SPOTKANIA W RAMACH FORUM SAMORZĄDOWEGO W 2024 ROKU

FRDL Lublin zrealizował online szkolenie 25 kwietnia 2024r. w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym – aktualności

Ekspert prowadzący zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

PROGRAM:

I. Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku:

• Jakie są prawidłowe zasady ponoszenia wydatków?
• W jaki sposób dokonywać przesunięcia środków między pozycjami kosztorysu?
• Jak należy postąpić, jeśli organizacja wydatkowała dotację w terminie zgodnym z umową, jednak przekroczyła umowny termin poniesienia wydatków finansowanych ze środków finansowych własnych?
• Jak dokumentować zmiany w zakresie realizowanego zadania?
• W jaki sposób prawidłowo dokumentować wydatki, działania i rezultaty?
• Jak wykazać i rozliczyć rezultaty zadania i działania w przypadku niepełnego osiągnięcia rezultatów?
• Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie i rozlicznie dotacji: czynności po stronie urzędu i terminy?
• Czym jest tryb uproszczony - małe granty?

II. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.


FRDL Lublin zrealizował ONLINE spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w ramach Forum Premium Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2024r. 

Wypełnianie oświadczeń majątkowych – przypomnienie najistotniejszych kwestii

Zgodnie z samorządowymi ustawami ustrojowymi: pierwsze oświadczenie należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania, wyboru, powołania na stanowisko zatrudnienia; co roku, do 30 kwietnia, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jst, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członkowie organu zarządzającego gminną/ powiatową/ wojewódzką osobą prawną, a także inne osoby na osoby na kierowniczych stanowiskach państwowych, są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ekspertką na spotkaniu była radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.


FRDL Lublin zrealizowała stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Samorządowego 23 lutego 2024r. 

Rada, radni i organ wykonawczy na koniec kadencji 2018-2024

Podczas sesji kompleksowo przeanalizowano przepisy dotyczące zakończenia obecnej kadencji i rozpoczęcia nowej z perspektywy uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady, radnych, biur rady oraz pracowników i kierownictwa urzędu. Odpowiemy na pytania, które najczęściej budzą wątpliwości. Omawiane zagadnienia odniesiemy do praktycznych przykładów z pracy dotyczącej zakończenia kadencji rad.

Ekspertem był Legislator o ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu (Kancelaria Sejmu, Rządowe Centrum Legislacji), ekspert prawa samorządowego. Od 2015 r. prowadzi swoją Kancelarię legislacyjna WZ świadczącą usługi legislacyjne i szkoleniowe. Prowadził zajęcia na aplikacji legislacyjnej oraz podyplomowych studiach z zakresu legislacji na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej. Autor artykułów, webinarów i materiałów poradnikowych na temat legislacji i „Zasad techniki prawodawczej”, które zawsze są wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na dobrze dobrane przykłady i praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Od lat współpracuje z FRDL.

PROGRAM RAMOWY:

1. Kiedy koniec kadencji i co z tego wynika.
2. Rada a koniec kadencji:

 • ostatnia sesja, kiedy możliwa i co może być w jej porządku obrad,
 • proces uchwałodawczy a koniec kadencji – potencjalne zaległości legislacyjne,
 • okołokadencyjne obowiązki przewodniczącego rady,
 • postępowania nadzorcze i sądowe a koniec kadencji rady.

3. Zakończenie działalności komisji:

 • sprawozdania komisji,
 • postępowania w sprawie skarg, wniosków i petycji,
 • działalność kontrolna komisji rewizyjnej.

4. Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji:

 • wygaśnięcie mandatu – którego dnia,
 • ostatnie oświadczenia majątkowe – termin i zakres informacji,
 • jaka dieta na koniec kadencji,
 • uprawnienia z zakresu ochrony stosunku pracy w związku z zakończeniem kadencji.

5. Działalność organu wykonawczego przed i po zakończeniu kadencji:

 • zadania w okresie „międzykadencyjnym”,
 • co z ostatnim raportem o stanie jst.

********************************************************************

FRDL Lublin zrealizowało stacjonarne spotkanie konsultacyjno-warsztatowym w ramach Lubelskiego Forum Samorządowego 

Prowadzenie skutecznych samorządowych kampanii wyborczych

Nadrzędnym celem szkolenia z elementami warsztatu jest przekazanie wiedzy i umiejętności tworzenia dobrych strategii wyborczych, wyboru odpowiedniego rodzaju działań marketingu politycznego, wybierania skutecznej taktyki prowadzenia działań przed, w trakcie i po zakończeniu kampanii wyborczej. Równie ważne jest poznanie przez uczestników mechanizmów rządzących każdą kampanią wyborczą co zwiększy możliwości zdobycia przez nich większej sympatii a w konsekwencji poparcia wyborców. Spotkanie będzie realizowane w formie warsztatów o charakterze interaktywnym, w którym uczestnicy biorą aktywny udział.

Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe miało przygotować do:

 • Samodzielnego przygotowanie dobrej strategii i taktyki wyborczej, atrakcyjnej dla wyborców oraz dziennikarzy.
 • Samodzielnego opracowania i analizy swoich mocnych i słabszych stron.
 • Określenia grupy docelowe wyborców i ułoży odpowiedni, trafiający do nich przekaz. 
 • Uczestnicy ułożą i zastosują skuteczny program wyborczy i plan kampanii.
 • Przygotowanie dobrych wyborczych materiałów informacyjnych, odpowiednio dobranych do każdej grupy docelowej.
 • Opanowania umiejętności do obrony się przed tzw. czarnym PR-em.
 • Poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zorganizowania efektywnie działającego sztabu wyborczego.
 • Zastosowania w praktyce skutecznych i etycznych narzędzi wpływu społecznego.

Cele szczegółowe:

 • poznanie metod analizy swoich mocnych i słabszych stron,
 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności prawidłowej analizy elektoratu,
 • wykształcenie i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem i wygłaszaniem atrakcyjnych prezentacji publicznych,
 • zdobycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych materiałów wyborczych,
 • zdobycie kompetencji w obszarze media relations podczas prowadzenia lokalnych kampanii wyborczych,
 • unikanie najczęściej popełnianych błędów w trakcie lokalnej kampanii wyborczej.

Ekspertem prowadzącym będzie prawnik, trener biznesu i wystąpień publicznych, specjalista ds. komunikacji, wizerunku, marketingu, a także specjalista twórczej resocjalizacji. Major Służby Więziennej w st. spoczynku, właściciel Firmy Consultingowej. Na koncie ma kilkaset nagrań telewizyjnych i radiowych oraz artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracował przy produkcjach filmowych dla BBC, TVP, PR, TVN, Polsat, TTV. Od 2011 do 2022 roku prowadził cykliczne szkolenia rzeczników prasowych oraz kadry kierowniczej, w tym SW. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu telewizyjnych i radiowych wystąpień publicznych, absolwent Akademii Telewizyjnej TVP S.A. 2016 i 2018.

PROGRAM:

Moduł I. Strategia wyborcza kampanii samorządowych

•  Czym jest kampania wyborcza?
•  Zasady prowadzenia kampanii wyborczej. Co można a czego nie w ujęciu prawnym.
•  Czy w ogóle potrzebna jest strategia wyborcza? Czym jest i co gwarantuje.
•  Cel, wartości, misja, wizja i pobudki działań kandydata. Solidny fundament do zbudowania każdej strategii.
•  Badania ilościowe i jakościowe. Łatwy klucz pomocny w wyborze dobrej strategii.
•  Etapy i kluczowe elementy strategii wyborczej.
•  Grupy docelowe w kampanii wyborczej. Marketing polityczny, czyli działaj jak skuteczny  przedsiębiorca.
•  Wsparcie kandydata. Czy jest konieczne? Gdzie oraz u kogo szukać wsparcia?
•  Parę słów o rywalach. Nie lekceważ kontrkandydatów.

Moduł II. Konstruowanie przekazu do wyborców.

•  Tematy kampanii, dobry program wyborczy, silne hasła wyborcze, atrakcyjne bio kandydata, skuteczna autoprezentacja.
•  Plan kampanii wyborczej. Etapy, zadania oraz spójny kalendarz.
•  Organizacja i optymalne zarządzanie zasobami kandydata.
•  Atrakcyjne materiały wyborcze. 12 sprawdzonych, dobrych przykładów.
•  Reklama, sprzedaż a wybory. Skuteczne strategie marketingowe wykorzystywane w kampaniach wyborczych.

Moduł III. Taktyka kampanii wyborczych. Działania na jednym czy wielu frontach ?

•  Kampania bezpośrednia. Skuteczność w czasach powszechnej dygitalizacji.
•  Kampania negatywna. Skuteczność, etyka, obrona przed czarnym PR-em.
•  Kampania celowana. Przekaz do konkretnych grup i środowisk.
•  Kampania medialna. Jak zjednać sobie media i maksymalnie wykorzystać ich siłę.
•  Kampania internetowa. Czy warto promować się wszędzie? Jak optymalnie wykorzystać możliwości i zasoby sieci.
•  Budowanie swojego publicznego wizerunku.
•  Najczęstsze błędy popełniane  podczas przygotowania i prowadzenia kampanii wyborczej.

*******************************************************************************

FRDL Lublin zrealizowała online szkolenie 20 lutego 2024r. we współpracy z Podkarpackim Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Standardy ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych, realizujących zdania zlecone przez administrację samorządową

Ekspertem był doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, zarządzania edukacją, prawa pracy i finansów. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, w tym systemu oświaty, dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, instytucji kultury i pomocy społecznej a także dla firm i instytucji szkoleniowych.

W związku z nowym zagadnieniem pt. „Standardy ochrony małoletnich” wprowadzonym ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym pojawił się obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Obowiązek dotyczy m.in. placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych. To pierwszy taki program w Polsce. W związku z charakterem działań organizacji pozarządowych, mając na uwadze pracę z dziećmi konieczne jest wzmocnienie ochrony ich bezpieczeństwa.

Na stronie https://standardy.fdds.pl/baza-wiedzy  dostępny jest podręcznik pt. „Standardy ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych” a w nim przykładowy wzór Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Wszystkie organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje finansowe w formie „Małych grantów”, oferty z własnej inicjatywy, bądź biorące udział w otwartych konkursach ofert, prowadzące działalność oświatową opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023 r., poz.1606) w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.

Brak wprowadzonej Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem może skutkować odmową przyznania środków pieniężnych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych, których odbiorcą są dzieci do 18 roku życia.

******************************************************************************

FRDL Lublin zrealizował online szkolenie 12 stycznia 2024r. we współpracy z Podkarpackim Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Konkursy ofert na 2024 r. oraz realizacja zadania zleconego w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych

Ekspert prowadzący zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO

***************************************************************************************************************

SPOTKANIA W RAMACH FORUM SAMORZĄDOWEGO W 2023 ROKU

FRDL Lublin zrealizował online szkolenie 8 grudnia 2023r. we współpracy z Podkarpackim Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Działalność odpłatna organizacji pozarządowych a współpraca finansowa z samorządem lokalnym

Ekspertem był Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

********************************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizował online szkolenie 14 listopada 2023r. w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli jak prawidłowo przygotować postępowanie konkursowe.

Ekspertem był Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

********************************************************************************************

FRDL Lublin zrealizowała stacjonarną sesję szkoleniowo-konsultacyjną w dniu 27 października 2023r. 

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych - nowe obowiązki administracji publicznej od 10 grudnia 2023 roku

CELE I KORZYŚCI:
• Zdobycie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących doręczeń elektronicznych i ich wpływu na prowadzenie postępowania administracyjnego.
• Dowiecie się, jak wdrożyć nowy system w kontekście ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Nauczycie się, jak zautomatyzować procesy doręczania, oszczędzając cenny czas i zasoby.
• Zdobędziecie praktyczną wiedzę jak obsługiwać system eDoręczenia.
• Poznacie zasady administrowania systemem w Modułach Uprawnień i Ustawień.
• Uzyskacie odpowiedzi na pytani i wskazówki z zakresu wdrożenia doręczeń elektronicznych.

Informacje o wykładowcy: Ekonomista, informatyk, coach, trener, nauczyciel akademicki. 33 lata praktyki w administracji rządowej i ponad 15 lat współpracy z administracją samorządową. Analityk biznesowy systemu klasy eZD, wdrożeniowiec. Ekspert dokumentowania zadań realizowanych w administracji. Od 15 lat - wdrażanie systemów zarządzania dokumentacją, szkolenia z elektronicznego obiegu i zarządzania dokumentami, w tym z obsługi systemów, tworzenia procedur związanych z obiegiem dokumentów w organizacji, instrukcji kancelaryjnej, archiwistyki, redagowania pism urzędowych, obsługi Platformy ePUAP, ochrony danych osobowych.

********************************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL zrealizował ONLINE szkolenie 6 lipca 2023r. w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski

Zbiór problematycznych zagadnień związanych z organizacją i działaniem jednostek sektora samorządowego: osób prawnych, jednostek budżetowych/zakładów budżetowych (CUW) oraz ich finansowaniem

Podczas spotkania w ramach Forum poruszono m.in. kwestie dot. przeznaczenia przez ww. podmioty środków na świadczenia związane z realizacją zadań na rzecz odbiorców, zwłaszcza działań inwestycyjnych (majątkowych) i ich opodatkowanie, w tym podatkiem VAT. Pozyskiwanie określonych dochodów i ich rozliczanie - problem.

Ekspertem spotkania był wieloletni praktyk administracji skarbowej, w tym Naczelnik USkarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz UE w Krakowie. Dyplomowana księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, Autorka i współautorka pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych, ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak również pracowników RIO, NIK, sądów, ministerstw.

********************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowało online szkolenie 7 lipca 2023r. w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi – programowanie, zlecanie i rozliczanie zadań zleconych.
Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Projekt Building Bridges.

Eksperci:
Łukasz Waszak
, prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Łukasz Cieśliński, Wiceprezes Zarządu, Pracownia Pozarządowa.
Jolanta Turalska, opiekun projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities w województwach świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim.


FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Forum Pomocy Społecznej zrealizował online szkolenie 12 czerwca 2023r. 

Zmiany „covidowe” w świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej oraz nowelizacja specjalistycznych usług opiekuńczych

Ekspertem spotkania był specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Ramowy program spotkania:

1. Zmiany w świadczeniach opiekuńczych:
2. Uchylenie art. 15 h ustawy covidowej, a projektowane uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego:

3. Przyznawanie usług opiekuńczych w pomocy społecznej - nowelizacja dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Przepisy przejściowe, służące wdrożeniu przepisów nowelizowanych ustaw.


FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizował online szkolenie 27 kwietnia 2023r. ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Zlecanie przez JST zadań w trybie „zdrowia publicznego”. Aktualności z zakresu przekazywania dotacji dla organizacji pozarządowych.

Ekspertem był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online szkolenie 22 maja 2023r. w ramach Forum Kadrowego JSFP

Pracownik pod lupą, czyli metody kontroli pracownika

Cele i korzyści z udziału w sesji szkoleniowo-konsultacyjnej: zostały omówione różnego rodzaju formy nadzoru i kontroli pracownika, w tym:

 • kontrola na obecność w organizmie alkoholu i podobnie działających środków,
 • kontrola pracy zdalnej, które w ostatnim czasie są szeroko dyskutowane z uwagi na planowane wprowadzenie tych form kontroli do Kodeksu pracy.

Ekspertem prowadzącym spotkanie był doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizował online szkolenie 4 kwietnia 2023r. w ramach Forum Kadrowego JSFP

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki

Cele i korzyści z udziału w sesji szkoleniowo-konsultacyjnej:

Zapoznanie uczestników z praktyką Prezesa UODO i sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Przedstawienie interpretacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. Poznanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wiedza na temat polityk, procedur, dokumentacji i rozwiązań organizacyjnych służących ochronie danych osobowych.

Ekspertką prowadzącą spotkania była doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika „ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i ODO na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ODO, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.


FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zrealizowali online szkolenie 15 marca 2023r. w ramach Forum Kadrowego JSFP

Tworzenie i aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w JSFP. Regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje.

W związku z ostatnimi licznymi zamianami przepisów prawa pracy konieczna jest analiza i aktualizacja wewnątrz zakładowych źródeł prawa pracy. Podczas marcowej sesji forum, którą realizowano w formie warsztatowej krok po kroku omówiono regulaminy w tym regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS, procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, instrukcji rozliczania podróży służbowych, regulaminów bhp. Wszystkie zagadnienia zostały omówione na konkretnych przykładach i dokumentach, które uczestnicy otrzymali w ramach materiałów szkoleniowych.

Ekspertem spotkania był prawnik, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

 

**************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizował online spotkanie 22 lutego 2023r. w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Konkursy ofert na 2023 r. oraz realizacja zadania zleconego w pytaniach i odpowiedziach

Ekspertem był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

*********************************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z FRDL MISTiA zrealizowali dodatkowe online szkolenie w dniu 24 lutego 2023r. w ramach Lubelskiego Forum Premium

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023r.

Ekspertem spotkania była licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania. Obszary specjalizacji: rachunkowość i finanse, podatki, ubezpieczenia, problematyka kadrowa, prawo gospodarcze, prowadzenie przedsiębiorstw.

****************************************************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z FRDL POST zrealizowali online szkolenie 24 stycznia 2023r. 

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp 

Ekspertem spotkania był - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Pań-stwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy oraz biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowa-nia pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

*******************************************************************************

SPOTKANIA W RAMACH FORÓW SAMORZĄDOWYCH W 2022 ROKU

FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Kadrowo-Płacowym JSFP 
zrealizował online szkolenie 17 listopada 2022r. 

Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach

Ekspertem spotkania była prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania osób fizycznych, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo specjalistą w sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, a następnie – po złożeniu egzaminu państwowego – inspektorem pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiła się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi. W działalności kontrolnej koncentrowała się natomiast na problematyce czasu pracy oraz naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy.

PROGRAM
1) W jakiej formie/postaci ustalane będzie miejsce wykonywania pracy zdalnej? W jakiej formie/ postaci będzie odbywała się zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej? Czy w przypadku zmiany miejsca konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów formalnych? 
2) Czy pracodawca może wdrożyć jedynie okazjonalną pracę zdalną? 
3) Czy pracodawca może odmówić pracownikowi okazjonalnej pracy zdalnej, czy musi to odpowiednio uzasadnić? 
4) Jak należy rozumieć planowany limit dni okazjonalnej pracy zdalnej? Jaki będzie skutek udzielenia pracownikowi, na jego wniosek, dodatkowych dni pracy zdalnej? 
5) Czy pracodawca może elastycznie opisać zasady dotyczące wykonywania pracy zdalnej, np., że pracownik musi być w biurze od 1 do 3 dni w biurze (wg. wyboru pracownika)? 
6) Jeśli pracownik z grupy uprzywilejowanej (np. rodzic dziecka do 4 roku życia) będzie pracował zdalnie i wystąpi usterka np. wyłączony zostanie prąd. Czy można wymagać aby taki pracownik kontynuował pracę z siedziby pracodawcy? Jak powinno wyglądać postępowanie w takiej sytuacji? 
7) W jaki sposób ustalić ekwiwalent / ryczałt należny za wykonywanie pracy zdalnie? Czy kwota może być stała czy musi być uzależniona od liczby dni przepracowanych zdalnie w miesiącu lub od innych okoliczności? 
8) Czy można w porozumieniu z pracownikiem, które określa wymiar pracy zdalnej zawrzeć informację, że pracodawca w uzasadnionych wypadkach może nakazać pracownikowi obecność w biurze? 
9) Czy jest dopuszczalne podpisanie porozumienia z pracownikiem aby nie wypłacać ekwiwalentu/ ryczałtu, o których stanowią projektowane przepisy? 
10) Czy pracodawca może wskazać pracownikom konkretne dni tygodnia (np. czwartek i piątek), w których pracownicy mogą wnioskować o pracę zdalną? W pozostałe dni obowiązywałaby praca w biurze. 
11) W jakiej dokumentacji przechowywać polecenie pracy zdalnej i jej rozliczenie? W rozliczeniu czasu pracy czy w aktach osobowych - części B? 
12) Czy praca zdalna będzie przysługiwać obojgu rodzicom dziecka do 4 roku życia (i inne przypadki określone w projekcie), czy taki wniosek może złożyć tylko jeden z rodziców? 
13) Jak należy ocenić sytuację, w której pracownik odmówi pracodawcy wykonania polecenia pracy zdalnej, powołując się na brak możliwości technicznych lub lokalowych? 
14) Czy możliwe będzie, by pracodawca w żadnym wypadku nie wyrażał zgody na pracę zdalną? 
15) Jak rozumieć, w przypadku pracy administracyjno-biurowej, niezbędne materiały i narzędzia? 
16) Czy w związku z przekazaniem materiałów i narzędzi pracy pracownikom należy podpisać z pracownikami umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie? 
17) Jak wcześnie trzeba poinformować pracownika o planowanej kontroli stanowiska pracy zdalnej? 
18) Czy pracownik może odmówić przeprowadzenia kontroli w określonym czasie? 
19) Czy pracodawca może kontrolować pracownika poprzez wykorzystania kamerki? Czy podczas pracy zdalnej pracodawca może wymagać od pracownika, żeby kamera komputera była uruchomiona przez cały czas? 
20) Czy można zobowiązać pracownika do tego aby przeprowadził wstępnie ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy zdalnej (na wzorze przygotowanym przez pracodawcę)? 


FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL zrealizował online spotkanie 23 listopada 2022r. w ramach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

27 pytań Prezesa UODO w kontekście działań IOD w JST oraz innych komunalnych jednostkach organizacyjnych

Ekspertkami spotkania były
1) doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. oraz redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert”. Członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym” 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. 
2) radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń  

PROGRAM SPOTKANIA:

1. Podstawa prawna, zakres i cel działań weryfikacyjnych – o co powinien zadbać IOD;
2. Jak wyznaczyć obszary wykazywania zgodności funkcjonowania działań IOD z RODO;
3. Jak zadbać o bieżące funkcjonowanie IOD, żeby móc wykazać zgodność działania z RODO;
4. Jak wykazać wyznaczenie IOD, jego prawidłowy dobór i usytuowanie organizacyjne;
5. Jak wykazać brak konfliktu interesów w zakresie powierzonych i realizowanych zadań;
6. Jak wykazać współpracę z IOD administratora i jego personelu;
7. Jak wykazać zakres i prawidłowość wykonywania zadań przez IOD;
8. Jak zabezpieczyć interesy IOD, który wykonuje zadania dla wielu podmiotów;
9. Plan pracy i inne sposoby dokumentowania wykonywania funkcji przez IOD;
10. Zespół IOD;
11. Na co zwrócić uwagę na wypadek Kontroli Prezesa UODO;
12. Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia niewykonywania zadań IOD zgodnie z RODO.


FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Kadrowo-Płacowym JSFP
zrealizował online szkolenie w dniu 10 listopada 2022r. 

Zmiany w wynagrodzeniach od lipca 2022 i stycznia 2023 oraz w zasiłkach

Ekspertem spotkania była licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania. Obszary specjalizacji: rachunkowość i finanse, podatki, ubezpieczenia, problematyka kadrowa, prawo gospodarcze, prowadzenie przedsiębiorstw.


FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL zrealizowała online spotkanie 27 października 2022r. w ramach Forum Zamówień Publicznych

Aktualne zagadnienia dotyczące Zamówień Publicznych

Ekspert spotkania specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).


FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Kadrowo-Płacowym JSFP zrealizowała online szkolenie 20 października 2022r. 

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp
W czasie spotkania prowadzący podejmie próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.

Ekspertem spotkania był doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

Cele i korzyści:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 13 października 2022r. we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej

Dodatkowa subwencja na podwyżki, standardy specjalistów i zmianę awansów zawodowych a aktualizacja stawki dotacji w październiku z elementami warsztatów w arkuszu kalkulacyjnym

Ekspertka spotkania przez 7 lat pracowała w MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego zrealizowała online spotkanie 21 września 2022r. w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi

Rozliczenie zadań realizowanych w 2022r., w tym rezultatów i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ekspert zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.


FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Kadrowo-Płacowym JSFP złealizowała online spotkanie 15 września 2022r. 

Przybliżenie przepisów, które będą wprowadzone do kodeksu pracy w związku z obowiązkiem implementacji dyrektyw w sprawie:

 • przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152);
 • równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158);
 • ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (2019/1937).

Ekspertem spotkania był doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.


FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL zrealizowała online spotkanie 25 sierpnia 2022r. w ramach Forum Zamówień Publicznych

Cywilistyczne aspekty waloryzacji umów w kontekście sytuacji gospodarczej. Klauzula rebus sic stantibus a umowy o zamówienia publiczne

Ekspertem spotkania była radca prawny z kancelarii SMW LEGAL Stolarski i Współpracownicy S.K.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu podmiotom gospodarczym, instytucjom kultury, kościelnym osobom prawnym i organizacjom pozarządowym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. W swojej karierze kierował m.in. samorządową instytucją kultury oraz samorządowym zakładem budżetowym.

Rząd chce ratować inwestycje - pracuje nad ustawową waloryzacją kontraktów. Tak złej sytuacji na rynku nie było od dawna. Na skutek inwazji rosyjskiej na Ukrainę przedsiębiorcy stanęli przed problemem nagłego wzrostu cen materiałów i surowców. Wpływa to na obniżenie rentowności  zawartych kontraktów w procesie udzielania zamówień publicznych. Z powodu szybujących w górę kosztów realizacja wielu inwestycji staje pod znakiem zapytania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje więc nad przepisami przewidującymi waloryzację niektórych kontraktów w ramach zamówień publicznych. Tymczasem przedsiębiorcy chcą, by objęła ona wszystkie typy umów. Trwają prace nad przepisami o waloryzacji. Zmiany, które planuje wprowadzić ministerstwo, będą dotyczyć wszystkich kategorii umów, tzn. usług, dostaw i robót budowlanych. By móc rozszerzyć katalog umów, także planują znowelizować ustawę prawo zamówień publicznych.
Klauzula rebus sic stantibus możliwa w zamówieniach publicznych i o tym również porozmawiamy z ekspertem spotkania. W orzecznictwie zapadłym na gruncie poprzedniej ustawy wskazano, że nie ma przeszkód do stosowania klauzuli rebus sic stantibus w umowach dotyczących zamówień publicznych. Nie stanowi takiej przeszkody również art. 144 ust. 1 p.z.p., analogicznie odnieść można to do art. 455 ust. 1 pkt 4 p.z.p. choćby dlatego, że reguluje materię umownych modyfikacji treści zobowiązania i kierowany jest do stron.


FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Kadrowo-Płacowym JSFP zrealizowała online spotkanie 30 sierpnia 2022r. 

Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników

Ekspertem spotkania był radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.


FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL zaprasza zainteresowanych na online spotkanie 30 sierpnia 2022r. w godz. 9:00-12:00 w ramach Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Naruszanie wizerunku w sieci i w mediach społecznościowych

Ekspertem spotkania była doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. oraz redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert”. Członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym” 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. 


FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zrealizował online spotkanie , które odbędzie się dnia 27 lipca br. 

Udostępnianie informacji publicznej zgodnie z RODO

Ekspertem spotkania była radczyni prawna, specjalistka z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. 


FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych zrealizował online spotkanie 3 sierpnia 2022r. 

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - stan obecny, plany

Ekspertem spotkania był prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowa