dokumentowania procesu opieki, pielęgnacji i edukacji.

PROGRAM WARSZTATU:

Spotkanie warsztatowe dotyczyć będzie analizy zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Zakres realizowanych treści:

 • praca z dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej – realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • bezpieczeństwo dzieci w kontekście realizacji opieki oraz praw i obowiązków osoby sprawującej opiekę w ramach poszczególnych czynności związanych ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi;
 • organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna;
 • monitoring i ewaluacja rozwoju małego dziecka – narzędzia monitorowania rozwoju dzieci, wytyczne dotyczące monitorowania pracy opiekunów (w tym narzędzia samooceny opiekuna i oceny prowadzonej przez dyrektora), kompetencje opiekunów w obszarze diagnozowania rozwoju dziecka;
 • współpraca osób sprawujących opiekę z rodzicami – organizacja konsultacji i spotkań grupowych.

Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej wszystkich zainteresowanych,
a także do współpracy w ramach Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego!

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych: 250 zł.*
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 449 zł.*

*. Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu jest/nie jest finansowane co najmniej w 70% w całości ze środków publicznych:  TAK  / NIE W przypadku odpowiedzi NIE/ braku spełnienia ww warunku zostanie doliczony VAT 23%.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerami, e-materiały szkoleniowe.
Udział w sesjach Forum nie wiążę się z przystąpieniem do Forum.

E-ZGŁOSZENIA: https://frdl.lublin.pl/tematy/pomoc-spoleczna-zdrowie/standardy-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-nowego-rozporzadzenie-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej/68805

*********************************************************************************************

PROGRAM SESJI SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNEJ:

1. Statut żłobka/klubu dziecięcego i regulamin organizacyjny jako nadrzędne dokumenty regulujące funkcjonowanie żłobka/ klubu dziecięcego

 • wymóg aktualizacji/ nowelizacji ww. dokumentów w związku ze zmianami prawnymi, w tym z wprowadzonymi rozporządzeniem standardami opieki w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • dostosowanie dokumentacji nadzorczej organu prowadzącego i rejestrowego -uchwał/decyzji do zmian prawnych wdrożonych od 1 stycznia 2022 roku;
 • czas pracy żłobka/klubu dziecięcego, a przepisy prawa;
 • zakres zadań dyrektora jako kierownika i bezpośredniego przełożonego wszystkich pracowników i uwarunkowania samodzielności dyrektora żłobka/ kierownika klubu dziecięcego w podejmowaniu wiążących decyzji kadrowych, organizacji pracy, decyzji administracyjnych;
 • regulamin organizacji żłobka/klubu dziecięcego- istota i zasady bieżącej aktualizacji dokumentu;
 • system upowszechniania dokumentacji żłobka/klubu dziecięcego z obowiązkiem przestrzegania RODO;
 • przykład umowy na świadczenie usług opiekuńczych- zakres, aktualizacja, częstotliwość, tryb egzekucyjny.

2. Dokumentacja organizacyjna, wewnętrzna i nadzorcza dyrektora/kierownika żłobka/klubu dziecięcego stosownie do zakresu instrukcji kancelaryjnej

 • zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w podstawowej dokumentacji organizacyjnej dyrektora/kierownika;
 • obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dyrektora/ kierownika w zakresie kompetencji, umów, operowania i przekazywania danych w systemie operacyjnym;
 • możliwość utworzenia i funkcjonowania organu – rady rodziców: istota, zakres kompetencji, szanse i zagrożenia;
 • elektroniczne kontro organizacji jako wymóg/usprawnienie przepływu danych pomiędzy dyrektorem/ właścicielem żłobka/ klubu dziecięcego, a organem prowadzącym/ dotującym;
 • dokumentacja pracownicza dyrektora/ kierownika jako osoby wykonującej czynności kierownika zakładu pracy i przełożonego wszystkich pracowników ( zróżnicowanie zadań w samorządowych i prywatnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
 • ewidencjonowanie czasu pracy i ocena pracownicza w zadaniach przełożonego służbowego;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka- zasady i formy pisemnego planowania zadań przez opiekunów- stanowiska prawne; przykłady;
 • system motywowania i nagradzania pracowników podstawową formą rozwoju żłobka/ klubu dziecięcego oraz istotną informacją zewnętrzną dla rodziców i środowiska.

3. Najważniejsze dokumenty w żłobku/klubie dziecięcym uwzględniające przestrzeganie norm i przepisów regulujących opiekę nad małym dzieckiem, w tym uwzględnienie wymaganych -obowiązujących standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • roczny plan pracy żłobka/klubu dziecięcego; 
 • planowanie miesięczne – analiza, efekty partycypacji pracowników w opiece i rozwoju małego dziecka;
 • obserwacja podstawową formą i metodą kreowania opieki i oddziaływania na rozwój dziecka; 
 • komunikacja wewnętrzna w żłobku/ klubie dziecięcym- umiejętność pracy zespołowej;
 • bieżąca forma współdziałania z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka- zakres, współdziałanie, skuteczność;
 • upowszechnianie działalności form opieki w mediach społecznościowych, a ochrona praw dziecka;
 • udział rodziców/prawnych opiekunów w bieżącej obserwacji rozwoju dzieci w żłobku/klubie – sposoby, formy/ metody- różnorodność form wymiany doświadczeń;
 • współdziałanie z placówkami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wdrażanie dobrych praktyk, umiejętność dzielenia się sukcesami, działaniami innowacyjnymi;
 • umiejętność ustawicznego samodoskonalenia gwarancją rozwoju kadry i żłobka/klubu dziecięcego- przykłady, dostępne źródła informacji.

4.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania. Bieżące sprawy Forum ŻiKD.

Kontakty w przypadku dodatkowych pytań/zgłoszenia: tel. +48 666 663 731, e-mail: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 

******************************************************************************

Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych zrzesza osoby zarządzające żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów, osoby reprezentujące organy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, pracowników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej” w województwie lubelskim.

Każdy z Państwa, kto chciałby regularnie uczestniczyć w sesjach konsultacyjno-szkoleniowych Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa (dostępne na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-zlobkow-i-klubow-dzieciecych/dolacz-do-forum-6), którą można złożyć podczas spotkania lub wysłać mailem nw adres. Więcej informacji znajduje się w załączniku do maila.

Barbara Wilkołazka, Koordynator Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego,
kontakty: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl, tel. +48666663731