SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ 2024

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizował online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Forum Oświaty Samorządowej 17 maja br.

Zapewnienie dowozu uczniów do szkół

Na Gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu uczniów do szkół. Dowóz ten Gmina może realizować samodzielnie, albo poprzez zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady zapewnienia dowozu uczniów lub zwrotu kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. W szczególności poruszone zostaną zagadnienia budzące wątpliwości w praktyce, w tym dotyczące dowozu uczniów z niepełnosprawnościami.

Prowadząca prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym. Autorka wielu publikacji, w tym m.in. komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty, książek „Finansowanie zadań oświatowych”, „Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne”. Prowadzi działalność doradczą (obsługa jst w zakresie prawa oświatowego oraz szkoleniową. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Prelegentka na konferencjach naukowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Forum Oświaty Samorządowej 25 kwietnia 2024r. 

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola 
i innych placówek oświatowych od 1 września 2024 r.

Przedmiot sesji Forum:
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad działania organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej.
• Poznanie terminów i czynności jak powinien podjąć organ prowadzącego w zakresie powierzenia stanowiska dyrektora w szkołach i placówkach oświatowych samorządowych, przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora, czy powierzenia innych stanowisk kierowniczych w tych placówkach.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości problemy organizacyjne, proceduralne i praktyczne dotyczące przedmiotu zajęć.
Otrzymanie pakietu przykładowych wzorów dokumentów - uchwał, zarządzeń, dokumentacji w sprawach prawa pracy, przydatnych do wykorzystania i ułatwiające realizację ww. zadania.

Prowadząca - Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 7 marca 2024r. 

Przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. Arkusz organizacyjny oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych

Zbliża się czas, kiedy szkoły i przedszkola będą opracowywać projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025, a organy prowadzące będą dokonywać ich analizy i zatwierdzenia. Podczas spotkania przekazano niezbędne informacje z zakresu opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Prawidłowe zrozumienie i czytanie arkusza pozwoli ułożyć go w sposób optymalny.

Prowadząca Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w jednostce samorządu terytorialnego w dziedzinie zarządzania organizacją i finansami jednostek oświatowych oraz zagadnień z zakresu finansów publicznych. Dyrektor jednostki oświatowej odpowiedzialnej za zarządzanie w oświacie oraz realizację budżetu oświaty w JST. Twórca i koordynator projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS. Trener ds. szkoleń z zakresu planowania wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności zarządzania środkami publicznymi w samorządach oraz tworzenia organizacji pracy jednostek oświatowych. Certyfikowany Ekspert ds. rozwoju oświaty oraz ekspert w ogólnopolskim forum dla samorządowców z dziedziny zarządzania i finansowania oświaty. Doradca w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i optymalizacji wydatków w oświacie. Autor kilku recenzowanych publikacji naukowych z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływu na wykorzystanie funduszy unijnych, a także publikacji dotyczącej budżetowania zadaniowego jako elementu procesu przemian w zarządzaniu finansami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 17 stycznia 2024r. 

Zmiany w sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez JST – likwidacje, przekształcenia, tworzenie zespołów

Początek roku kalendarzowego, to czas podejmowania decyzji w sprawie kształtu sieci szkół/przedszkoli, planowanego od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września.

W wielu jednostkach samorządu terytorialnego funkcjonują szkoły/przedszkola, do których uczęszcza kilku lub kilkunastu uczniów i z tego powodu oraz z powodu innych przyczyn wynikających ze specyfiki działania sieci szkół/przedszkoli na danym terenie, organy prowadzące podejmują decyzje o ich likwidacji, przekształceniu lub połączeniu w zespół. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia wymagających procedur i spełnienia wielu warunków. Podczas proponowanego szkolenia przybliżymy Państwu przepisy prawa oświatowego w tym zakresie oraz udzielimy praktycznych wskazówek pozwalających właściwie przygotować i przeprowadzić czynności prowadzące do likwidacji, zgodnie z tymi przepisami i wynikającymi z nich terminami.

Prowadząca specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.


SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ 2023

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 8 grudnia 2023r. 

Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. 
Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., która wymusza realizowanie elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi następują istotne zmiany w doręczeniach elektronicznych.

Już 10 grudnia wejdą w życie i będą obowiązkowe dla administracji publicznej. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy nowe regulacje prawne z tego zakresu, wskażemy czym są w praktyce doręczenia elektroniczne oraz jakie obowiązki ciążą na jsfp na skutek wprowadzonej ustawy. Podpowiemy, jak należycie przygotować się do tego obowiązku.

Wyjaśnimy, krok po kroku, podczas praktycznej części zajęć, czym są e-doręczenia i skrzynka do nich, jak założyć i korzystać z adresu do e-doręczeń, jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych, a jak w ramach PUH.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

Prowadząca - Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administrac., prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących kpa, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników admin. publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 17 października 2023r. 

System Informacji Oświatowej w praktyce. 
Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2024 rok.

Przedmiotem spotkania było wskazanie jak przygotować się do weryfikacji przez organ prowadzący danych, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów placówek oświatowych. Przekazano wiedzę merytoryczną dotyczącą danych, wprowadzanych do SIO, jak również wskazano poszczególne funkcjonalności i raporty systemu.
Cele sesji Forum:
• Przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez samorządy.
• Przedstawienie informacji dotyczących merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO, szczególnie w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
• Omówienie raportów w Strefie dla Zalogowanych.
• Przedstawienie procedury potwierdzenia prawdziwości danych, wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
• Omówienie także istotnej roli samorządu w procesie weryfikacji, wskazane w jaki sposób jst może sprawdzać dane wprowadzane przez szkoły, wyjaśnienie jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, tak, aby został uwzględniony do subwencji.

Prowadzący przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 7 września 2023r.

Inwentaryzacja za 2023 rok w jednostkach oświatowych

Przedmiotem spotkania było jak najlepsze przygotowanie się do inwentaryzacji, aby nie sprawiała ona dużych problemów. Omówione zostały metody inwentaryzacji, sposób organizacji, przebieg, zasady dokumentowania oraz ustalania wyników i różnic inwentaryzacyjnych.

Cele sesji Forum:

• Przygotowanie merytoryczne do prawidłowego, rzetelnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia inwentaryzacji.

• Uzyskanie praktycznych wskazówek, jak skutecznie i szybko wykryć nieprawidłowości w inwentaryzacji, szczególnie w spisie z natury.

• Uczestnicy otrzymali instrukcję inwentaryzacyjną wraz ze wzorami dokumentów, sporządzanych w procesie inwentaryzacji oraz wzór porozumienia w sprawie inwentaryzacji jednostki obsługującej z jednostkami oświatowymi objętymi wspólną obsługą.

Prowadzący - specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, audytor wewnętrzny. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i inwentaryzacji.


 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 23 sierpnia 2023r.

Finansowanie wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cele sesji Forum:

• Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia omawianych zadań szkoły/przedszkola.
• Nabycie umiejętności organizacji i finansowania zadań dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Trenerka szkolenia - ekspertka i edukatorka w zakresie zarządzania oświatą współpracująca z wieloma instytucjami, m.in. z ORE, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową. Dyrektorka wydziału oświaty w starostwie powiatowym, kierowniczka referatu oświaty oraz dyrektorka centrum usług wspólnych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Doradczyni metodyczna a później konsultantka ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych ODN w Poznaniu oraz egzaminatorka OKE w Poznaniu. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Doradca ds. rozwiązań zarządczych oraz ds. personalnego rozwoju ORE w Warszawie.


 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 27 czerwca 2023r.

Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy: zmiany w obliczeniach stawek dotacji, nowe regulacje w 2023 r.

Od 2022 r. Fundusz Pomocy wspiera finansowanie przez jst dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Środki z tego Funduszu podlegają rozliczeniu, a niewykorzystane zwrotowi. Podczas sesji przybliżymy praktyczne aspekty wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz zwrotu tych środków ze szczególnym naciskiem na nowe regulacje obowiązujące od 2023 r. Podpowiemy, jakie wydatki można sfinansować z Funduszu, zwrócimy uwagę na właściwe ujmowanie uczniów z Ukrainy w SIO, aby uniknąć konieczności zwrotu niewłaściwie naliczonych środków. 

Cele sesji Forum:

• Zdobycie wiedzy na temat rozliczenia środków z Funduszu Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty w 2023 r.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek oraz zapoznanie ze zmianami w zakresie rozliczania środków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.
• Wskazanie, na co można przeznaczyć środki z Funduszu, a jakich wydatków na pewno nie można sfinansować z tego źródła. Uzyskanie podpowiedzi, jak prawidłowo dokumentować wydatkowanie, czy jak raportować niewykorzystane środki.
• Zdobycie wskazówek dotyczących ujmowania uczniów z Ukrainy w Systemie Informacji Oświatowej

Ekspert przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 6 czerwca 2023r.

Dotacje podręcznikowe przed i po 15 maja 2023 roku oraz dotacje oświatowe na wychowanie przedszkolne

Cele sesji Forum:

• Zapoznanie z zasadami kalkulowania, wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przekazanej na zakup podręczników oraz podniesienie kompetencji osób obsługujących dotację podręcznikową z poziomu z poziomu samorządu gminnego konkretnej szkoły. Omówimy najczęściej pojawiające się problemy wynikające z realizacji powyższego zadania w 2023 roku, co w znaczny sposób przyczyni się do usprawnienia jego realizacji.

• Ugruntowanie wiedzy dotyczącej ustalenia właściwych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, ich aktualizacji a także zasad wydatkowania środków dotacyjnych, w tym przeznaczonych na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ekspertem był prawnik, ekspert i trener z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w jst, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, zarządzania edukacją. Współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. innymi ORE, Związek Gmin, Związek Miast ). Posiada duże doświadczenie w doradztwie największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce. W zakresie tematyki tzw. „bezpłatnych podręczników” w latach 2015-2023 przeszkolił ponad tysiąc dwieście osób, w tym urzędników samorządowych z CUW i z urzędów gmin, dyrektorów szkół, nauczycieli bibliotek, księgowych szkół i cuw. Posiada również doświadczenie w doradztwie i szkoleniach dedykowanych pracownikom największych wydawnictw podręcznikowych w Polsce.

*****************************************************************************************

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo-konsultacyjną 18 maja 2023r. 

Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne w podmiotach dotowanych oraz subwencji na kształcenie specjalne w placówkach samorządowych, z uwzględnieniem nowych zmian w zakresie wykazywania orzeczeń w SIO

Cele i korzyści ze spotkania: Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej. Zaprezentowanie efektywnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przygotowanie do udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – wskazanie jak należy przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego. Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przeznaczenia środków naliczonych w subwencji na ucznia niepełnosprawnego.

Ekspertka szkolenia przez 7 lat była pracownikiem MEN - na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownikiem w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 24 marca 2023r. we współpracy z Mazowieckim Forum Oświaty Samorządowej

Powierzanie stanowiska i odwołanie ze stanowiska dyrektora w szkole lub placówce oświatowej

Celem zajęć było przedstawienie sposobu obsadzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym, a także podstaw odwołania z tego stanowiska.
Omówimy zagadnienia natury praktycznej związanej z czynnościami podejmowanymi przez organ prowadzący od momentu ogłoszenia konkursu do chwili zatwierdzenia jego wyników, a także przyczyny odwołania ze stanowiska.

Ekspertką była prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym. Autorka wielu publikacji, w tym m. in. komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty, książek „Finansowanie zadań oświatowych”, „Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne”. Prowadzi działalność doradczą (obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa oświatowego) oraz szkoleniową. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Prelegentka na konferencjach naukowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zrealizowała online sesję szkoleniowo
konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej 8 lutego 2023 r. 

Planowanie, przygotowanie i opracowanie organizacji roku szkolnego 2023/2024
w zadaniach organu prowadzącego z uwzględnieniem obowiązujących zmian prawnych

Celem styczniowej sesji Forum była aktualizacją wiedzy obejmującej etapy działań z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
Repetytorium z podstaw prawnych z uwzględnieniem zmian dotyczących organizacji pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
Dostarczymy uczestnikom przykładów procedur, wzorów pism, materiałów pomocniczych w zaplanowaniu realizacji omawianego zagadnienia.
Ekspertką była trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posia da doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy
prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie oświaty oraz realizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i i nnymi podmiotami w zakresie planowania,zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.


SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ 2022

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 13 października 2022r. we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej

Dodatkowa subwencja na podwyżki, standardy specjalistów i zmianę awansów zawodowych a aktualizacja stawki dotacji w październiku. Dodatkowo: warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym

Ekspertka przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizwał online spotkanie 13 czerwca 2022r. 

Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy.
Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach (standardy zatrudnienia).

Ekspert spotkania przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 28 marca 2022r.

Zasady organizacji opieki przedszkolnej i nauki szkolnej dla uczniów, przybywających z Ukrainy. Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół i przedszkoli

Ekspertem na spotkaniu był trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowała online spotkanie 19 stycznia 2022r.

Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Ekspertem na spotkaniu była  specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z wieloletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.


SPOTKANIA 2021

FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim oraz Podkarpackim Forami Oświaty Samorządowej zrealizował w dniu 6 grudnia br. spotkanie szkoleniowe

FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI I OPINIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROWADZĄCA: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych. Edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji. Wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 17 listopada 2021 r.

Inwentaryzacja za 2021 rok w jednostkach oświatowych w dobie pandemii koronawirusa

Ekspert: ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.


 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji zrealizowali spotkanie szkoleniowe w ramach Forum Oświaty Samorządowej 10 listopada 2021 r. 

Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. Rozliczenie roczne za 2021 rok i plany na następny rok.

Ekspert prowadzący przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienia kształcenia specjalnego uczniom, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadząca w praktyczny sposób przedstawi jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podczas części warsztatowej wskaże jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także podpowie w jaki sposób należycie przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 25 października 2021r.

Odpowiedzialność samorządu za nadzór nad poprawnością danych w SIO - ostateczna weryfikacja danych do subwencji na 2022 rok.

Ekspert przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 14 września 2021r. 

 Zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego w SIO.
Analiza projektowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe dotyczących kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych,  w tym:

a) Procedura odwołania dyrektora szkoły w przypadku braku realizacji w wyznaczonym
terminie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

b) Nowe zasady powoływania oraz pracy komisji konkursowej prowadzącej postępowanie na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej, w tym przypadek szkoły nowo utworzonej.

c) Wprowadzenie wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy odwołaniu dyrektora szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

d) Inne zmiany. 

Ekspertką spotkania była specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty, przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 5 lipca 2021r.

Jakie wydatki mogą być rozliczane z dotacji udzielanej publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom

Ekspertem była osoba, która przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 23 czerwca 2021r. 

Najważniejsze zmiany wpływające na finansowanie oświaty w najbliższych latach

Ekspertka przez 7 lat była pracownikiem MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej 
zrealizowali 27 maja  2021 r. spotkanie szkoleniowe

Plany działania na rzecz poprawy dostępności w jednostkach oświatowych

Ekspertem był - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 8 kwietnia 2021 r. 

Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami, w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy, prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Ekspert: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty, przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim i Świętokrzyskim Forami Oświaty Samorządowej zrealizowali spotkanie szkoleniowe 11 marca 2021 r. 

Zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola przez organ prowadzący. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse placówki oświatowej i jst.

Ekspert spotkania: przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowali spotkanie szkoleniowe 16 lutego 2021 r. 

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, ocena pracy dyrektora szkoły
oraz ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych

Ekspert spotkania: dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowała 25 stycznia 2021 r. spotkanie

Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 (z elementami zagadnień rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat).

Ekspert spotkania: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.


SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ/ 2020

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum FRDL przeprowadzili spotkanie 26 listopada 2020 r. 

Aktualizowanie kwot dotacji dla przedszkoli i szkół niesamorządowych na 2020 i planowanie na rok 2021

Prowadząca: wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawuje nadzór nad prawidłowym przekazywaniem dotacji publicznych jednostkom niepublicznym, a od 2009r. Kontroluje i nadzoruje wydatki z dotacji w szkołach niepublicznych. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO oraz aktywna uczestniczka prac eksperckich grup roboczych Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w obszarze oświata i pomoc społeczna. Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" oraz „Pracownik Samorządowy“.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL przeprowadzili 9 listopada 2020 r. spotkanie

System Informacji Oświatowej – potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy.

Podczas spotkania uzyskają Państwo informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Prowadząca przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówione zostaną także raporty w Strefie dla Zalogowanych a także rola oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i samorządu w procesie weryfikacji danych do subwencji – jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Prowadząca:wykładowca i praktyk, m.in. z kilkuletnim doświadczeniem pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Specjalistka z zakresu finansowania zadań oświatowych i Systemu Informacji Oświatowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL przeprowadzili 13 listopada 2020 r. spotkanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Ekspertem na spotkaniu była specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.


PAŻDZIERNIKOWE SPOTKANIA w ramach FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
przeprowadzili 29 października 2020r. 
on-line spotkanie: 

Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?

Podczas spotkania twórca ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podpowie Państwu, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje. Omówi dla Państwa zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu).

Ekspertem, z którym przedyskutują Państwo ten temat będzie autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
przeprowadzili 6 października 2020r. spotkanie szkoleniowe 

System Informacji Oświatowej. 
Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy.

Celem spotkania jest omówienie roli samorządu w weryfikacji danych w SIO, wskazanie jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Ekspertem spotkania przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL
zapraszają na spotkanie szkoleniowe 7 września 2020r. w ramach
Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
z uwzględnieniem nowości, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Celem spotkania jest ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką spotkania oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PROWADZĄCA: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
we współpracy z POST FRDL oraz OKST im. W. Pańki FRDL
przeprowadzili spotkanie szkoleniowe 8 września 2020r.

Odpowiedzialność gminy/powiatu za bezpieczeństwo i organizację zajęć w prowadzonych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostosowania szkół/przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych do organizacji roku szkolnego w trzech formach kształcenia: stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Omówiona zostanie rola organu prowadzącego w procedurze zawieszenia zajęć oraz w organizacji kształcenia na odległość a także przedstawione obowiązki organu prowadzącego, dyrektorów placówek w strefach żółtych i czerwonych zgodnie z zaleceniami GIS.

PROWADZĄCA: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.