SPOTKANIA FORUM w 2023 roku

21 października/ dodatkowe stacjonarne => Zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku od 1-3 roku życia, jak je dostrzec i jak przekazać informacje o trudnościach opiekunom, rodzicom?

25 października/ ONLINE => Instytucjonalne formy opieki - samorządowe i prywatne żłobki i kluby dziecięce w zapewnieniu standardów funkcjonowania opieki dzieci do lat 3 - uporządkowanie zadań i dokumentacji żłobków i klubów dziecięcych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Kierownicy Żłobków i Klubów Dziecięcych (publicznych i niepublicznych),
w szczególności opiekunki dziecięce

FRDL Lublin zaprasza na DODATKOWĄ stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną
w ramach Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych 21 października 2023r. (sobota) w godz. 09:00-13:30
Miejsce: Żłobek Happy Kids, ul. Kościuszki 17, 24-100 Puławy

Zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku od 1-3 roku życia, jak je dostrzec i jak przekazać informacje o trudnościach opiekunom, rodzicom?

Zaburzenia rozwoju u dzieci to bardzo szerokie pojęcie. Mogą one dotyczyć tylko jednej sfery rozwojowej lub każdej z nich. Często mają one bardzo niespecyficzne objawy, dlatego wielu rodziców ich nie zauważa. Warto więc dowiedzieć się, jak mogą objawiać się zaburzenia rozwoju u dzieci. Dzięki temu będzie można szybko zareagować w razie potrzeby. Co najważniejsze podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przekazać informacje o trudnościach opiekunom i/lub rodzicom.

Ekspertka: dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka, dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, pedagog, psycholog i filozof przyrody, trener i doradca w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programów edukacji wczesnoszkolnej oraz programów wychowania przedszkolnego. Autor opracowań naukowych i wykładowca akademicki na kierunkach psychologia i pedagogika.

PROGRAM FORUM:

1. Norma rozwojowa wieku poniemowlęcego (zadania rozwojowe okresu, kamienie milowe rozwoju) – dokumentowanie sytuacji dziecka

 • kwestionariusze obserwacji dziecka w wieku poniemowlęcym – ocena normy
 • sygnały niepokojące
 • arkusze obserwacji zachowań dziecka w placówce

2. Zaburzenia rozwojowe – kryteria diagnostyczne według DSM-V – praktyczne wskazówki dotyczące diagnozowania zaburzeń
3. Postępowanie z rodzicami dziecka, którego rozwój budzi niepokój opiekunów:

 • rozmowa konsultacyjna
 • zadania żłobka – zadania rodzica
 • przekazanie wskazówek do pracy
 • warunki prawidłowej rozmowy, konsultacje ze specjalistami
 • dokumentowanie spotkania z rodzicami

UWAGA! Sesja szkoleniowo-konsultacyjna 21 października br. jest dodatkowym, nieobowiązkowym spotkaniem w ramach Forum dla osób chętnych, wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorki żłobków - uczestniczki Forum i kierowane jest w szczególności do opiekunek dziecięcych.
Udział w sesjach Forum nie wiążę się z przystąpieniem do Forum.

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Forum ŻiKD: 250 zł.*, każda kolejna osoba: 200 zł*
Koszt udziału dla osób zainteresowanych, niezrzeszonych: 339 zł, każda kolejna osoba: 300 zł.*

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały szkoleniowe, przerwę kawową.
*. Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu jest/nie jest finansowane co najmniej w 70% w całości ze środków publicznych:  TAK  / NIE W przypadku odpowiedzi NIE/ braku spełnienia ww warunku zostanie doliczony VAT 23%.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona ze względu na możliwości lokalowe, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakty w przypadku dodatkowych pytań/zgłoszenia: tel. +48 666 663 731, e-mail: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl

********************************************************************************************

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Kierownicy Żłobków i Klubów Dziecięcych (publicznych i niepublicznych),
Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzący tego typu działalność,
Przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 woj. lubelskiego

FRDL Lublin zaprasza na sesję szkoleniowo-konsultacyjną w trybie ONLINE w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych 25 października 2023r. w godz. 9:00-13:30, platforma Zoom

Instytucjonalne formy opieki - samorządowe i prywatne żłobki i kluby dziecięce w zapewnieniu standardów funkcjonowania opieki dzieci do lat 3 - uporządkowanie zadań i dokumentacji żłobków i klubów dziecięcych.

Ekspertka: Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

CEL szkolenia: W związku ze zmianami wprowadzonymi w pragmatyce funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech tematyka szkolenia obejmuje aktualizację i możliwość uporządkowania zadań i najważniejszych dokumentów: dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego oraz pracowników.

W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagane przepisami prawa standardy funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, najważniejsze dokumenty obowiązujące dyrektora żłobka/kierownika klubu dziecięcego i pracowników, przykłady dobrych praktyk oraz przykłady dokumentacji kancelaryjnej i dokumentowanie pracy organów żłobka.

Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami wymaganych wzorów dokumentów obowiązujących w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: dokumentacji pracowniczej, dokumentacji sanitarnej, dokumentacji wynikającej z zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników, zakresu wystandaryzowanych zadań pracowników w żłobku /klubie dziecięcym, niezbędnej dokumentacji organizacyjnej, spektrum dokumentacji pracowniczej i form nadzoru i kontroli dyrektora jako przełożonego wszystkich pracowników.

Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej wszystkich zainteresowanych,
a także do współpracy w ramach Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego!

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych: 250 zł.*
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 339 zł.*

*. Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu jest/nie jest finansowane co najmniej w 70% w całości ze środków publicznych:  TAK  / NIE W przypadku odpowiedzi NIE/ braku spełnienia ww warunku zostanie doliczony VAT 23%.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerami, e-materiały szkoleniowe.
Udział w sesjach Forum nie wiążę się z przystąpieniem do Forum.

PROGRAM SESJI SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNEJ:

1. Statut żłobka/klubu dziecięcego i regulamin organizacyjny jako nadrzędne dokumenty regulujące funkcjonowanie żłobka/ klubu dziecięcego

 • wymóg aktualizacji/ nowelizacji ww. dokumentów w związku ze zmianami prawnymi, w tym z wprowadzonymi rozporządzeniem standardami opieki w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • dostosowanie dokumentacji nadzorczej organu prowadzącego i rejestrowego -uchwał/decyzji do zmian prawnych wdrożonych od 1 stycznia 2022 roku;
 • czas pracy żłobka/klubu dziecięcego, a przepisy prawa;
 • zakres zadań dyrektora jako kierownika i bezpośredniego przełożonego wszystkich pracowników i uwarunkowania samodzielności dyrektora żłobka/ kierownika klubu dziecięcego w podejmowaniu wiążących decyzji kadrowych, organizacji pracy, decyzji administracyjnych;
 • regulamin organizacji żłobka/klubu dziecięcego- istota i zasady bieżącej aktualizacji dokumentu;
 • system upowszechniania dokumentacji żłobka/klubu dziecięcego z obowiązkiem przestrzegania RODO;
 • przykład umowy na świadczenie usług opiekuńczych- zakres, aktualizacja, częstotliwość, tryb egzekucyjny.

2. Dokumentacja organizacyjna, wewnętrzna i nadzorcza dyrektora/kierownika żłobka/klubu dziecięcego stosownie do zakresu instrukcji kancelaryjnej

 • zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w podstawowej dokumentacji organizacyjnej dyrektora/kierownika;
 • obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dyrektora/ kierownika w zakresie kompetencji, umów, operowania i przekazywania danych w systemie operacyjnym;
 • możliwość utworzenia i funkcjonowania organu – rady rodziców: istota, zakres kompetencji, szanse i zagrożenia;
 • elektroniczne kontro organizacji jako wymóg/usprawnienie przepływu danych pomiędzy dyrektorem/ właścicielem żłobka/ klubu dziecięcego, a organem prowadzącym/ dotującym;
 • dokumentacja pracownicza dyrektora/ kierownika jako osoby wykonującej czynności kierownika zakładu pracy i przełożonego wszystkich pracowników ( zróżnicowanie zadań w samorządowych i prywatnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
 • ewidencjonowanie czasu pracy i ocena pracownicza w zadaniach przełożonego służbowego;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka- zasady i formy pisemnego planowania zadań przez opiekunów- stanowiska prawne; przykłady;
 • system motywowania i nagradzania pracowników podstawową formą rozwoju żłobka/ klubu dziecięcego oraz istotną informacją zewnętrzną dla rodziców i środowiska.

3. Najważniejsze dokumenty w żłobku/klubie dziecięcym uwzględniające przestrzeganie norm i przepisów regulujących opiekę nad małym dzieckiem, w tym uwzględnienie wymaganych -obowiązujących standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • roczny plan pracy żłobka/klubu dziecięcego; 
 • planowanie miesięczne – analiza, efekty partycypacji pracowników w opiece i rozwoju małego dziecka;
 • obserwacja podstawową formą i metodą kreowania opieki i oddziaływania na rozwój dziecka; 
 • komunikacja wewnętrzna w żłobku/ klubie dziecięcym- umiejętność pracy zespołowej;
 • bieżąca forma współdziałania z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka- zakres, współdziałanie, skuteczność;
 • upowszechnianie działalności form opieki w mediach społecznościowych, a ochrona praw dziecka;
 • udział rodziców/prawnych opiekunów w bieżącej obserwacji rozwoju dzieci w żłobku/klubie – sposoby, formy/ metody- różnorodność form wymiany doświadczeń;
 • współdziałanie z placówkami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wdrażanie dobrych praktyk, umiejętność dzielenia się sukcesami, działaniami innowacyjnymi;
 • umiejętność ustawicznego samodoskonalenia gwarancją rozwoju kadry i żłobka/klubu dziecięcego- przykłady, dostępne źródła informacji.

4.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania. Bieżące sprawy Forum ŻiKD.

Kontakty w przypadku dodatkowych pytań/zgłoszenia: tel. +48 666 663 731, e-mail: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 

******************************************************************************

Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych zrzesza osoby zarządzające żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów, osoby reprezentujące organy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, pracowników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej” w województwie lubelskim.

Każdy z Państwa, kto chciałby regularnie uczestniczyć w sesjach konsultacyjno-szkoleniowych Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum oraz deklaracją członkostwa (dostępne na stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-zlobkow-i-klubow-dzieciecych/dolacz-do-forum-6), którą można złożyć podczas spotkania lub wysłać mailem nw adres. Więcej informacji znajduje się w załączniku do maila.

Barbara Wilkołazka, Koordynator Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego,
kontakty: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl, tel. +48666663731