SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY - 2024

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wspólnie z FRDL POST zrealizowała dwudniową wyjazdową sesję szkoleniowo-konsultacyjną dla Sekretarzy Województw Lubelskiego i Podkarpackiego 18-19 stycznia 2024r. w Busko-Zdroju 

Zagadnienia merytoryczne dot. kwestii związanych z poświadczaniem za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych, w tym poświadczaniem własnoręczności podpisów oraz pełnomocnictw i opłat skarbowych. W drugim dniu skupiliśmy się na aspektach praktycznych dotyczących zarządzaniem zespołem oraz pozafinansowymi metodami motywowania pracowników.

Prelegentami na spotkaniu byli:

Praktyk, trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (prowadzi szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta.

Psycholog, trener, specjalista z zakresu m. in. komunikacji personalnej, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, wypalenia zawodowego. Mediator, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów.

*****************************************************************************************

SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY - 2023

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w dniu 14 listopada 2023r. w Hotelu IBIS STYLES Lublin

Odpowiedzialność w zakresie finansów publicznych

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich Sekretarzy JST są one w pełni jasne i czytelne, a przecież również ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie. Dana sesja w ramach Lubelskiego Forum Sekretarzy poświęcona była właśnie omówieniu tych zagadnień, a tym samym podniesieniu i uporządkowaniu wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.

Ekspertką była wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

RAMOWY PROGRAM

1. Finanse publiczne:

• Pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych.
• Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst.
• Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg i podstawowe zasady dotyczące dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań, zaangażowanie.
• Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – podstawa finansowego funkcjonowania JST.
• Wydatki niewygasające.
• Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - istota.
• Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.

2. Sesja pytań i odpowiedzi.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Centrum Mazowsze FRDL Lublin zrealizował ONLINE sesję szkoleniowo-konsultacyjną w dniu 5 lipca 2023r.

Elektronizacja w praktyce: e-doręczenia, podpisy i pieczęcie elektroniczne

Ekspertem był dyplomowany archiwista, czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

Cele i korzyści:
• Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.
• Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.
• Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.
• Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.
• Zdobycie wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny w Lublinie zrealizowała stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w dniu 2 czerwca 2023r. 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Ekspertką była Audytor sektora finansów publicznych od 2002 roku, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, radca prawny. Przeprowadził liczne audyty i kontrole w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych na każdym szczeblu JST. Ocenia i doradza we wdrażaniu, utrzymaniu i przeglądzie systemów zarządzania w tym zarządzania ryzykiem w podmiotach administracji samorządowej tj. w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich a także w ich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych.

*******************************************************************************************

Wspólnie z Podkarpackim Forum Sekretarzy zrealizowaliśmy dwudniowe wyjazdowe szkolenie, które odbyło się 2-3 marca 2023 r. w Hotelu White Sails Solina w Solinie

Regulamin pracy w praktyce nowelizacji Kodeksu pracy, w tym warsztaty. Omówienie przykładowego regulaminu.
E- doręczenia w JST w praktyce.

 • Sesja szkoleniowa ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu problematykę regulaminów pracy po nowelizacji Kodeksu pracy. W drugim dniu będziemy omawiać zagadnienia dotyczące kwestii e-doręczeń w jst.
 • Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji oraz rozwiązywania kwestii problemowych, w gronie Sekretarzy województw: podkarpackiego i lubelskiego.
 • Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzanych zmian na etapie procesu legislacyjnego i ich dostosowanie do regulaminu pracy jednostki. Prowadząca wskaże regulacje, które ulegną zmianie oraz podpowie, jak je szybko i sprawnie dostosować do zapisów własnych regulaminów.
 • Dzięki udziałowi w sesji uczestnicy poznają kwestie problemowe, nowe rozwiązania prawne dotyczące prawa pracy, co pozwoli im ustrzec się przed poniesieniem ewentualnej odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem przepisów oraz na czas dostosować regulaminy pracy w jednostce do nowych przepisów.

Ekspertką była praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

*********************************************************************************************************

Biuletyn Prawa Pracy, czyli planowane zmiany w prawie pracy
30 stycznia 2023r. w Hotelu IBIS STYLES LUBLIN

Podczas szkolenia został omówiony projekt zmian do Kodeksu pracy wdrażający dyrektywy w sprawie:

 • przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152);
 • równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158);

oraz projekt ustawy wprowadzającej do Kodeksu pracy:

 • przepisy o pracy zdalnej
 • możliwość kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych).

Ekspertem był doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY - 2022

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała szkolenie (część Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2022) w dniu 9 grudnia 2022r. w Hotelu Wincentów k/Lubartowa 

Optymalizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w świetle najnowszych orzeczeń oraz planowanych zmian ustawowych

Eksperci spotkania:
Maciej Kiełbus
– Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu,
Konrad Różowicz – Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Debata dot. praktycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi 

Moderator: Radosław Szumiec, Sekretarz Gminy Uścimów 

 • Krzysztof Grzegorczyk, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
 • Ewa Badyoczek-Brzyska, Dyrektor biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 • Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Lu-blin
 • Karolina Leputa, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej I Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Uścimów

***************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała STACJONARNE spotkanie w dniu 16 września 2022r. w Hotelu ibis Styles Lublin

Pełnomocnictwa, upoważnienia i zaświadczenia w praktyce działania JST

Ekspert spotkania: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

RAMOWY PROGRAM:

1. Pojęcie i cechy pełnomocnictwa i upoważnienia.
2. Różnice między konstrukcją pełnomocnictwa i upoważnienia oraz zakresem ich stosowania.
3. Rodzaje pełnomocnictw i upoważnień.
4. Upoważnienie jako instytucja prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego:
 
 a) podmiot uprawniony do udzielenia upoważnienia,
 b) podmioty uprawnione do przyjęcia upoważnienia,
 c) początek obowiązywania, wygaśniecie i odwołanie upoważnienia,
 d) forma udzielenia upoważnienia,
 e) nieprawidłowości udzielonego upoważnienia i ich konsekwencje.
5. Zakres stosowania i elementy konstrukcyjne upoważnień wydawanych na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa.
6. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego i jego zastosowanie przez organy samorządowe:
 
 a) zakres i treść pełnomocnictwa,
 b) podmioty uprawnione do udzielania pełnomocnictwa i jego przyjęcia,
 c) podmioty uprawnione do przyjęcia pełnomocnictwa
 d) forma udzielenia pełnomocnictwa,
 e) wygaśnięcie udzielonego pełnomocnictwa,
 f) wady prawne pełnomocnictwa i ich skutki,
 g) opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.
8. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych a oświadczenia majątkowe.
9. Przykłady upoważnień i pełnomocnictw.
10. Orzecznictwo z zakresu upoważnień i pełnomocnictw.
11.  Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń - Kodeks postępowania administracyjnego. art 217
 
 a)  jakie zasady postępowania obowiązują w sprawach wydawania zaświadczeń?
 b)  czy wydanie zaświadczenia jest postępowaniem administracyjnym?
 c)  jaki jest czas na wydanie zaświadczenia?
 d)  komu można wydać zaświadczenie?
12. Pytania i odpowiedzi.

*****************************************************************************************************

FRDL Lublin zrealizował online spotkanie 5 lipca 2022r. we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej

NOWY ŁAD 2022. Nowelizacja od 1.07.2022 r.
Zmiany w podatku, ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach chorobowych

Ekspertem spotkania był prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii I Innowacji W Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów =z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą informację m.in. na następujące tematy:

 • wynagrodzenia 2022 r., nowelizacje, Polski Ład – zmiany w podatku, skali, ulgach i składce zdrowotnej; korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach,
 • wybór formy opodatkowania w trakcie roku,
 • zmiany w zaliczkach i PIT – 2/jednolity wzór,
 • zmiany w PIT-2 dla emerytów i rencistów,
 • wynagrodzenia osób po 60/65 – ulga PIT-0,
 • zlecenia – kwota wolna rozliczana w zaliczkach,
 • brak składki zdrowotnej dla osób powołanych – do 6 000zł.

Ramowy program:

I. Wynagrodzenia a zmiany od 10.03 i 01.07.2022r. - zmiany w Polskim Ładzie, ubezpieczeniach społecznych, podatkach – emeryturach, „Nowy Ład” (czerwiec – jako data odejścia na emeryturę). Emerytury stażowe – konsultacje ZUS a solidarność u Prezydenta – projekt złożony i czytany w sejmie:
II. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych - zasiłki 2021/2022 r. - zmiana od 01.01.2022 r. Zasady obliczania wynagrodzeń netto i brutto – po zmianach w składce zdrowotnej:
III. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - kontrole ZUS 2021/2022r. Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa, a ewidencja czasu pracy przy zleceniu:
IV. Indywidualne konsultacje.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w dniu 6 czerwca 2022r. w Hotelu Ibis Styles Stare Miasto w Lublinie 

=> Jak chronić się przed cyberatakami i jakie mogą być skutki takich zdarzeń?
=> Rejestr umów w pigułce, w tym prezentacja narzędzia przez ZETO Lublin

=> Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców /projekt z dn. 4.04.2022r./
=> Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa /projekt z 6.04.2022r./

Głównymi ekspertami byli:
Specjalistka ds. bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący normy ISO 27001
. Audytor wewnętrzny z 15 letnim stażem pracy, w zakresie przeprowadzania audytów branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz audytów śledczych. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – prowadzenie zajęć z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytu na studiach podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych. We współpracy z WSPiA w Lublinie prowadzenie cyklicznych kursów dla Inspektorów Ochrony Danych. Od czerwca 2016r. do maja 2018r. pełniła funkcję Z-ca Administratora Bezpieczeństwa Informacji w firmie z branży finansowej w zakresie obowiązków opracowywania dokumentacji, identyfikacji incydentów, prowadzenia czynności wyjaśniających, szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Od maja 2019r. Inspektor ochrony danych w jap oraz sektorze prywatnym . Obecnie audytor przeprowadzający audyty ochrony danych osobowych, audyty bezpieczeństwa informacji oraz KRI. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych oraz SABI. Trener prowadzący szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, ODO oraz cyberbezpieczeństwa.
Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA, ochrona danych osobowych, udostępnianie informacji publicznej, szkolenia radnych) i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Wykładowca na wielu unijnych programach szkoleniowych (m.in. „Expert - Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy"). Doświadczony trener oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilkunastu lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST, urzędy wojewódzkie, NFZ, IPN, KWP, UKE, KAS). Rocznie (w okresie przedpandemicznym) przeprowadzał do 150 szkoleń na terenie całej Polski. Stały i długoletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.


FRDL RO w Lublinie w dniu 10 maja 2022r. zrealizował we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej online spotkanie

Kryteria oceny pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w organizacji - który wariant jest jakościowo korzystniejszy IODO etatowy czy w zleceniu firmie zewnętrznej - studium przypadku

Ekspertem spotkania był wykładowca, audytor wiodący PN 27001, praktyk - na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prekursor studiów podyplomowych dla ABI i IODO w kilku polskich uczelniach. Twórca, kierownik i opiekun autorskiego programu podyplomowych studiów (ABI 2013 i IODO od 2017). Pomysłodawca i autor nowego programu studiów podyplomowych o cyberzagrożeniach i ochronie cyberinformacji pod nazwą - "Menedżer Bezpieczeństwa Informacji" (AGH Kraków, AP Słupsk). Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.


FRDL RO w Lublinie w dniu 11 kwietnia 2022r. zrealizował online spotkanie we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Procedury udzielania pomocy

Ekspertka spotkania: prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.

 


FRDL Lublin zrealizowała spotkanie 29 marca 2022r. we współpracy z Forum Sekretarzy Podkarpacia

Omówienie rozwiązań wprowadzanych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ekspertem na spotkaniu była praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej czy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizował online spotkanie 15 marca 2022r. we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum FRDL

Nowa ustawa z 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Ekspert: praktyk od ponad dwudziestu lat, w tym jako inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Specjalista z zakresu finansów publicznych i pożarnictwa. Doktor, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Administracja oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo. Ukończyła studia podyplomowe Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wykładowca i szkoleniowiec od 2001 roku. Autor publikacji na temat samorządu terytorialnego wydawnictwa Municipium..


FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL zrealizowali online spotkanie 1 marca 2022r. 

Zmiany w płacach w 2022 roku po uchwaleniu POLSKIEGO ŁADU

Ekspertem była licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania. Obszary specjalizacji: rachunkowość i finanse, podatki, ubezpieczenia, problematyka kadrowa, prawo gospodarcze, prowadzenie przedsiębiorstw.

**********************************************************************************************

FRDL Lublin zrealizowała online spotkanie 9 lutego 2022r. we współpracy z Forum Sekretarzy Podkarpacia

Co Sekretarz/samorząd powinien wiedzieć o rejestrze umów?
Najważniejsze kwestie dotyczące obowiązkowego rejestru umów, który będzie obowiązywał od lipca 2022 roku

Ekspertem na spotkaniu była praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

********************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 1 lutego 2022r.

Nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych - obowiązkowy rejestr umów w 2022 r. Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło)

Ekspertem na spotkaniu był prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizował online spotkanie 4 stycznia 2022r. we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej

Wdrożenie i działanie efektywnego optymalnego, mechanizmu ochrony sygnalistów w sektorze samorządowym

Ekspertem na spotkaniu był radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzi m.in. przedmioty związane z korupcją i praniem pieniędzy oraz prawem UE. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi


Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (wejście w życie 8.12.2021r.) w działaniach JST

 online spotkanie 10 grudnia 2021r. we współpracy z Podkarpackim Forum Sekretarzy

Ekspertem na spotkaniu była praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Ramowy program spotkania szkoleniowego:

1. Podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
2. Czym jest informacja sektora publicznego? Które z informacji sektora publicznego nie są objęte ustawą?
3. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
4. Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania:
5. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
6. Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego jako otwartych danych; stosowane formaty danych; udostępnianie danych poprzez interfejs programistyczny aplikacji (API).
7. Informowanie na stronie BIP o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
8. Warunki ponownego wykorzystywania.
9. Opłaty za ponowne wykorzystywanie.
10. Nowe pojęcia i definicje:
11. Program otwierania danych.
12. Portal otwartych danych a centralne repozytorium.
13. Informacje sektora publicznego, udostępniane w portalu danych i obowiązki podmiotów zobowiązanych w tym zakresie.
14. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych.
15. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
16. Poradniki i materiały, które mogą służyć pomocą:
17. Dyskusja.

********************************************************************************************************

Wyjazdowa sesja szkoleniowo – konsultacyjna Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego oraz Podkarpackiego Forum Sekretarzy odbyła się 2-3 grudnia 2021r. w Janowie Lubelskim

Spotkanie było kontynuacją corocznych, organizowanych pod koniec roku, dwudniowych zjazdów oraz okazją do podzielenia się w swoim gronie wiedzą i doświadczeniem z zakresu najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją sekretarze w nadchodzącym roku.

Podczas spotkania nastąpiło również ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 

Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – (wejście w życie 8 grudnia 2021r.) w działaniach jednostek samorządu terytorialnego

Ekspertką była praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Zmiany przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych, regulamin wynagradzania, jako źródło wewnątrzzakładowych przepisów płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Absolwent studiów prawniczych, psychologicznych i z tematyki BHP, od 23 lat pracownik w państwowym urzędzie kontroli przestrzegania prawa pracy. W ramach pracy zawodowej zajmuje się w szczególności działaniami nadzorczo- kontrolnymi m.in. jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się tematyką czasu pracy, wynagrodzeń i źródeł wewnątrzzakładowego prawa pracy. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, publicysta, pracował także jako biegły sądowy.
*. w ustalonych godzinach przerwy kawowe

13:30-14:00 - podsumowanie wyjazdowej sesji, propozycje szkoleniowe na najbliższy okres, inne propozycje
14:00- … - obiad

******************************************************************************************

Sygnaliści w samorządach są potrzebni, zwłaszcza w mniejszych!

17 listopada 2021 r. BEZPŁATNE spotkanie ON-LINE  w formule dyskusji oraz wymiany praktycznych doświadczeń we współpracy ze Świętokrzyskim oraz Podkarpackim Forami Sekretarzy

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między uczestnikami spotkania dot. postępu wprowadzania procedur w jst/instytucjach podległych w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Projektu z dnia 14 października 2021 r. ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która była poddana konsultacjom społecznym do dnia 11 listopada br. Ekspert-praktyk przedstawiła praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy o sygnalistach, łącznie z przedstawieniem pewnych propozycji zarządzeń decydenta w tej sprawie na podstawie Projektu Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń opracowany przez Grupę Innowacji Samorządowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Benchmarking-Kontynuacja 2019-2021”.

Współprowadzenie:

=> Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL.
=> Marta Kulbaka - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublin, Przewodniczącą Zespołu Grupy Innowacji Samorządowych w zakresie ochrony sygnalistów powołanej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w ramach Bechmarkingu.
=> Miłosz Rabczyński– adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Pracuje w Krakowie, Kielcach i Warszawie. W 2021 r. Kancelaria Adwokacka uruchomiła portal Pomocsygnalistom.pl oraz nowy fanpage na portalu Facebook, gdzie informuje o postępach polskiego ustawodawcy w pracach nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, a także wyjaśniać istotne kwestie z punktu widzenia podmiotów obowiązanych do wdrożenia programu ochrony sygnalistów.

*************************************************************************************************************************

MODUŁ I: Sygnaliści w jednostce samorządu terytorialnego. Realizacja dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy UE o ochronie sygnalistów).

MODUŁ II: Cyberbezpieczeństwo w JST. Aspekty prawne.

9 listopada 2021 r. dwu modułowe online spotkanie we współpracy z Forami Sekretarzy województw łódzkiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego

Prowadzący:

=> doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020 Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

=> radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

=> radca prawny, partner i współzałożyciel kancelarii dotlaw. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w The European Bars Federation (FEB) oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej OIRP Wrocław. Przed założeniem dotlaw przez kilka lat pracował w największej polskiej kancelarii prawnej doradzając m. in. spółkom skarbu państwa, podmiotom z branży farmaceutycznej, energetycznej oraz IT w obszarze compliance, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia z obszaru compliance oraz prawa nowych technologii, uczestniczy w konferencjach oraz prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych.