SPOTKANIA W RAMACH FORUM w 2023r.

25 września => Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku

2 października => Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów.

Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy działów kadrowo-płacowych i administracyjno-organizacyjnych gmin, miast, powiatów woj. lubelskiego oraz ich jednostek podległych

FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zaprasza na online sesję konsultacyjno-szkoleniową 25 września 2023r. w godz. 10:00-14:30

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku

Cele i korzyści z udziału w sesji szkoleniowej:

 •  Omówienie wpływu zmian przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku na prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności na prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
 • Omówienie wzorów dokumentów, których stosowanie wymuszone zostało nowelizacjami przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku
 • Z uwagi na ilość zmian przepisów i ich istotę ważne, by od początku stosowania zmian prawidłowo interpretować przepisy i prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • ​​​​​​​Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy mają możliwość konsultacji z ekspertem problemowych zagadnień.

Ekspertką prowadzącą spotkanie będzie prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

PROGRAM:

 1. Jak wprowadzenie pracy zdalnej przełożyło się na zakres dokumentacji pracowniczej prowadzonej oddzielnie dla każdego pracownika?
 2. Jakie dokumenty muszą być przechowywane przez pracodawcę i gdzie, w razie dopuszczenia jedynie okazjonalnej pracy zdalnej?
 3. Czy w przypadku każdego dnia okazjonalnej pracy zdalnej konieczne jest składanie odrębnego wniosku oraz wymaganych przepisami prawa oświadczeń?
 4. Czy zdalna kontrola pracownika wykonującego okazjonalną pracę zdalną wymusza dokumentowanie kontroli?
 5. Jak dopuszczenie postaci elektronicznej składania wniosków przez pracowników przełoży się na prowadzenie papierowych akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy.
 6. Nowa treść umowy o pracę i jej znaczenie dla pracodawców samorządowych.
 7. Sposób formułowania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia.
 8. Sposób przekazywania pracownikowi rozbudowanej treści informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia.
 9. Dokumentacja wymuszona zmianą przepisów Kodeksu pracy, które dotyczą pewnych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. Gdzie mają być przechowywane wnioski pracowników o zmianę rodzaju umowy o prace lub zmianę rodzaju pracy?
 10. W jaki sposób powinno być dokumentowane korzystanie przez pracownika ze zwolnienia w związku z działaniem siły wyższej? W jaki sposób korzystanie z tego uprawnienia wpłynie na treść świadectwa pracy.
 11. Gdzie powinny być przechowywane inne wnioski pracowników, np. o urlop opiekuńczy lub elastyczną organizacje pracy?
 12. Jak korzystanie z urlopu opiekuńczego lub elastycznej organizacji pracy wpłynie na treść ewidencji czasu pracy pracownika?
 13. Jak korzystanie z urlopu opiekuńczego lub elastycznej organizacji pracy wpłynie na treść świadectwa pracy?
 14. Czy nieprawidłowa treść wniosków o urlop opiekuńczy lub elastyczną organizacje pracy będzie mogła być uznana za wykroczenie przeciwko prawom pracownika?
 15. Nowe rozporządzenie ws. wniosków pracowników o korzystanie m.in. z uprawnień do urlopu rodzicielskiego, obniżenia wymiaru czasu pracy i jego wpływ na prowadzenie przez pracodawców dokumentacji pracowniczej.

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Kadrowo-Płacowego/osób oddelegowanych: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych z woj. lubelskiego: 339 zł.,
przy zgłoszeniu do 31/08 – 299 zł.

***********************************************************************

FRDL Lublin we współpracy z FRDL Centrum Mazowsze zaprasza na online sesję konsultacyjno-szkoleniową 2 października 2023r. w godz. 10:00-14:30

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym,  a prywatnym rodziców i opiekunów

Cele i korzyści z udziału w sesji szkoleniowej podczas której dowiemy się:

 • Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów opiekuńczych?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowodowało wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
 • Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem w okresie przejściowym?
 • Na jakich zasadach można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?

• Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy mają możliwość konsultacji z ekspertem problemowych zagadnień.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

PROGRAM:
1. Urlop wypoczynkowy

• Pierwszy urlop. 
• Ustalanie wymiaru:
- staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy,
- wymiar etatu a wymiar urlopu,
- urlop uzupełniający,
- zmiana etatu a wymiar,
- wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców.
• Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP).
• Urlop proporcjonalny.
• Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP).
• Planowanie urlopu:
- kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP),
- podział na części (art. 165 KP),
- przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP) - odwołanie z urlopu.
• Urlop na żądanie.
• Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, oj-cowskim).
• Szczególne regulacje urlopowe: urlop pracownika młodocianego, pracownicy niepełnosprawni, pra-cownicy tymczasowi.
• Zagadnienia szczególne:
- urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kon-trolnych badań lekarskich,
- zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu  ,
- przestój a urlop wypoczynkowy,
- urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego.
• Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
2. Urlop bezpłatny
a. Dwa tryby: na wniosek pracownika, z inicjatywy pracodawcy.
b. Wpływ na uprawnienia pracownicze.
3. Inne urlopy
a. Urlop szkoleniowy: komu przysługuje i jaki jest jego wymiar, z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika.
b. Urlop doktoranta: przesłanki nabycia prawa do urlopu, fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia.
4. Zwolnienia od pracy
• Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
- przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia),
- przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika),
- czy urlop okolicznościowy przysługuje: na ślub zakonny dziecka, pogrzeb babci/dziadka małżon-ka, byłego małżonka, teściowej/teścia byłego małżonka,
- sposób usprawiedliwienia,
- wynagrodzenie za czas zwolnienia. 
• Dni wolne na poszukiwanie pracy.
5. Urlopy związane z rodzicielstwem 
a. Macierzyński: katalog osób uprawnionych, podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami.
b. Rodzicielski: podział uprawienia pomiędzy rodzicami, łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar.
c. Wychowawczy: maksymalny wymiar i termin wykorzystania, obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego: ochrona trwałości stosunku pracy, wpływ na wymiar urlopu wypoczynko-wego.
d. Ojcowski: zasady korzystania, śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego.
e. 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia:
- podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
- korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich.
6. Dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158) 
a. Jakie zmiany spowodowało wdrożenie dyrektywy w zakresie: urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego.
b. Na czym polega: urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
7. Podsumowanie. Dyskusja.

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Kadrowo-Płacowego/osób oddelegowanych: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych z woj. lubelskiego: 339 zł.,
przy zgłoszeniu do 8/09 – 299 zł.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem, e-materiały,  e-certyfikat wg indyw. zgłoszeń. 

********************************************************************

Forum Kadrowo-Płacowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych Województwa Lubelskiego będzie stanowiło platformę współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania w danej sferze.
Fora Kadrowo-Płacowe działające przy FRDL zrzeszają przedstawicieli gmin i powiatów oraz jednostek podległych, zainteresowanych tematyką kadrowo-płacową, w ramach naszego Forum będą to osoby pracujące w JSFP województwa lubelskiego.
Podstawowy cel Forum realizowany będzie poprzez systematyczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.
Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne odbywać się będą dwa razy na kwartał (stacjonarne lub online), stanowiąc doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy będą wynikać z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum będą systematycznie podnosić swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowo-konsultacyjnych. 
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/najblizsze-spotkania-forum-6

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, Statutem Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa mailem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji Inaugurującej Forum Kadrowo-Płacowe JSFP Województwa Lubelskiego. 
Udział w Konferencji Inaugurującej w dniu 13 czerwca br. nie wiążę się z przystąpieniem do Forum.

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego, 
e-mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl, tel. +48502525121
Małgorzata Jaszczyńska, Koordynator Lubelskiego Forum Kadrowo-Płacowego, 
e-mail: malgorzata.jaszczynska@frdl.org.pl, tel. +48815326440