SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ 2022

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 28 marca 2022r.

Zasady organizacji opieki przedszkolnej i nauki szkolnej dla uczniów, przybywających z Ukrainy. Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół i przedszkoli

Ekspertem na spotkaniu był trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Ramowy program spotkania:

 1. Założenia ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dotyczące obszaru edukacji i opieki przedszkolnej.
 2. Specjalne rozwiązania dla uczniów, którzy trafili do Polski w związku z rosyjską agresją, obowiązujące od 24 lutego 2022 r.
 3. Planowane, w zapisach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ustawa z dnia 12 marca 2022 r.), dodatkowe środki w 2022 r., pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ze skutkiem wstecznym od 24 lutego b.r. na edukację w szkołach i przedszkolach dzieci, przybywających z Ukrainy.
 4. Możliwość tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć (w tym również w zakresie oddziałów przedszkolnych) - przyporządkowanie organizacyjne szkołom już funkcjonującym bez konieczności wprowadzania zmian w sieci szkolnej.
 5. Zasady przyjmowania obcokrajowców w trakcie roku szkolnego, szczególnie w obecnej sytuacji inwazji wojennej. Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do polskich szkół i przedszkoli- przykłady wymaganej dokumentacji.
 6. Przyjmowanie dzieci/uczniów z Ukrainy, którzy nie posiadają wymaganej dokumentacji dotyczącej przebiegu dotychczasowego kształcenia (świadectw) - działania szkoły w zakresie przyporządkowania uczniów do poszczególnych klas. Oświadczenia rodziców/opiekunów - przykład danych w oświadczeniu rodzica/opiekuna.
 7. Dokumentowanie i ewidencjonowanie uczniów obcokrajowców w Systemie Informacji Oświatowej, stosownie do zmodernizowanej formuły instrukcji – analiza przykładowych wpisów do SIO.
 8. Przyporządkowanie uczniów do istniejących klas/oddziałów w szkole bez zmian organizacyjnych w zatwierdzonej organizacji szkoły.
 9. Decyzja organu prowadzącego dotycząca wskazania szkoły i klasy dla uczniów, w przypadku niemożności przyjęcia dziecka do szkoły, w obwodzie której zamieszkują uczniowie przybyli z Ukrainy.
 10. Dostęp przybywających z Ukrainy dzieci i uczniów do środków i materiałów edukacyjnych.
 11. Zasady tworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach w poszczególnych etapach kształcenia. Cele oddziału przygotowawczego - wymóg zatrudnienia kadry zgodnie z kwalifikacjami.
 12. Możliwość zatrudniania dodatkowych osób ze znajomością języka ukraińskiego, ewentualnie rosyjskiego - zasady, wymiar godzin, forma wykonywania czynności pomocy nauczyciela.
 13. Dodatkowe wsparcie dla uczniów z Ukrainy - decyzja dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzaje i formy zajęć adaptacyjnych.
 14. Zadania dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczące indywidualnych zajęć specjalistycznych dla uczniów przybywających z Ukrainy - wywiad, diagnoza zespołu specjalistów szkolnych, zakres świadczonej pomocy, wynikającej z indywidualnych potrzeb aklimatyzacyjnych w środowisku szkolnym polskiej szkoły/przedszkola.
 15. Możliwość zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu do szkół i przedszkoli (do miejsca kształcenia) uczniów z Ukrainy.
 16. Analiza przykładów najczęstszych potrzeb/problemów zgłaszanych do gmin, szkół i przedszkoli przez organizatorów pomocy dzieciom, przybywającym z kraju objętego wojną.
 17. Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska szkoły/przedszkola przyjaznego dzieciom/rodzinom przybywającym z Ukrainy.
 18. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

******************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 19 stycznia 2022r.

Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Ekspertem na spotkaniu była  specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z wieloletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

Program spotkania:

 1. Publiczne placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego).
 1. Wychowanie przedszkolne – przykład dokumentu.
 2. Przyjęcie dziecka Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do placówek wychowania przedszkolnego.
 3. Organy odpowiedzialne za realizację procedury rekrutacyjnej i ich zadania: zadania organu prowadzącego, zadania dyrektora, zadania komisji rekrutacyjnej.
 4. Wniosek o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego – przykład dokumentu oraz wymagane załączniki.
 5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do placówek wychowania przedszkolnego – przykład zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 6. Deklaracja o kontynuowaniu do placówki wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.
 7. Kryteria pierwszego i drugiego etapu naboru do placówek wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem wskazań orzecznictwa sądowego.
 8. Tryb powołania oraz praca komisji rekrutacyjnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – z wzorami dokumentów.
 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym zasady ich ogłaszania.
 10. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej – procedura i terminy.
 11. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych placówkach wychowania przedszkolnego.
 12. Konsekwencje zaniechania wskazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom, które nie otrzymały miejsca w wybranym przedszkolu.
 13. Ustawowe zobowiązanie do przeprowadzenia otwartego konkursu dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania udostępnienia miejsc przedszkolnych – przy braku miejsc w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.
 14. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego.
 15. Najczęstsze nieprawidłowości występujące w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Publiczne szkoły podstawowe.

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.
 2. Organy odpowiedzialne za realizację naboru - zadania organu prowadzącego, dyrektora oraz komisji rekrutacyjnej.
 3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej - elementy zgłoszenia oraz wymagane załączniki.
 4. Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej – przykład dokumentu oraz wymagane załączniki.
 5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
 6. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych – z uwzględnieniem orzecznictwa.
 7. Praca komisji rekrutacyjnej - z wzorami dokumentów.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym zasady ich ogłaszania.
 9. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej – procedura i terminy.
 10. Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
 11. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
 12. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych szkołach podstawowych.
 13. Miejsce realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w przypadku niezorganizowania oddziału danej klasy w szkole obwodowej.
 14. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych.

***********************************************************************************************************

SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ 2021

FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim oraz Podkarpackim Forami Oświaty Samorządowej zrealizował w dniu 6 grudnia br. spotkanie szkoleniowe

FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI I OPINIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROWADZĄCA: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych. Edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji. Wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N

Planowane zagadnienia:

1. Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów?
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- wdrażanie i finansowanie.
3. IPET- jak go napisać oraz kiedy i jak realizować?
4. Rola wizytatora w ocenianiu IPET-u.
5. Rola dyrektora we wdrażaniu IPET-u.
6. Rola samorządu w finansowaniu IPET-u.
7. Sprawy sporne w organizacji i finansowaniu zajęć rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli jak nie utonąć w nadmiarze wydatków i poradzić sobie z argumentacją kuratoriów?


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 17 listopada 2021 r.

Inwentaryzacja za 2021 rok w jednostkach oświatowych w dobie pandemii koronawirusa

Ekspert: ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Proponowany program spotkania:

1. Cel i terminy inwentaryzacji
2. Metody inwentaryzacji
3. Inwentaryzacja a COVID 19
3.1 Inwentaryzacja środków trwałych oddanych do osobistego użytku pracownikom pracującym w trybie zdalnym
3.2 Weryfikacja sald zamiast potwierdzenia sald - zmiana metody inwentaryzacji z powodu COVID-19 3.3 Weryfikacja sald zamiast spisu z natury zapasów z powodu COVID-19
4. Częstotliwość inwentaryzacji
5. Spis z natury
6. Potwierdzenie salda
7. Weryfikacja
7.1 Porównanie stanu zasobu nieruchomości
8. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji oraz wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
9. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej
10. Pola spisowe
10.1 Inwentaryzacja kasy
11. Znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych
12. Dokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji
13. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych jednostki
14. Arkusze spisu z natury
15. Postępowanie poinwentaryzacyjne
16. Osoby odpowiedzialne
17. Likwidacja składników majątkowych
18. Rozliczenie się z mienia jednostki
19. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych


 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji zrealizowali spotkanie szkoleniowe w ramach Forum Oświaty Samorządowej 10 listopada 2021 r. 

Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. Rozliczenie roczne za 2021 rok i plany na następny rok.

Ekspert prowadzący przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienia kształcenia specjalnego uczniom, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadząca w praktyczny sposób przedstawi jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podczas części warsztatowej wskaże jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także podpowie w jaki sposób należycie przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 25 października 2021 r.

Odpowiedzialność samorządu za nadzór nad poprawnością danych w SIO - ostateczna weryfikacja danych do subwencji na 2022 rok.

Ekspert przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 14 września 2021 r. 

 Zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego w SIO.
Analiza projektowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe dotyczących kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych,  w tym:

a) Procedura odwołania dyrektora szkoły w przypadku braku realizacji w wyznaczonym
terminie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

b) Nowe zasady powoływania oraz pracy komisji konkursowej prowadzącej postępowanie na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej, w tym przypadek szkoły nowo utworzonej.

c) Wprowadzenie wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy odwołaniu dyrektora szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

d) Inne zmiany. 

Ekspertką spotkania była specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty, przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 5 lipca 2021r.

Jakie wydatki mogą być rozliczane z dotacji udzielanej publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom

Ekspertem była osoba, która przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Szczegółowy program spotkania:

1. Warunki otrzymania dotacji – podanie planowanej liczby uczniów do 30 września oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września.
2. Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli.
3. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej.
4. Zasady wydatkowania dotacji:
a) Wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja.
b) Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia.
c) Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach.
d) Wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe: jakie środki trwałe nie mają limitu, ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
e) Wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
f) Wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe.
g) Wydatkowanie dotacji na remonty: remont a inwestycja, co można sfinansować z dotacji, przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury.
h) Wydatkowanie dotacji z różnych kont i płatności gotówką.
i) Praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.
5. Wczesne wspomaganie rozwoju:
a) Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR.
b) Prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju.
6. Kształcenie specjalne. Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawidłowe wydatkowanie dotacji. Wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne. Wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole.
7. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki.
8. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 23 czerwca 2021r. 

Najważniejsze zmiany wpływające na finansowanie oświaty w najbliższych latach

Ekspertka przez 7 lat była pracownikiem MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Kierunki tematyczne programu;

Zmniejszenie się liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w latach 2022-2023. Konsekwencje dla wydatków i wysokości subwencji oświatowej dla gmin.
Przejście zwiększonej liczby uczniów przez szkoły ponadgimnazjalne. Przygotowanie się do okresowej zmiany w organizacji szkół przez powiaty.
Środki na zajęcia dodatkowe po COVID-19.
Dyskusja, odpowiedzi na kwestie problemowe.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej 
zrealizowali 27 maja  2021 r. spotkanie szkoleniowe

Plany działania na rzecz poprawy dostępności w jednostkach oświatowych

Ekspertem był - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Planowany program:

1. Plan działania na rzecz poprawy dostępności – zadania koordynatora.
2. Kto powinien sporządzić plan? Koordynator a zespoły dostępności.
3. Rodzaje planów działania.
4. Jak napisać plan działania? Co powinien obejmować? Omówienie planu krok po kroku.
5. Termin na sporządzenie planu.
6. Jaki okres obejmuje plan działania?
7. Budżet a plan działania.
8. Aktualizacja planów działania.
9. Plan działania a analiza dostępności
10. Dyskusja, odpowiedzi na kwestie problemowe. 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 8 kwietnia 2021 r. 

Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami, w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy, prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Ekspert: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty, przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.

Program:

1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami, w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy, prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.
2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szczególny przypadek obliczanie PKD dla innych form wychowania przedszkolnego.
3. Pojęcie wydatków bieżących przyjęte do obliczeń PKD.
4. Statystyczna liczba uczniów.
5. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji.
6. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, uczniów niepełnosprawnych oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności.
7. Stosowanie regulacji art. 43 ust 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do aktualizacji kwot rozliczeń pomiędzy gminami.
8. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami dotyczące uczniów niebędących mieszkańcami gminy:
=> w przypadku prowadzenia placówki wychowania przedszkolnego przez gminę,
=> w przypadku dotowania placówki wychowania przedszkolnego przez gminę.
9. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Dyskusja, odpowiedzi na kwestie problemowe.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim i Świętokrzyskim Forami Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 11 marca 2021 r. 

Zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola przez organ prowadzący. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse placówki oświatowej i jst.

Ekspert spotkania: przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Program:

 1. Uwarunkowania prawne. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
 2. Oddziały i ich wielkość:
  • przedszkole,
  • klasy I-III szkół podstawowych,
  • integracyjne,
  • specjalne,
  • sportowe.
 3. Oddziały łączone.
 4. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela?
 5. Ramowe plany nauczania:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia w ramach kkz,
  • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
  • doradztwo zawodowe,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  • godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
 6. Nauczanie indywidualne.
 7. Świetlica szkolna.
 8. Internat.
 9. Wynagrodzenia nauczycieli.
 10. Wymiary etatów nauczycieli:
  • pensum wynikające z przepisów prawa,
  • pensum ustalane przez organ prowadzący,
  • pensum łączone,
  • przykłady i kalkulator.
 11. Etat przeliczeniowy.
 12. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 14. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd?
  • punkt widzenia dyrektora a punkt widzenia samorządu,
  • wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu - kalkulator.
 15. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
 16. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu:
  • optymalizacja wydatków,
  • jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 17. Arkusz organizacji a wydatki szkoły i wysokość subwencji oświatowej – zależności:
  • na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość?
  • rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje jst w ramach subwencji.
 18. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO: prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać?
 19. Dyskusja, odpowiedzi na kwestie problemowe.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowali spotkanie szkoleniowe 16 lutego 2021 r. 

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, ocena pracy dyrektora szkoły
oraz ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych

Ekspert spotkania: dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

Proponowany program:

 1. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola:
  1. Zasady organizowania konkursu na dyrektora szkoły (wybrane orzecznictwo).
  2. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji., za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, przy ustaleniu negatywnej oceny pracy nauczyciela.
 2. Dokonywanie w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
 3.  Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych:
  1. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela: postępowanie przy umowach o pracę, ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy, nowe zasady od 2018r.).
  2. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin: uzupełnianie etatu, przeniesienie do innej szkoły, zmiana stanowiska pracy.
  3. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych: współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy), forma wypowiedzenia, przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia, wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy), szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.
  4. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia: postępowanie sądowe, postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd, kwestia zwrotu odprawy.
 4. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowała 25 stycznia 2021 r. spotkanie

Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 (z elementami zagadnień rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat).

Ekspert spotkania: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

Szczegółowy program spotkania:

I. Publiczne placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego):

1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do placówek wychowania przedszkolnego.
2. Organy odpowiedzialne za realizację procedury rekrutacyjnej - zadania organu prowadzącego, dyrektora oraz komisji rekrutacyjnej.
3. Wniosek o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego – przykład wzoru oraz wymagane załączniki.
4. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnych i w postępowaniu uzupełniającym do placówek wychowania przedszkolnego.
5. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przykład wzoru.
6. Kryteria I i II etapu naboru do placówek wychowania przedszkolnego.
7. Praca komisji rekrutacyjnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
9. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
10. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych placówkach wychowania przedszkolnego.
11. Konsekwencje zaniechania wskazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom, które nie otrzymały miejsca w wybranym przedszkolu.
12. Ustawowe zobowiązanie do przeprowadzenia otwartego konkursu dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej SP, lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania udostępnienia miejsc przedszkolnych – przy braku miejsc w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

II. Publiczne szkoły podstawowe:

1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.
2. Organy odpowiedzialne za realizację naboru - zadania organu prowadzącego, dyrektora oraz komisji rekrutacyjnej.
3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej - elementy zgłoszenia oraz wymagane załączniki.
4. Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej – przykład wzoru oraz wymagane załączniki.
5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnych i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
6. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
7. Praca komisji rekrutacyjnej.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
9. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
10. Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
11. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
12. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych szkołach podstawowych.
13. Miejsce realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w przypadku niezorganizowania oddziału danej klasy w szkole obwodowej.
14. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i placówek wychowania przedszkolnego.

III. Elementy procedury rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

1. Wspólne elementy w procedurze rekrutacyjnej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym praca komisji rekrutacyjnej i tryb odwoławczy.
2. Szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół ponadpodstawowych w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty w czasie epidemii.

IV. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.


SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ/ 2020

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum FRDL przeprowadzili spotkanie 26 listopada 2020 r. 

Aktualizowanie kwot dotacji dla przedszkoli i szkół niesamorządowych na 2020 i planowanie na rok 2021

Prowadząca: Pani Elżbieta Rabenda - wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawuje nadzór nad prawidłowym przekazywaniem dotacji publicznych jednostkom niepublicznym, a od 2009r. Kontroluje i nadzoruje wydatki z dotacji w szkołach niepublicznych. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO oraz aktywna uczestniczka prac eksperckich grup roboczych Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w obszarze oświata i pomoc społeczna. Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" oraz „Pracownik Samorządowy“.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL przeprowadzili 9 listopada 2020 r. spotkanie

System Informacji Oświatowej – potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy.

Podczas spotkania uzyskają Państwo informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Prowadząca przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówione zostaną także raporty w Strefie dla Zalogowanych a także rola oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i samorządu w procesie weryfikacji danych do subwencji – jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

ProwadzącaDaria Pietrzykowska – wykładowca i praktyk, m.in. z kilkuletnim doświadczeniem pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Specjalistka z zakresu finansowania zadań oświatowych i Systemu Informacji Oświatowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL przeprowadzili 13 listopada 2020 r. spotkanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Ekspertem na spotkaniu była Małgorzata Jagiełło- specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.


PAŻDZIERNIKOWE SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
przeprowadzili 29 października 2020r. 
on-line spotkanie: 

Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?

Podczas spotkania Grzegorz Pochopień - twórca ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podpowie Państwu, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje. Omówi dla Państwa zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu).

Ekspertem, z którym przedyskutują Państwo ten temat będzie Grzegorz Pochopień - autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 27 października br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
przeprowadzili 6 października 2020r. spotkanie szkoleniowe 

System Informacji Oświatowej. 
Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy.

Celem spotkania jest omówienie roli samorządu w weryfikacji danych w SIO, wskazanie jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Ekspertem na spotkaniu był Grzegorz Pochopień - przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO.


WRZEŚNIOWE SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL

zapraszają na spotkanie szkoleniowe w ramach
Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
z uwzględnieniem nowości, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Data: 7 września 2020 r. w godzinach 10:00-14:00
SPOTKANIE ON-LINE w formie webinarium

Celem spotkania jest ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką spotkania oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PROWADZĄCA: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
we współpracy z POST FRDL oraz OKST im. W. Pańki FRDL
przeprowadzili spotkanie szkoleniowe 8 września 2020r.

Odpowiedzialność gminy/powiatu za bezpieczeństwo i organizację zajęć w prowadzonych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostosowania szkół/przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych do organizacji roku szkolnego w trzech formach kształcenia: stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Omówiona zostanie rola organu prowadzącego w procedurze zawieszenia zajęć oraz w organizacji kształcenia na odległość a także przedstawione obowiązki organu prowadzącego, dyrektorów placówek w strefach żółtych i czerwonych zgodnie z zaleceniami GIS.

PROWADZĄCA: Małgorzata Jagiełło - specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe ON-LINE w ramach Forum Oświaty Samorządowe województw lubelskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego,
które odbędzie się 7 lipca 2020 r. w godzinach 10:00-14:00 w formie webinarium

SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków.

Szkolenie prowadzi Elżbieta Rabenda.

RAMOWY PROGRAM:

1. Wpływ JST na funkcjonowanie lokalnej oświaty:

1) Wynagrodzenia nauczycieli 2020- planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania i przyjęcia praktycznych rozwiązań optymalizujących wydatki.

2) Aneksy do arkuszy organizacyjnych- co zawierają, jak czytać i weryfikować pod kątem planowanych wydatków?

3) Budżet na 2020 r.- wydatki bieżące a subwencja oświatowa.

4) Wydatki na kształcenie specjalne w 2020 r.- prawidłowe realizowanie i rozliczanie za rok 2019, zgodnie z art. 8 i 35 ustawy o finansowaniu zadań.

5) Planowanie wydatków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Gdzie są granice w organizowaniu i finansowaniu?

6) Dotacje podmiotowe dla jednostek niesamorządowych – co tu nowego? Omówienie w zakresie najważniejszych zmian w dotowaniu i kontroli.

2. Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Oświaty Samorządowej w ramach składki.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł., przy zgłoszeniu do 30.06 – 219 zł.
*Organizator zastrzega zamknięcie przyjmowania zgłoszeń w przypadku naboru pełnej listy uczestników w ramach dostępnych miejsc w pokoju ZOOM.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu ON-LINE
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego


Lublin, 8 czerwca 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Przedstawiciele organów wykonawczych JST oraz wydziałów oświaty/edukacji JST
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Serdecznie zapraszamy 25 czerwca 2020 r. na spotkanie szkoleniowe w ramach
Forum Oświaty Samorządowej województw lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego

Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

CELEM SZKOLENIA jest poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż w subwencji oświatowej. Uczestnik pozna sprawne sposoby spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jak przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego. Dyrektor szkoły (księgowy) dowie się w jaki sposób od 1 stycznia 2018 r. klasyfikować wydatki na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadzący szkolenie pokaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową.

PROWADZĄCY: Grzegorz Pochopień - przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu szkoleniowym,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego


Lublin, 18 maja 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Przedstawiciele organów wykonawczych JST oraz wydziałów oświaty/edukacji JST
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Serdecznie zapraszamy 4 czerwca 2020 r. na spotkanie szkoleniowe ON-LINE w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej

Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań dyrektora oraz organu prowadzącego.

CELE: Omówienie zagadnień związanych z realizacją postępowań na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w czasie trwania pandemii.
Zapoznanie z zasadami dokumentowania, przebiegu i zakończenia stażu oraz organizacji, powoływania i pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego (dyrektor szkoły/przedszkola/placówki oświatowej).
Przybliżenie odpowiedzialnym za realizację zadania